Home

Exordium retorikk

Et Exordium (lat. begynnelse, gr. prooimion) er i den klassiske antikke retorikk den virkningsfulle innledning til tale.Den er en av de seks delene i den retoriske disposisjon (lat. dispositio, gr. taxis) som er en systematisering av talens enkelte deler. Formål. Hovedmålet med denne innledningen er å vinne tilhørernes oppmerksomhet og tillit (captatio benevolentiae) Innledning (exordium) I innledninga skal vi opprette god kontakt med publikum og sørge for at de får lyst til å lytte. Vi kan åpne talen med å hilse og presentere oss, vi kan si noe pent om publikum eller fortelle en morsom historie, men uansett bør vi gå en liten omvei før vi kommer til saken, særlig når vi må regne med at tilhørerne er uenige i det vi har tenkt å si Exordium (innledning) Kjære velger! Den innledende delen er svært kort. Det er ikke alltid en taler kan tillate seg å gå rett på sak (det vil si nesten rett på narratio), slik Siv Jensen gjør her.I denne spesielle situasjonen er det mulig fordi appellen hennes kommer rett i etterkant av en tv-debatt som hun har deltatt i

Exordium (retorikk) - Wikipedi

Peroratio er talens avslutning, det fjerde og siste punktet i den klassiske taledisposisjon. Peroratio har som oppgave å minne tilhørerne eller leserne om hovedsaken i talen, samt å vekke det følelsmessige engasjementet Retorikk er læren om talekunst (gresk ρητωρ, rhêtôr, tale, og techne, kunst). I moderne tid er retorikken ofte blitt definert som læren om overtalelse. Retorikk er en av de tre originale kunster i vestlig kultur. Retorikk kan også bli brukt nedlatende i noen sammenhenger når man vil avvise et verbalt resonnement el.l

Forarbeidsfasene i retorikken er kjent fra antikken.I Ciceros verk De inventione beskrives de retoriske forarbeidsfasene (rhetorices partes). Disse fem disiplinene omtaler elementene i det samspillet som skaper en retorisk velformet tale, slik at den oppfyller de retoriske hovedfunksjonene.. Her er en oversikt over de ulike fasene Dispositio er den andre av de fem retoriske arbeidsfasene som er kjent fra klassisk retorikk. I denne fasen arbeider taleren med å ordne temaene til talen i en passende rekkefølge, det vil si disposisjonen. Formålet med en god disposisjon er, som med alle de andre arbeidsfasene, å strukturere momentene i talen (eller teksten) slik at de fungerer mest mulig overbevisende Sider i kategorien «Retorikk» Under vises 88 av totalt 88 sider som befinner seg i denne kategorien Dispositio is the system used for the organization of arguments in Western classical rhetoric.The word is Latin, and can be translated as organization or arrangement.. It is the second of five canons of classical rhetoric (the first being inventio, and the remaining being elocutio, memoria, and pronuntiatio) that concern the crafting and delivery of speeches and writing I en Retorikk av motiver (1950), Kenneth Burke oppsummert den klassiske stilling på arrangement som retorisk form i det store involverer følgende: en progresjon av trinn som begynner med en exordium utformet for å sikre goodwill av ens publikum, neste tilstander ens posisjon, påpeker deretter opp innholdet i tvisten, og bygger opp en egen sak i lengden, så tilbakeviser påstander.

Exordium. Talens innledning. Exordium handler om å lokke lesere eller lyttere til å lese videre eller høre talen ferdig. Man må vekke interesse, vinne velvilje og skape tillit for seg selv som person (Etos). Quintilian snakker om at tilhørerne skal gjøres interesserte, velvillige og lærevillige Retorikk Her er en liten innføring i hva retorikk er: Selve ordet retorikk betyr talekunst. En god retoriker er dermed god til å ordlegge seg og bruke språket til sin fordel. argumenter (exordium), saksframlegging hvor sakens hovedinnhold blir presentert (narratio),. Retorisk analyse av «Kunsten å handle rett» TYPISK NORSK? I artikkelen «Kunsten å handle rett» skriver kronikkforfatter Siri Helle om at det er mye som ikke står på merkelappene til norske matvarer. Kronikken er publisert i NRKs ytringsorgan 20.10.2014, og målgruppa er personer som leser på NRK.no, altså voksne mennesker

Kort innføring i retorikk Hva er retorikk? Bare retorikk? (Retorisk spørsmål...) Kunsten å overtale, overbevise En tverrfaglig teori om å skape, analysere og vurdere tekster, muntlige og skriftlige En praktisk kunst, basert på studier av hva gode talere gjør En empirisk vitenskap Klassisk retorikk Utgangspunkt i den klassiske greske og latinske kulturen: (Aristoteles 384-322 f Definitions of RETORIKK, synonyms, antonyms, derivatives of RETORIKK, analogical dictionary of RETORIKK (Norwegian I klassisk retorikk deler ein talen i ulike delar, dispositio. Exordium - Innleiing, kort presentasjon av emnet, og forsøk på å oppnå Captatio benevolentiae, «vinnande velvilje» hjå lyttaren. Narratio - Forteljing, gjer kort greie for bakgrunnsinformasjon, som grunnlag forr den komande argumentasjonen

- Retorikk er for meg et perspektiv eller en slags holdning man angriper problemstillingene med, mer enn et sett med teorier. Det har skjedd store endringer gjennom de 2500 årene vi har hatt retorisk teori. Som eksempel trekker han fram det klassiske, retoriske begrepet exordium Temaet for denne spesialoppgaven er romersk retorikk. Utgangspunktet er likevel romerretten slik denne utviklet seg i antikken. Målet er å vise at retorikk eller talekunst er, var, og vil være nødvendig, eller i det minste en vesentlig faktor for rettsdannelsen og samfunnsutviklingen. Videre kan den retorisk

Innleiing (exordium) I innleiinga skal vi opprette god kontakt med publikum og sørgje for at dei får lyst til å lytte. Slaattelid, H. (1993) Romersk retorikk. Oslo: Samlaget. Lukk. Reglar for bruk av biletet. Denne lisensen gjev deg rett til å dela og bruka dette innhaldet på visse vilkår Klassisk retorikk hadde eit sterkt meiningsretta syn på kommunikasjon. I praksis tydde det at sak (res) og form (verba) ikkje kunne skilje lag, men måtte relaterast nokså tett til kvarandre. I exordium (del 1) freistar forfattaren å kome i kontakt med dei lesarane han ønskjer å overtyde Exordium: Å fange tilhørernes velvilje for saken og for taleren. Politisk retorikk dreier seg i høyere grad enn noen annen form for retorikk å vekke tillit til taleren. Blyghet viktig. Jeg er en enkel sjel. Selvironi. Skryt er en katastrofe. Feil med sammenfatning i starten I klassisk retorikk (ca. 100 e. Kr.) så oppgir en selve talen til å bestå av sju deler: 1) Exordium (der en vekker velvilje, kontakt og interesse), 2) Narratio (der en forteller om sakens fakta), 3) Propositio (der en presenterer talerens anliggende), 4) Partitio (der en framstiller ordningen og metoden), 5) Confirmatio (der presenteres pro-argumentasjonen), 6) Refutatio (der presenteres. Retorikk i bruk, rhetorica utens: strategisk kommunikasjon, hvordan retoren kommuniserer i praksis Retorisk teori, rhetorica docens: Teori om retorikk, * innledning, exordium * Innføring i tema for talen, narratio * presentasjon av hovedpoeng eller -påstand, propositi

Norsk - En strategi for å overbevise - NDL

 1. I skriveprosessen må du foreta mange ulike valg før du ender opp med et ferdig produkt. Retorikken hjelper deg med å formidle et budskap ved å gi råd om hvordan du skal strukturere teksten og innholdet slik at budskapet blir sentralt og overbevisende. I forrige blogginnlegg skrev vi om hvordan inventio kan hjelpe oss med å velg
 2. net en lagerbygning av ideer og repertoar av atferd. . . Denne fordelingen er ikke så lettvint som det ser ut. The Canons har stått testen av tid. De representerer en legitim taksonomi av prosesser
 3. retorikk, og der deler av ideen til denne oppgaven vokste frem, samt energiske og svært kunnskapsrike professor i tekstvitenskap på mitt eget institutt, Kjell Lars Berge, som førte meg frem mot å interessere meg for taleren på talestolen. • Takk til Ida Seljeseth, som fant meg på første studiedag på UiO, og som kom me
 4. Dette omfattende læreplanmålet har jeg et om mulig enda mer utilstrekkelig forelesningsnotat enn vanlig. II Antikken og samtalen Fremveksten av demokratiske ideer i greske bystater Mål: Drøfte romerrettens og retorikkens betydning for utviklingen av det romerske samfunn I ordlisten fra norsk språkråd er retorikk definert som talekunst, veltalenhet
 5. Start studying Retorikk. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools
 6. I klassisk retorikk, dette ble kalt divisjon eller partisjon fordi det indikerer hvordan stykke skrive vil bli delt inn i deler. Jeg vet ikke, på disse kontoene, er enig med dem som mener at exordium skal skrives siste, for selv om det er riktig at våre materialer bør samles,.

Retorikk - på 2 timer. for Exordium (prooímion) Vekke velvilje, kontakt og interesse. benevoli, attenti, dociles. Narratio (diégesis) Fortellingen om sakens fakta: saklighet. Propositio (próthesis) Talerens anliggende: problemstillingen. Partitio. Framstiller ordningen og metode TALENS ÅPNING, OG ÅRETS RETORISKE ADVENTSKALENDER! De aller fleste taler og foredrag har en innledning, hoveddel og en avslutning. I tillegg til disse delene har vi også noe som heter exordium, talens åpning. Exoridum er altså det vi sier før vi begynner på det vi egentlig skal si. Ikke så nøye, tenker kanskje mange. Sannheten [ 2.4 Retorikk og sakførsel - prosedyreteknikk 13 2.4.1 Introduksjon 13 2.4.2 Forsvar av advokaturen 14 2.4.3 Deduksjonen 15 2.4.3.1 Disposisjon som hjelpedokument, tvl. § 9-14 (2) 17 2.4.3.2 Dispositio - disponeringen av talen 18 2.4.3.3 Exordium - innledningen 19 2.4.3.4 Narratio - sakens fakta 2 En retorisk analyse av reklameannonse Hvem er jeg? laget av ungdomstelefonen.no. Karakter: 5 (Eksamen i norsk hovedmål våren 2011 Jeg heter Leif Harboe, og har skrevet boka Norsk på 30 dager som fremfor alt er en håndbok for privatister som tar norsk skriftlig og muntlig på egenhånd, men den vil også være nyttig for elever

Klassisk retorikk Men den Det er her begrepet Exordium kan anvendes. Det handler altså om å gi seg tid til å skape kontakt og tillit hos mottaker ved å appellere til leserens gjenkjennelsesevne. For dersom mottaker ikke kjenner seg igjen og tenker at slik er det,. Presentasjonen som sådan bør følge klassisk retorikk i de ulike delene: Exordium. Innledning. En introduksjon, hvor målet er å gjøre publikum oppmerksomt, velvillig innstilt og lærevillig. Narratio. Bakgrunn. En kortfattet beskrivelse av utgangspunktet og forutsetningene for den påfølgende argumentasjonen Fasit til oppgaver i Språk i skolen, kapittel 8. Versjon: 18. mai 2015 Oppgave A Oppgave B 1) B

Mer retorikk takk! Når du holder en bør en presentasjon også ha en riktig oppbygging, med innledning (exordium), saksfremstilling (narrativ), argumentasjon (argumentatio) og oppsummering. Åpningssekvensen, eller anslaget, er en sentral del av enhver film. Den tilsvarer det som i klassisk tale-retorikk kalles exordium (innledning). Ved hjelp av exordium ønsker taleren å skape kontakt med publikum, vinne tilhørerens oppmerksomhet og velvilje, etablere sin egen troverdighet og skape forventninger til det som skal komme Retorik är läran om talekonsten, såväl i teorin som i praktiken, [1] och den utvecklades under antiken på 400-talet f.Kr. [2]. Den mest välkända definitionen kommer från Aristoteles som beskrev retoriken som konsten att vad det än gäller finna det som är bäst ägnat att övertyga. [3] Aristoteles indelningar av retoriken fungerar än idag som utgångspunkt för många retoriska. Retorik i dag. I dag er retorik en akademisk disciplin på linje med andre humanistiske fag, og moderne retorik beskæftiger sig ikke kun med sproglig, men med alle former for kommunikation, herunder kommunikation der skal overbevise andre. Eksempelvis visuel retorik.I Danmark kan man bl.a. studere retorik på Københavns Universitet, og den første professor i faget var Jørgen Fafner

Norsk - Kommentert eksempel: politisk appell - NDL

Det er denne typen spørsmål som reiser seg i forensisk retorikk, altså når vi snakker om... LUKE 1. RETT ORD, TIL RETT TID OG PÅ RIKTIG STED. blogg. Da I tillegg til disse delene har vi også noe som heter exordium, talens åpning. Exoridum er altså det vi sier før vi begynner på det vi.. Kandidaten bør kjenne talens oppbygning i seks deler: innledning (exordium), saksframstilling (narratio), redegjørelse for standpunkt (divisio = hva er det enighet og uenighet om), bevis (confirmatio), gjendrivelse (confutatio) og avslutning (conclusio). II b) Kandidaten bør kjenne til retorikk i romersk keisertid hvor talekunsten mistet si Stopp Datalagringsdirektivet hadde lørdag 10. april 2010 markeringer flere steder i landet. Denne videoen er fra Oslo og viser Torbjørn Røe Isaksen som holder sin sluttappell. Isaksen var også. Det fine med ebøker som selges hos ebok.no, er at man kan laste ned boka på nytt. Jeg har nå gjort noen mindre forbedringer og endringer. Du som har kjøpt boka Norsk på 30 sider, kan laste ned den nyeste utgaven gratis. Mange vil gjerne ha trykket bok, ikke minst til eksamen: den vil foreligge i begynnelsen av desember

Norsk på 30 dager. For privatister og elever som tar norsk ..

 1. Claude Mignault (1536-1606) publiserte i 1577 en kommentert utgave av Omer Talons Retorikk, som var den ramistiske lærebok i faget. I forordet svarer han på noen av de innvendinger som i samtiden ble fremført mot den ramistiske retorikken. Teksten gir et innblikk i den diskusjon som på 15- og 1600-tallet ble ført om retorikkfagets art og domene, og spesielt gir den inntrykk av hvordan en.
 2. Retorikk i bruk (rhetorica utens): For eksempel på nettsidene til politiske parti. Dispositio deles i exordium, narratio, propositio, argumentatio og conclusio 1 Exordium - innledning - skal fange pulikums oppmerksomhet. 2 Narratio - innføring i tema - hva dreier det seg om
 3. Kapittel 11 Retorikk Læreplanen seier at du skal kunne * Tema Vg3, kap 11 Dei fem fasane 2 Ordne (dispositio) • innleiing (exordium) • sak (narratio) • argument for hovudtanken (confirmatio) • tilbakevising av motargument (refutatio) • avslutning (conclusio) * Tema Vg3, kap 11 Dei fem fasane 3 Utforme (elocutio) • stil:.
 4. Store norske leksikon. Logg inn eller registrer deg ☞. Søk. Jan Grue Har forfattet følgende artikler
 5. KnutKjæreng,JOUR2529Medieretorikk,hjemmeeksamen(høst2005) engodogoverbevisendetaleerbeskrevetavflereforfattere:Aristoteles,CiceroogQuintilian.2 Aristoteles'Retorikk.
 6. 15.05.2011 Skrevet av Christian Lilleheim 1 Lidelsen i 1 Peters brev i lys av brevets situasjon og retoriske argumentasjon, med særlig vekt på 1 Peter 5:8-11

retorikk - Store norske leksiko

INF111, info IV Ihlen og Robstad, kap 4, Retorikkens relevans og verktøy Retorikk i bruk (rhetorica utens): For eksempel på nettsidene til politiske parti. Retorisk teori (rhetorica docens): Med nye medier må det utvikles nye teorier. Studier av retorikk (rhetorica studens): Retorikk brukes til det meste, og kan studeres i de fleste sammenhenger. Den retoriske kanon (som i de aksepterte og. Rhetoric (/ ˈ r ɛ t ə r ɪ k /) is the art of persuasion, which along with grammar and logic (or dialectic - see Martianus Capella), is one of the three ancient arts of discourse.Rhetoric aims to study the capacities of writers or speakers needed to inform, persuade, or motivate particular audiences in specific situations. Aristotle defines rhetoric as the faculty of observing in any. Før betydde retorikk læren om talekunst, men mye har endret seg siden antikkens Hellas. I dag er retorikk mer snakk om overtalelseskunst, d.v.s. å overbevise noen om noe selv om en ikke bare tyr til gode midler. Her fungerer både bilde av Ari Behn og overskriften som et exordium (oppmerksomhetsvekker) Sider i kategorien «Latinske ord og uttrykk» Under vises 200 av totalt 359 sider som befinner seg i denne kategorien. (forrige side) (

Retorikk. Her er en liten innføring i hva retorikk er: Selve ordet retorikk betyr talekunst. En god retoriker er dermed god til å ordlegge seg og bruke språket til sin fordel. argumenter (exordium), saksframlegging hvor sakens hovedinnhold blir presentert (narratio),. Retorikk er altså egnet for oss både som analyseredskap og som produksjonsredskap: Vi kan bruke retorikk pdes. når vi analyserer NT-tekster, siden de er skrevet i en kultur som var preget av retorikk, og NTs forfattere i en viss grad avspeiler tradisjonelle måter å argumentere på rhet·o·ric (rĕt′ər-ĭk) n. 1. a. The art or study of using language effectively and persuasively. b. A treatise or book discussing this art. 2. Skill in using language effectively and persuasively. 3. a. A style of speaking or writing, especially the language of a particular subject: fiery political rhetoric. b. Language that is elaborate.

Norsk - Verdens beste tale? - NDL

inventio - retorikk - Store norske leksiko

Exordium: Å fange tilhørernes velvilje for saken og for taleren. Politisk retorikk dreier seg i høyere grad enn noen annen form for retorikk å vekke tillit til taleren. Blyghet viktig. Jeg er en enkel sjel. Selvironi. Skryt er en katastrofe. Feil med sammenfatning i starten. Feil også med knalleffekt i starten Det er denne typen spørsmål som reiser seg i forensisk retorikk, altså når vi snakker om... LUKE 1. RETT ORD, TIL RETT TID OG PÅ RIKTIG STED. blogg. Da Frances McDormand vant Oscar for beste kvinnelige hovedrolle i februar holdt hun en tale som fortjener en plass i adventskalenderen vår - mest av alt fordi den er et strålende eksempel. Das Buch ist in sieben Abschnitte gegliedert, die rhetorischen Fächern entsprechen: Exordium, Inventio, Narratio, Elocutio, Actio, Praecognitio, Epilogos (jeweils mit Textbeispielen). Zum Nachschlagen ist das Werk kaum geeignet, eher zum Durcharbeiten für Leute mit Überblick. Mit Sach- und Personenregister

Litteratur J ONAS G ABRIELSEN och I NGER H OEDT-R ASMUSSEN, Juridisk genomslagskraft — Att övertyga muntligt som jurist, (svensk översättning och bearbet ning av Eric Bylander), Retorikförlaget, Ödåkra 2016. 116 s.. Exordium Retorik kan ges, och har getts, skilda definitioner och begreppet retorik kan förses med, och har försetts med, varierande innebörd Exordium (innledning) Kjære velger! Den innledende delen er svært kort. Det er ikke alltid en taler kan tillate seg å gå rett på sak (det vil si nesten rett på. Title: Appell etter femavsnittsmetoden - retorikk i klasserommet, Innledning: Påstand 1: (logos) Påstand 2: (etos + patos) Påstand 3:. Arbeids- og næringsliv - innledning. Arbeid SvJT 2004 Myter och dygder inom juridiken 821 III.Om bilder som bilder I NJA finns det någon enstaka gång en bild (foto, skiss eller ritning m.m.) i ett domsreferat. 12 Men inte ofta. Ánde Somby inleder (vissa av) bokens delavsnitt med en teckning eller några gånger ett fotografi kombinerat med en bildtext. 13 Det är ett effektivt exordium. 14 Men det fungerar samtidigt som conclusio. 15.

Retorikk - Wikipedi

Refleksjon til Snakk Norsk Planlegging . Vi startet oppgaven med først å finne ut om hva vi skulle ha som problemstilling om hovdan det norske språket forfaller, vi valgte å fokusere på kebabnorsk Greske bokstaver på et kar. Gresk (på gresk ἑλληνικά, ʰellēniká) er en egen gren av de indoeuropeiske språkene, og offisielt språk i Hellas og et av de offisielle språkene på Kypros. 4037 relasjoner Så inleder författaren första kapitlet i boken, och det fungerar som ett lysande exordium - inledning - till en diskussion om stora och svåra frågor och sätter anslaget i boken. Huvudtemat för boken är frågan om Gud har humor, och Mackan Andersson diskuterar den frågan både initierat och kunnigt - och med humor

Video: peroratio - retorikk - Store norske leksiko

Retorikk - Jusleksikon

Retorikk. Betydningen av å kunne snakke for seg er viktigere i demokratiske systemer, enn i diktaturer. Derfor var de gamle grekerne og de gamle romerne opptatt av det. De levde i de første demokratier, og det var behov for å ordlegge seg godt for å få gjennomslag for sin sak. Innledning (exordium) 2. Saksfremstilling (narratio) 3. Før betydde retorikk læren om talekunst, men mye har endret seg siden antikkens Hellas. I dag er retorikk mer snakk om overtalelseskunst, d.v.s. å overbevise noen om noe selv om en ikke bare tyr til gode midler. Sofistene var kanskje de første som tøyde retorikken med uedle hensikter. Dette kritiserte Platon sterkt Paulus' brev til romerne, også kalt Romerbrevet, er et av brevene i Det nye testamente som bærer apostelen Paulus' navn, og er i den kanoniske rekkefølge den sjette boken i Det nye testamente.Brevet regnes til de brev som med sikkerhet kan sies å være skrevet av Paulus. I norske bibelhenvisninger forkortes brevet etter bibelselskapets standard «Rom» Etter et yrkesaktivt liv som lærer og advokat, skrev han tolv bøker på 90-tallet om retorikk. Disse bøkene, Institutio Oratoria, tar for seg fagets og virkets etikk, Etter dette ramme exordium gir Johannesen et riss av Quintilians liv, virke og historiske innflytelse i talens narratio

Et audiovisuelt exordium 152 Historien som bevegelse eller tidslig mosaikk 153 - Gatelangs gjennom hundreåret 153 - Hverdagens mange skikt 156 - Fortiden som palimpsest 158 Signalisering av historiesyn 159 - Bildenes retorikk 159 - Tid som rom 160 - Lag av tid 162 Tittelens betydning 164 - Det hverdagslige fortalt nedenfra 16 Paulus' brev til romerne. Paulus' brev til romerne, også kalt Romerbrevet, er et av brevene i Det nye testamente som bærer apostelen Paulus' navn, og er i den kanoniske rekkefølge den sjette boken i Det nye testamente.Brevet regnes til de brev som med sikkerhet kan sies å være skrevet av Paulus. I norske bibelhenvisninger forkortes brevet etter bibelselskapets standard «Rom» Exordium. Ted Kennedy har utan tvekan direkt en uppmärksam publik som kräver svar på vad som egentligen har hänt. Han inleder med att han vill tala till Massachusetts folk trots att talet sänds i hela USA. Anledningen till det är förstås att han är mån om att behålla sitt stöd bland väljarna i sin egen delstat Hans Anton har tidligere omtalt sine innspill i vindkraft-debatten som retorikk. I meninger som har vært varierende i prosaisk innhold. «Det går gått en kule varmt», som han sier. Retorisk kan vi analysere teksten og finne ingen begrensninger i hva som hevdes. Exordium er natur, boligområder og kulturminner. Narrativ er sorg og lidelse

Forarbeidsfasene (retorikk) - Wikipedi

Till statsrådet och chefen för Utbildningsdepartementet. Regeringen beslutade den 16 augusti 2001 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att göra en översyn av statens engagemang för framställning och anpassning av läromedel och studiematerial för barn, elever och vuxenstuderande med funktionshinder (U 2001:05, dir. 2001:65) Barbro Wallgren Hemlin (utgivare): Särtryck ur Esaias Tegnérs kyrkliga tal. Inledning. Den 6 juni 2013 är det 200 år sedan Esaias Tegnér höll sin allra första predikan i Stävie och Lackalänga på pingstdagen den 6 juni 1813 Read III. ABTEILUNG, Byzantinische Zeitschrift on DeepDyve, the largest online rental service for scholarly research with thousands of academic publications available at your fingertips

dispositio - Store norske leksiko

Retorikk innen New public managment: «på vegne av brukere» Exordium - en innledning, hvis hensikt er å vekke publikums sympati. Denne delen kalles Proumium av Aristoteles og Quintilian selv. Narratio - en beretning, gjerne kronologisk, som beskriver hva som har ledet frem til behovet for talen Tidsskrift for kulturforskning. Volum 9, nr. 2 † 2010, s. 5-17 5 Likprekenen i eksemplaritetens krise Ut fra studier av fransk renessanselitteratu Danning, retorikk og rådgjeving. Ove Eide Danning, retorikk og rådgjeving Rådgjevarsamling 2013 Våre handlinger det vi faktisk gjør er bærere av budskap. Alt vi gjør i forhold til en annen, er kommunikasjon, også det å ikke gjøre noe . Detalje

Kategori:Retorikk - Wikipedi

Nov 2016. Retorikk er lren om taleovertale, lren om tale godt, talekunst, lren om god. Velg sprk, stil, virkemidler og annen utforming som passer til. Kongen flger opp med si at nordmenn er fra mange forskjellige steder 4. Sep 2016. Framsida SAMFUNN Kongens tale. Fr hagefesten der Kong Harald heldt ein mykje omtala tale Paragrafer om tilfellet Torgersen Skisse til en analyse av forholdet mellom rett og litteratur Johan Dragvoll Avhandling for graden philosophiae doctor (PhD) ved Universitetet i Bergen 25. mars litterature

 • Bakvendtland alf prøysen.
 • Tomtom bandit prisjakt.
 • Barnetv desember 2017.
 • Voletarium europa park youtube.
 • Canal digital foreldrekontroll internett.
 • Øya sekken.
 • Lufttrykk dekk campingvogn.
 • Skøyen båtforening.
 • Frågor att ställa på husvisning.
 • Lakota traditions.
 • Mhc function.
 • Knebøy hvordan.
 • Ntnu sosiologi.
 • Sterilisering av kvinner under keisersnitt.
 • De mil maneras karaoke.
 • Rum 213 bok.
 • Cleveland cavaliers trikot blau.
 • Remax st.
 • Doi inthanon.
 • Blekkhuset fredrikstad.
 • Munnhulen.
 • Wendy trickfilm.
 • Fira.
 • Costa blanca med barn.
 • B12 injeksjon bivirkninger.
 • Msc seaview wiki.
 • Årnes skole.
 • Ipad lader elkjøp.
 • Ikea overskap kjøkken.
 • Beileidssprüche für die hinterbliebenen.
 • Komputer no testsonen.
 • Appellene kryssord.
 • Arcgis desktop.
 • Hoderetning seng.
 • Antike bilderrahmen gebraucht kaufen.
 • Infocare serviceportal.
 • Jim crow laws facts.
 • Fische in der wied.
 • Horsens sygehus ansatte.
 • Singlespeed weiß.
 • Cos^2x sin^2x=1.