Home

Statens vegvesen dispensasjon byggegrense

En byggegrense er en fastlagt grense for hvor nær veien du har lov til å bygge. ikke plasseres bygninger, murer, støyskjermer, parkeringsplasser og lignende innenfor byggegrensen uten at det er gitt dispensasjon. Statens vegvesen. Om oss; Org.nr:. Statens vegvesen og KS har samarbeidet om den nye tjenesten som gjør det enklere å søke om dispensasjon fra byggegrense mot offentlig vei. Hvis du skal bygge noe innenfor byggegrensen mot en offentlig vei eller gang- og sykkelvei må du søke om dispensasjon fra byggegrense

Byggegrense og dispensasjon. I mange tettbygde strøk er det ofte ikke mulig å oppføre et byggverk, tilbygg/påbygg eller lignende uten at dette kommer i konflikt med avstandskravet til naboens grense. Det kan for eksempel hende at den planlagte utvidelsen av boligen må ligge nærmere enn fire meter fra naboens grense,. Saken gjelder dispensasjon fra byggegrense i gjeldende detaljreguleringsplan. Dersom det skal gis dispensasjon fra bestemmelser i plan- og bygningsloven eller planer gitt i medhold av loven, må de kumulative vilkårene i § 19-2 annet ledd være oppfylt. Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir. En søknad om dispensasjon fra byggegrensen blir behandlet av enten Statens vegvesen, fylkeskommunen eller kommunen. Svar på søknaden. Blir søknaden din innvilget vil du få et vedtak om dispensasjon fra byggegrensen Vegloven angir 30 m (unntaksvis 50 m) byggegrense langs riksveg og 12,5 m (20 m) langs fylkesveg og kommunal veg, regnet fra senterlinja

Det følger av pbl § 29-4 første ledd andre punktum at kommunen skal påse at veglovas bestemmelser om byggegrense og frisikt blir fulgt. I uregulerte områder er det Statens vegvesen som er dispensasjonsmyndighet langs riksveg og fylkesveger, da er selvsagt dispensasjon nødvendig fra 4 meters regelen i pbl § 29-4 Byggegrenser i arealplaner - Policy for Statens vegvesen Region øst 3 byggegrensen og spørsmål om gjenoppføring av bebyggelse som blir revet eller ødelagt ved brann. For endringer / utvidelser må det søkes om dispensasjon. For å kunne plassere bygninger, opplag eller større innretninger innenfor fastsatt byggegrense

Skal du bygge garasje, avkjørsel, parkeringsplass eller lignende? Ligger eiendommen din langs riksvei må du huske å sjekke med Statens vegvesen hvilke bestemmelser som gjelder for avkjørsel og byggegrenser for din eiendom I den forbindelse nevner vi at Statens vegvesen nylig har lansert en digital portal hvor det elektronisk kan søkes om dispensasjon fra byggegrenser mot offentlig vei. Dette gjelder i utgangspunktet både for søknader som skal til kommunen og til Statens vegvesen Søknaden sendes først til kommunen før Statens vegvesen får den til uttalelse. Fargekopi med utsnitt av planen med tekstfelt legges ved søknaden. Kommunen må oppgi hvilke byggegrense som gjelder ved omsøkt eiendom. • Ligger eiendommen utenfor regulert område, sendes søknaden til Statens vegvesen som fatter vedtak etter vegloven Dette søknadsskjemaet er en del av et pilotprosjekt og er et samarbeid med Statens vegvesen. For at søknad om dispensasjon fra byggegrense langs kommunal vei skal behandles, må den inneholde følgende: Beskrivelse av tiltaket, altså det du skal bygge eller endre. Dette kan du beskrive i søknadsskjemaet Søknad om dispensasjon fra byggegrenser Planlegger du å sette opp en bygning langs fylkesvei eller gang- og sykkelvei eid av fylkeskommunen, må du søke om dispensasjon til dette. Dette gjelder også om du ønsker å sette opp murer, støyskjermer, parkeringsplasser, tilbygg til tidligere oppførte bygninger, gjenoppbygging av nedrevne eller nedbrente bygninger, samt annen innretning

Dispensasjon fra byggegrenser Du må sende inn søknad om dispensasjon fra byggegrense dersom du skal bygge noe innenfor byggegrensen mot en offentlig vei eller gang- og sykkelvei. Søknadsskjema og mer informasjon om hvordan du søker ligger på nettsidene til Statens vegvesen

Rundskriv om dispensasjon Fylkesmannen i Innlandet fylkeskommune, NVE og Statens vegvesen har gitt bidrag til veilederen. Vi ber kommunene merke seg hvilke saker som skal oversendes fylkeskommunen og berørt sektormyndighet til uttalelse samt hva en slik oversendelse skal inneholde Imidlertid gjelder det spørsmål om virkningen av en reguleringsplan og behandlingen av søknader om dispensasjon fra reguleringsplan, og ikke spørsmål om byggesak. Standpunktet er lagt til grunn i praksis over lang tid, og er formidlet i flere uttalelser i heftet Planjuss 1//2002, 1/2003 og 1/2012, jfr. også brev 27. november 2007 fra Miljøverndepartementet til Samferdselsdepartementet Byggegrense i uregulerte områder. I områder som ikke omfattes av reguleringsplan gjelder byggegrensene i vegloven § 29. Bygging innefor byggegrense mot offentlig veg forutsetter særskilt tillatelse fra vegeier. For bygging innenfor byggegrense mot riks- eller fylkesveg sendes søknad om dispensasjon til Statens vegvesen

Dette må du tenke på Statens vegvesen

Ny digital tjeneste for søknad om - Statens vegvesen

Dispensasjon fra byggegrense - Langseth Advokatfirm

 1. Statens vegvesen Søknad om dispensasjon fra veglovens byggegrense langs offentlig veg Navn: Telefonnummer: Adresse: Kommune: Gårdsnummer: Bruksnummer: Søker om tillatelse til oppføring av: Fylkesveg nr. I avstand meter fra midtlinje av: Riksveg nr. Europaveg nr. Begrunnelse for søknaden
 2. Statens vegvesen gir dispensasjon fra kjøre- og hviletidsreglene. Statens vegvesen gir dispensasjon i forbindelse med koronautbruddet. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix. Publisert: 13.03.2020 15:46. Statens vegvesen gir dispensasjon fra kjøre- og hviletidsreglene for transport av ting som er relatert til liv og helse
 3. Statens vegvesen Rennesøygata 16 Statens vegvesen Tillatelse til dispensasjon fra byggegrense - gnr. 21 bnr. 17 i Vi viser til søknad datert 08.11.2019. Vedtak Med hjemmel i vegloven §30 og §34, gir vi dispensasjon fra byggegrensen mot fv. 4842 for å oppføre nybygg på gnr. 21 bnr. 17 i Karmøy kommune. Vilkår for.
 4. Statens vegvesen Østensjøveien 34 Statens vegvesen Region øst firmapost-ost@vegvesen.no 0667 OSLO Regnskap Postboks 1010 Nordre Ål Vi viser til brev datert 19.10.2017, søknad om dispensasjon fra byggegrense ved oppføring av garasjeanlegg på eiendommen gbnr. 14/357, Gamle Drammensvei 48 B i Bæru
 5. Nå kommer en ny digital tjeneste for deg som ønsker å bygge nærmere vei enn det byggegrensen tillater

Dispensasjon fra byggegrense i detaljreguleringsplan

Byggegrense fylkesvei, fra byggegrense etter at statens

Statens vegvesen Søknad orn avkjørsel/byggegrense etter vegloven Søker: Søknad orn ny avkjørsel/utvidet bruk/endret bruk av avkjørsel/dispensasjon fra byggegrensen Riksveg Fylkesveg Vegnummer .kommune. Gnr. Statens vegvesen, Region sør, serviceboks 723, 4808 Arendal Nå er det åpnet for en digital tjeneste for deg som ønsker å bygge nærmere veien enn byggegrensen tillate

Statens vegvesen har lansert nettløsning for søknad om avkjørsel og for søknad om dispensasjon fra byggegrenser. Søknader kan nå sender inn via nett og blir beriket med relevante data fra blant annet Kartverket og Statens vegvesen sine registre Statens vegvesen Skoggata 19 Statens vegvesen Godkjent dispensasjon fra byggegrense - riksveg 22 - Mysenveien 483 - gnr. 21 bnr. 20 i Rakkestad kommune Vi viser til din søknad av 19. mars 2020. Vedtak Med hjemmel i vegloven § 30 og § 34 gir vi dispensasjon fra byggegrensen mot riksveg 2 Statens vegvesen Kongeveien 3 Statens vegvesen Innvilget søknad om dispensasjon fra byggegrensebestemmelsene i vegloven for innbygging av tilbygg til bolig - Fv 202- Røgdenvegen vegen er kategorisert som lokal samleveg hvor gjeldende byggegrense er 30 meter

Statens vegvesen gir dispensasjon fra kjøre- og hviletidsreglene for transport av ting som er relatert til liv og helse

§ 29-4 - Avstandsbestemmelsene i pbl og i veglova

Vegdirektoratet firmapost@vegvesen.no OSLO Regnskap Dep 18 dispensasjon fra byggegrensen. bestemmelser om byggegrense og frisikt blir fulgt,men det framgår ikke hvordan kommunen skal følge opp dette for tiltakene som er unntatt fra søknadsplikten. Statens vegvesen frykte Dispensasjon fra byggegrenser Planlegger du å sette opp en bygning langs en fylkesveg eller en gang- og sykkelveg eid av fylkeskommunen, må du søke om dispensasjon til dette. Dette gjelder også om du ønsker å sette opp murer, støyskjermer, parkeringsplasser, tilbygg til tidligere oppførte bygninger, gjenoppbygging av nedrevne eller nedbrente bygninger, samt annen innretning Statens vegvesen har i samarbeid med KS utviklet digitale tjenester for søknad om avkjørsel og søknad om dispensasjon fra byggegrense langs offentlige veger. Arbeidet inngår i regjeringens satsing på publikumsrettede digitale tjenester i offentlig sektor. I dette arbeide Etter at et bolighus hadde blitt totalskadet i brann, søkte eier om dispensasjon fra byggegrensen langs vei for å gjenoppføre bolig. Søknaden ble avslått. Eier ble sittende med en tomt som var ubebyggelig på grunn av byggeforbudet langs veien, og krevet sitt tap erstattet fra staten v/ Statens vegvesen. Veglove Statens vegvesen og KS har samarbeidet om en ny tjenesten som gjør det enklere å søke om dispensasjon fra byggegrense mot offentlig vei, skriver Statens. Blir søknaden din innvilget vil du få et vedtak om dispensasjon fra byggegrensen

Dersom det ikke er tegnet inn byggegrense mot vei i planen, gjelder veglovens generelle byggegrenser. Dersom eiendommen din ligger langs en riks- eller fylkesveg, må du huske å sjekke med Statens vegvesen hvilke bestemmelser som gjelder for byggegrense for din eiendom. Mer informasjon på Statens vegvesen sin nettsid Statens vegvesen har i samarbeid med KS utviklet digitale tjenester for søknad om avkjørsel og søknad om dispensasjon fra byggegrense langs offentlige veger. Det er mulig å søke på både riks-, fylkes- og kommunale veger i disse tjenestene. Søknaden fordeles automatisk til riktig vedtaksmyndighet

Jeg finner bare informasjon om hvordan man kan søke dispensasjon fra statens vegvesen, men som sagt, det er ikke offentlig vei. I vedlagt bilder bor vi i den grå område, nok vekk fra offentlige veier. Fylkesvei er gule og kommunale veier er oransje. Jeg vil bygge en garasje uten å søke (under 50kvm, ingen loft, osv) Statens vegvesen og KS har samarbeidet om den nye tjenesten som retter seg mot de som tenker på å bygge noe innenfor byggegrensen mot en offentlig vei eller gang- og sykkelvei og må søke om dispensasjon fra byggegrense Statens vegvesen Postadresse Telefon: viser ikke byggegrense mot fv. 608 Høvikveien. I utgangspunktet gjelder veglovens Tiltaket krever dispensasjon i fra byggegrense etter plan- og bygningsloven § 19. Det er Bærum kommune som kan fatte vedtak om dispensasjon •Søknad om dispensasjon fra byggegrense fra offentlig veg. Offentlige fellesløsninger for forvaltning av offentlig vegnett •Samarbeid Statens vegvesen og KS «Stat, kommune og ulike sektorer bør benytte fellesløsningerfor å dekke like behov. Fellesløsninger skal benyttes ti Statens vegvesen har i vurderingen av avkjørselstillatelse vurdert disse forholdene og kommet til at avkjørselstillatelse kan gis. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 innvilges søknad om dispensasjon fra byggegrense i Reguleringsplan for boligfelt 1 på eiendom med gnr. 16 bnr. 55 for opparbeidelse av avkjøring iht

byggegrense etter veglova. Dispensasjon vurderes ut fra vegeiers driftsmessige behov. Søknad sendes til Horten kommune v/kommunalteknisk planavdeling for kommunal vei og kommunal gang-/sykkelvei. Søknad sendes til Statens Vegvesen for fylkesvei og riksvei. Sikt i avkjørsel og vegkryss God sikt er viktig for trafikksikkerheten Statens vegvesen har i samarbeid med KS utviklet digitale tjenester for søknad om avkjørsel og søknad om dispensasjon fra byggegrense langs offentlige (også kommunale) veger. Du finner veiledning og innlogging til tjenesten HER. 2019-09-23 Petter Kjærnes. Teknis Med hjemmel i vegloven § 34, gir Statens vegvesen dispensasjon fra byggegrensen for oppføring av carport i tilknytning til eksisterende bolig på eiendommen. Vilkår for dispensasjonen: Statens vegvesen har etter en samlet vurdering funnet å kunne gi dispensasjon fra byggegrense på følgende vilkår: 1 Statens vegvesen sine interesser i denne saken er knyttet til E134. Dispensasjonen gjelder oppføring av 4 mannsbolig på gnr 88 bnr 255. Det søkes om dispensasjon fra rekkefølgekrav om opparbeidelse av regulert veg. I gjeldende reguleringsplan har tomten adkomst tett på rundkjøringen som ligger i krysset E134/fv. 47 Statens vegvesen, Helsedirektoratet. BYGGEGRENSE, SØKNAD OM DISPENSASJON. Selvbetjening gjør det mulig for brukerne å selv behandle deler av sine. Var assisterende IKT direktør og kanalansvarlig for selvbetjente kanaler. Kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av arrangement

DISPENSASJON REGULERINGPSLAN E6 TINGBERG TRETTEN GBNR 34/45 - KONTOR, CARPORT M.M - KONGSVEGEN 284 Vedlegg: Søknad om dispensasjon fra byggegrense, 2.1.2018 Nabovarsel fra Statens vegvesen, 5.12.2017 Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Øvrige saksdokumenter Sammendrag: Rådmannen foreslår at det innvilges dispensasjon på vilkår. Fagkomité 1 viser til plan-og bygningsloven § 19-2 og gir dispensasjon fra reguleringsplanens byggegrense mot Horgenveienfor omsøkte tilbygg. Begrunnelse Tilbygget kommer lengre bort fra veien enn hovedbygning og Statens vegvesen har ingen merknader til tiltaket. Tiltaket vil ikke komme i strid med andre bestemmelser i reguleringsplan o

Bygge langs vei Statens vegvesen

 1. Hei Vi har søkt vegvesen om tillatelse til å bygge en levegg ved huset på siden av en fylkesvei grunnet innsyn etc. iht reguleringsplan så finnes det en byggegrense som ligger langt inn på våres tomt og for å få realisert dette prosjektet så må vi søke om dispensasjon fra byggegrense i planen, vegvesenet har innvilget dette som er bra men vi fikk dette kun visst vi går med på.
 2. Statens vegvesen nyttar ved ei samla vurdering. Når byggegrensa er fastlagd i kommuneplan eller eit område er regulert, er det kommunen som planstyresmakt som kan gje dispensasjon. 2. Statens vegvesen har uttalerett til søknader om dispensasjon frå byggegrense langs riksveg/fylkesveg
 3. Statens vegvesen vil derfor, ut fra en konkre t og helhetlig vurdering av dette tilfellet, ikke motsette seg at planmyndigheten fatter vedtak etter plan - og bygningslovens § 11 - 17 om ny byggegrense som her beskrevet
 4. Man kan også bruke Statens vegvesen sin karttjeneste på: Zoom inn til ønsket sted og trykk på vegen får å se vegnr, hp og km. Søknad om dispensasjon fra Kryss av Antall meter Kryss av - Byggegrense i reguleringsplan - Byggegrensen oppgitt i kommunen er: - Kartutsnitt vedlagt - Byggegrense etter veglove
 5. Statens vegvesen ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet. Vi jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad, og vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene til stillingen

Ukens tips: Byggegrense

Statens vegvesen sine interesser i denne saken er knyttet til El 34. Dispensasjonen gjelder oppføring av 4 mannsbolig på gnr 88 bnr 255. Det søkes om dispensasjon fra rekkefølgekrav om opparbeidelse av regulert veg. I gjeldend 9 I Svar -Høringsbrev: Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for byggegrense Prestteigen - oppføring av ladestasjon for el-bil Statens vegvesen -Region midt 10 S Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for byggelinje Prestteigen -oppføring av ladestasjon for el-bil -gbnr 45/27 avkjørsel fra E6/Fv. 131 og byggegrense mot veg. Statens Vegvesen har uttalt følgende: «Vedr. utvidet bruk av avkjørsel til fv. 131 kan dette påregnes bli gitt etter søknad. Dispensasjon fra byggegrense kan påregnes bli gitt forutsatt at restaurering ikke medfører at bygg kommer nærmere E6 enn eksisterende Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette forslag til endringer i plan- og bygningsloven mv. på alminnelig høring. Det er en gjennomgående trykkfeil i høringsbrevet og høringsnotatet. Endringen i matrikkelloven § 35 femte ledd skal gjel..

Bergen kommune - Dispensasjon for byggegrense langs

Statens vegvesen Søknaden sendes: Statens vegvesen, Dreyfushammarn 31, 8002 Bodø Telefon: 06640 Telefax: 75 55 29 51 mailto:firmapost-nord@vegvesen.no Søknad om dispensasjon fra bestemmelsene om byggeavstand fra riks- eller fylkesveg - Veglova § 29. Opplysninger om søker: Søker: Telefon: Adresse: På dagtid Vegvesenet kan gi dispensasjon i uregulerte områder, mens i regulerte områder er det kommunens byggesaksavdeling som har vedtaksmyndighet. Dersom dette virkelig er en byggegrense i reguleringsplanen, så er det den kommunale bygningsmyndigheten du må søke dispensasjon til Det har skjedd en ulykke! Prøv å oppdatere siden Er dette tilfelle må du søke Statens vegvesen om ny avkjørsel eller dispensasjon fra byggegrensene. Trenger du hjelp til utfylling av søknaden kan denne veilederen være til hjelp. Direktoratet for byggkvalitet (DBIK) har laget en veileder som kan være nyttig hvis du har planer om å bygge på en bebygd eiendom som ligger langs veg Søknadsskjema for dispensasjon. Dispensasjoner fra byggegrense etter veglova gis av vegmyndigheten, som enten er kommunen eller Statens vegvesen. Søknad om dispensasjon for bygging langs veg gjøres ved å benytte egen søknad (felles søknad for kommune og Statens vegvesen): Dispensasjon for bygging langs veg. 5

Søknad om dispensasjon fra byggegrenser - Viken fylkeskommun

Statens vegvesen har i samarbeid med KS utviklet digitale tjenester for søknad om avkjørsel og søknad om dispensasjon fra byggegrense langs offentlige veger. Klikk på denne linken og følg instruksjonen for å sende inn din søknad Statens v egvesen uttaler seg her som vegadministrasjon for fylkesveg på vegne av fylkes - kommunen og som sektoransvarlig for vegtrafikk på vegne av staten. Byggegrenser langs fylkesveg I vår uttalelse av november i fjor, gav vi uttrykk for forståel se for at grunnei er ønsker å utnytte eiendommen i størst mulig grad Dispensasjon fra byggegrenser. Skal du bygge nærmere enn 50 meter fra midtlinjen på fylkesveg, må du søke Statens vegvesen om dispensasjon fra avstand til fylkesveg. Dette gjelder dersom byggegrense ikke er regulert i kommune- eller reguleringsplan. Her finner du informasjon og digitalt søknadsskjema for dispensasjon fra avstand til fylkesveg

utenfor reguleringsplanens byggegrense. Tiltakshaver begrunner søknaden med at det er en liten overskridelse av byggegrensen på 2 meter og at hybelleiligheten vil bli mer funksjonellslik den er omsøkt. Statens Vegvesen har gitt dispensasjon fra byggegrensen mot fylkesveg 35 for oppføring av tilbygget 28 meter fra senterlinje Klage fra Statens vegvesen på dispensasjon fra regulert byggegrense den 14.06.2016 sak 34/16. Gnr 90 bnr 1 - Trollsund. PS 43/16 16/213 Søknad om fradeling av to nye tomter ved Viken etter mottak av nabomerknader. Gnr 122 bnr 1 - Viken. PS 44/16 16/337 Søknad om dispensasjon for oppføring av av en mindre driftsbygning i Nebba Statens vegvesen Kongeveien 3 Statens vegvesen Vi viser til søknad datert 10.05.2019 om dispensasjon fra byggegrensebestemmelsene i vegloven for oppføring av garasje med lagerrom, vegen er kategorisert som en lokal atkomstveg med gjeldende byggegrense på 15 meter Vedtaket om å gi førerett for et avgrenset område fattes av Statens vegvesen. Dispensasjonsadgangen etter vedlegg 1 § 7 er svært restriktiv. Førerett med geografisk begrensing bør bare vurderes der det aktuelle tilfellet ligger nær opp til at det kunne vært gitt dispensasjon etter § 7, uten en slik begrensning

Ligger eiendommen din langs riks- eller fylkesvei må du huske å sjekke med Statens vegvesen hvilke bestemmelser som gjelder for avkjørsel og byggegrense for din eiendom. Dersom eiendommen ligger langs en kommunal vei, må du sjekke med Bergen kommune Statens vegvesen AgeTømmerdal Strømmen øvre 7630 ÅSEN Behandlende enhet SksbehandferRnnvaIgsnr~ Vårreferanse: Deres referanse: Vårdato: Region midt GunnerJohnseri-74122547 2007/005919-003 OVA2006/10131 23.01.2007 Nord-Trøndelagdistrikt — Byggegrense langs offentlig veg Etter Deres søknad, datert 12. januar2007. finner vi å kunne gi tillatelse til å oppføre naust p 1. Statens vegvesens vilkår/vurderinger for dispensasjon blir del av vilkår for å gi igangsettingstillatelse, jfr. brev fra Statens vegvesen datert 29.03.2017. 2. Krav til avstand til offentlig VA- anlegg skal være oppfylt, jfr. uttalelse fra Sande Vannverk AS, datert 06.04.2017. Dokumentasjon på at avstandskravet er ivaretat Sider i kategorien «Statens vegvesen» Under vises 200 av totalt 1 250 sider som befinner seg i denne kategorien. (forrige side) (

Dispensasjon fra byggegrenser - Trøndelag fylkeskommun

dispensasjon fra byggegrense langs offentlig kommunal veg . Skriv ut skjemaet Alle henvendelser som gjelder fylkesveg, riksveg eller europaveg rettes til Statens vegvesen tlf. 06640 Skriv ut skjemaet . Author: Tina Created Date Statens vegvesen gir dispensasjon i forbindelse med koronautbruddet. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix. Publisert: 13.03.2020 15:46. Statens vegvesen gir dispensasjon fra kjøre- og hviletidsreglene for transport av ting som er relatert til liv og helse

Retningslinjer for behandling av avkjørsels- og

Fylkesvei: Statens vegvesen skal gi tillatelse Ja/nei/ikke nødvendig. Eventuelt hvem har gitt tillatelse. Opparbeidelse av regulert vei Dersom veianlegg ikke er opparbeidet i samsvar med plan må veianlegget opparbeides, jf. pbl. § 18-1. Dersom utbygger ikke ønsker å opparbeide veianlegget må det søkes om dispensasjon - Rorbua er oppført innenfor regulert byggegrense uten at det på forhånd er søkt om dispensasjon fra reguleringsplanen. Dette ser Statens vegvesen på som svært kritikkverdig. Vi gjør oppmerksom på at kommunen plikter å følge opp ulovligheter i henhold til plan- og bygningslovens 5. del, kapittel 32, står det i brevet fra vegvesenet

Ny digital tjeneste for søknad om dispensasjon fra byggegrense

Fremgangsmåte for å søke dispensasjon. Du sender søknad om dispensasjon fra avstandskravet til Statens vegvesen før byggesøknaden sendes til kommunen. Du sender søknad om dispensasjon fra avstandskravet til kommunen sammen med byggesøknaden Søknad om dispensasjon frå byggegrense Søknad om dispensasjon for bygging innenfor 100‐metersbeltet langs strandsonen Søknad om dispensasjon for bygging i Landbruks‐, natur‐, og friluftsområde (LNF) Kort beskrivelse av tiltaket som omfattes av dispensasjonssøknaden Søknad om dispensasjon fra regulert byggegrense - Glava Uttalelse fra Statens vegvesen datert 19.10.18 Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Sammendrag: Det søkes om dispensasjon fra regulert byggegrense mot E6 i reguleringsplanen «Sutterø industriområde», for oppføring av tilbygg til eksisterende bygning. Ved avgjørelsen a Statens vegvesen Dokid: 18010052 (18/888-4) Sak nr Saksbch. Lo enr. Dato Ark.nr. Vår referanse. 17/22129-7 Vår dato: 1 3.04.201 8 Viser til søknad om dispensasjon fra byggegrense datert 3. mars 2018. Det søkes om oppføring av tilbygg til eksisterende bolig i en avstand på ca. 32 m fra senterlinje E6 og ca 1 7m fra senterlinje fv.

byggegrense: godkjent: SVV-IS: ENGELSK; anbefalt/tilrådd term: building limit: referanse: Plan- og bygningsloven, Lovdata: godkjent: SVV-AKG 191213: INFORMASJON; definisjon: fastlagt grense for tillatt bebyggelse etter reguleringsplan eller vegloven: SVV-IS: inndato: 100114: Send gjerne en tilbakemelding til Statens vegvesen via e-post Statens vegvesen Postadresse Telefon: 02030 Kontoradresse Fakturaadresse Statens vegvesen Østensjøveien 34 Statens vegvesen Region øst firmapost-ost@vegvesen.no 0667 OSLO Landsdekkende regnskap Postboks 1010 Nordre Ål 2605 LILLEHAMMER Org.nr: 971032081 9815 Vadsø Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSL Søknad om dispensasjon fra byggegrenser. Planlegger du å sette opp en bygning langs veien må du søke om tillatelse til det. Statens vegvesen har laget en side med god informasjon til deg som skal søke. Søknaden sendes automatisk til riktig instans for behandling, om det er dispensasjon fra byggegrense ved riksveg, fylkesveg eller kommunal.

 • Date aktivitäten berlin.
 • Harr kunst.
 • Bunt unbunt kontrast gemälde.
 • Aldersklasser sykkel.
 • Nemann vechta öffnungszeiten.
 • Via ferrata sverige.
 • Bombay katze züchter bayern.
 • Rosendahl te.
 • Tannlege anbefaling oslo.
 • Colin kaepernick nessa.
 • Vinterviken julmarknad.
 • Rare navn kombinasjoner.
 • Leilighet holmsbu.
 • Schloss neuschwanstein innen.
 • Sekretariat online akademie.
 • Deutschkurs b2 wuppertal.
 • Gremium mc homepage.
 • Embryotox hydrocortison.
 • Mette blomsterberg opskrifter.
 • Flurstückskarte baden württemberg.
 • Mdv preiserhöhung 2017.
 • Medical subject headings.
 • Merlin teil 2.
 • Kolonne engelsk.
 • Kvik kjøkken trondheim.
 • Rvs stahl.
 • Halikarnas disco bodrum.
 • Yamaha rx v683 prisjakt.
 • Atmospheric pressure mpa.
 • Bad hersfeld pizzeria.
 • Kan man hacke messenger.
 • Regler for bilbelte.
 • Zu verschenken in bad salzuflen.
 • Colin kaepernick nessa.
 • Konserter haugesund.
 • Bivoks ren.
 • Lateinformation delmenhorst.
 • Zu verschenken in bad salzuflen.
 • Zelda a link to the past karte.
 • Ätherische öle qualität test.
 • Belle danse.