Home

Særavtale om ferie for statstjenestemenn

Statens personalhåndbok 2020 - 9

9.16 Særavtale om ferie for statsansatte. Avtalen er inngått mellom staten ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet på den ene side og LO Stat, YS Stat, Akademikerne og Unio på den annen side, og gjelder generelt i statstjenesten Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og hovedsammenslutningene ble i møte 14. desember 2017 enige om ny særavtale om ferie for statsansatte. Ny avtale har virkning fra 1. januar 2018 til og med 31. desember 2020 Som en overgangsordning følger beregningen av feriepenger som er opptjent i 2017 og som skal utbetales i 2018, særavtale om ferie for statstjenestemenn, (virkning fra 1. januar 2015 til 31. januar 2017) Ny særavtale om ferie for statsansatte. Ferielønnstillegget er historie. Nå får også ansatte i staten utbetalt feriepenger i juni i stedet for lønn. 1. januar 2018 ble reglene for hvordan feriepenger beregnes og utbetales litt likere det som gjelder på andre arbeidsplasser 9.16 Særavtale om ferie for statsansatte ; Etter særavtalen om ferie for statstjenestemenn pkt. 5 skal utbetalingen foretas siste vanlige lønningsdag før fratreden. Den del av feriepengene som ikke lar seg beregne innen dette tidspunkt, skal utbetales i forbindelse med det avsluttende lønnsoppgjør

Arbeidstaker som har vært syk store deler av ferieåret, og av den grunn ikke har fått avviklet all ferien, vil få overført feriefritid til det påfølgende ferieår etter § 7 nr. 3 andre ledd. Se også særavtale om ferie for statstjenestemenn pkt 5 og 6 (SPH pkt. 9.16) •Sentral særavtale om ferie for statstjenestemenn •Engangsberegning av feriepengene i juni måned •Feriepenger - verdi av lønn under ferie = ferietillegg •Vanlig lønn utbetales når ferien avvikles uansett på hvilket tidspunkt •Arbeidstakers lønn per juni legges til grunn 33 Ferieloven § 11 nr. 9.15.1 Særavtale om fleksibel arbeidstid i staten . 9.16 Særavtale om ferie for statsansatte ; 9.17 Særavtale om medregning av permisjon uten lønn og annet midlertidig fravær som pensjonsgivende tjenestetid i Statens pensjonskasse (permisjonsavt.. Enighet om ny SGS 2020 Pensjonsordninger. KS og forhandlingssammenslutningene kom mandag 14. september til enighet om sentral generell særavtale SGS 2020 Pensjonsordninger for perioden 16.9.20 - 31.12.21 9.16 Særavtale om ferie for statstjenestemenn Læringsdagen MN. uib.no Lønnspolitiske særavtaler som er inngått lokalt ved UiB • Særavtale om vurdering av lønnsvilkår for tilsatte som tildeles kompetanseopprykk til professo

I Særavtale om ferie for statstjenestemenn slås det fast at det skal foretas en engangsutbetaling av feriepenger i juni måned. Når ferien faktisk avvikles skal arbeidstakeren ha vanlig lønn. Hensikten med feriepenger er å erstatte lønnsbortfallet når du har ferie. Også feriepenger for timelønn, honorar og overtid blir utbetalt i juni •Følger sentral særavtale om ferie for statstjenestemenn •Engangsberegning av feriepengene i juni måned •Feriepenger - verdi av lønn under ferie = ferietillegg •Vanlig lønn utbetales når ferien avvikles uansett på hvilket tidspunkt 32 Ferieloven § 11 nr. 1 I Særavtale om ferie for statstjenestemenn slås det fast at det skal foretas en engangsutbetaling av feriepengeri juni måned. Når ferien faktisk avvikles skal arbeidstakeren ha vanlig lønn. ål nå Så hvis jeg forstår det rett har det ingenting å si når jeg tar ut ferien - jeg trekkes for ALL ferie i juni, får utbetalt feriepenger i juni og resten av året får jeg lønn som. Særavtale om ferie for statstjenestemenn; Særavtale om flyttegodtgjørelse; Særavtale om økonomisk vilkår ved endret tjenestested; Prøveprosjekt arbeidstid (Turnusflex) Forsøk med alternative arbeidstidsordninger i Forsvaret, Kriminalomsorg og Tolletaten. Særavtale om permisjon og økonomiske vilkår ved etter- og videreutdanning, kurs mv I staten gir Sentral særavtale om ferie for statstjenestemenn punkt 2 rett til utsatt ferie ved sykdom ved fravær helt ned til én dag. Ferieloven § 9 nr 1 første og annet ledd dekker følgende situasjoner: 1. At arbeidstaker blir arbeidsufør før ferien, senest siste arbeidsdag

Særavtale om ferie for statsansatte Avtale om medregning av permisjon uten lønn og annet midlertidig fravær som pensjonsgivende tjenestetid i Statens pensjonskasse (permisjonsavtalen) Avtale om medlemsregistrering og pensjonsrettigheter i Statens pensjonskasse for korttidstilsatt I KS finnes de avtalefestede bestemmelsene om ferie i Hovedtariffavtalen kapittel 1, § 7. Staten. I staten er det i Hovedtariffavtalen pkt. 6 inntatt bestemmelser om avtalefestet ferie. I staten er det også inngått en sentral særavtale om ferie for statstjenestemenn, som du finner i Statens Personalhåndbok. Oslo Kommun Særavtale ferie for statstjenestemenn 2012 -2014 Særavtale Stat-sær-05 Gyldig: 01.01.2012 - 01.01.2012 Avtalens innhold: Særavtale ferie for statstjenestemenn 2012 -201

Særavtale om tillegg, ytelser og godtgjørelser i utenrikstjenesten (2020-2022) Med oppdaterte satser/klassifiseringer pr. 1. juli 202 Særavtale om ferie for statstilsette seier at inntil 14 feriedagar kan overførast til neste år, mens seniordagane ikkje kan overførast. Dette må ein ta omsyn til når ein avtaler uttak av ferie og seniordagar 9.5 Særavtale om godtgjørelse mv. på tokt.270 9.6 Særavtale om oppdrag på petroleums-innretninger til havs 9.16 Sentral særavtale om ferie for statstjenestemenn..296 9.17 Medlemskap i Statens pensjonskasse under permisjon og annet. B-rundskriv om avlasteravtalen. KS har utarbeidet et B-rundskriv om den nye sentrale generelle særavtalen som utfyller forskrift om arbeidstid for avlastere, SGS1030 - Avlastere. Bakgrunnen for opprettelse av ny særavtale

Særavtale om ferie for statsansatte! - Norsk Tjenestemannsla

Sentral forbundsvis særavtale mellom KS og Den norske legeforening om vilkår for leger og turnusleger/LIS1 i kommunehelsetjenesten med arbeidsavtale, herunder leger i fastlegeordningen. Perioden: 1.1.2020 - 15.9.202 Innholdet i bestemmelsene om avtalefestet pensjon i hovedtariffavtalen punkt 4.2, samt bestemmelsene om ferie og feriegodtgjøring i hovedtariffavtalen punkt 6 og sentral særavtale om ferie for statstjenestemenn, gjelder tilsvarende 9.8 Særavtale om flyttegodtgjørelse.....274 9.9 Særavtale om godtgjørelse ved opphold i polare strøk 9.16 Sentral særavtale om ferie for statstjenestemenn..294 9.17 Medlemskap i Statens Pensjonskasse under permisjon og annet midlertidig fravær (permisjonsavtalen. Innholdet i bestemmelsene om avtalefestet pensjon i hovedtariffavtalen punkt 4.2, samt bestemmelsene om ferie og feriegodtgjøring i hovedtariffavtalen punkt 6 og sentral særavtale om ferie for statstjenestemenn, skal gjelde tilsvarende KS og sammenslutningene er blitt enige om å forlenge særavtalen SGS 1010, som regulerer arbeidstid og godtgjøringer for overnattingsturer med elever, pasienter og brukere av kommunale tjenester, for perioden 01.01.2020 - 31.12.2020. Særavtalens bestemmelser er uendret, men satsene for døgngodtgjøring er justert. Se vedlegg for ny.

Ny særavtale om ferie for statsansatte - Compendi

Statens personalhåndbok 2020 - Til § 11 nr

 1. stesatser, slik.
 2. Om vinteren blir arbeidstiden lenger for å kompensere for sommertidsperioden. Vintertiden varer fra 15. september til 15. mai. Eksempel på arbeidstid kan være fra kl. 08.00 til kl. 15.45. Hør med din faglige leder eller personalkontakt om dette gjelder i din lærebedrift. Ferie. Når du blir lærling, følger du ikke lenger skolens ferier
 3. Særavtaler er avtaler mellom bedriften og arbeidstakere som omhandler ulike former for arbeidsvilkår. Partene står fritt til hva disse skal omhandle, men særavtalene kan imidlertid ikke gi svakere rettigheter enn det man har etter overenskomst eller lovverk. Som nevnt legger FLTs overenskomster opp til at særavtaler skal forhandles lokalt for visse arbeidsvilkår
 4. Særavtale om lønns- og arbeidsvilkår for lærlinger og lærekandidater i staten (Lovdata.no) Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands (Lovdata.no) Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost utenfor Norge (Lovdata.no) Alt om de nye reisesatsene og endringene i reiseavtalene finner du her på Arbeidsgiverportalen
 5. Partene kom ikke til enighet om ny særavtale for brann- og redningstjenesten - SFS 2404 i forhandlingene den 6. juni. Fagforbundet og Delta leverte felles krav. Avstanden mellom forbundene og Kommunenes Sentralforbund (KS) var altfor stor til å kunne komme videre. Trond Busterud er på ny klar for å argumentere på vegne av medlemmene
 6. 2/2018 Særavtale om ferie for statsansatte. Vi viser til PM-2017-19 vedrørende endringer i særavtalen om ferie for statsansatte. Den nye særavtalen er forenklet og harmonisert med ferielovens bestemmelser

Statens personalhåndbok 2020 - 11

Særavtale for Leger DNLF Særavtalen gjelder særskilte lønns- og arbeidsvilkår for alle arbeidstakere som er i et fast forpliktende arbeidsforhold og er medlem av Den norske legeforening i virksomheter omfattet av lov av 2. juli 1999 som Spesialisthelsetjenesten Særavtale om permisjon og økonomiske vilkår ved etter- og videreutdanning, kurs mv. Særavtale om ferie for statsansatte (PDF) Tilleggsprotokoll til Særavtale om fleksibel arbeidstid i staten, med bakgrunn i koronapandemien. Særavtale om fleksibel arbeidstid i staten Krav om slik ny ferie må framsettes overfor arbeidsgiver uten ugrunnet opphold, dvs. så raskt som mulig, etter at arbeidet er gjenopptatt. Medfører arbeidsuførheten at feriefritid ikke blir avviklet innen ferieårets utløp, kan du kreve å få overført inntil 12 virkedager ferie til det påfølgende ferieår 1.2 Arbeidsåret, arbeidstid, ferier og arbeidssted Arbeidsåret tilsvarer arbeidsåret for arbeidstakere i staten, med 37,5 timer netto per uke, med ferier og feriegodtgjørelse etter ferielovens bestemmelser slik de praktiseres for statstjenestemenn. Ferie i undervisningsåret må avtales med grunnenheten og kan ikke legges slik at undervisninge Partene i kommunal sektor er enige om at avlastning er en type arbeid som skiller seg vesentlig fra annet arbeid, og har derfor sett behov for å utfylle forskriften med egne lønns- og arbeidsvilkår, slik at tjenesten i størst mulig grad kan opprettholdes. Det er opprettet en sentral generell særavtale (SGS 1030 - Avlastere)

Særavtaler - K

1 SFS 2305 for perioden 1.5.2018 - 31.12.2019 Sentral forbundsvis særavtale mellom KS og Den norske legeforening om vilkår for leger og turnusleger/LIS1 i kommunehelsetjenesten med arbeidsavtale, herunder leger Krav om utsatt ferie må dokumenteres med legeerklæring, og fremsettes så raskt som mulig (uten ugrunnet opphold) etter at arbeidet gjenopptas. Retten til ny ferie gjelder bare ved egen sykdom, ikke ved barns sykdom. Tariffavtaler som gjelder for skole og barnehage har egne regler om erstatningsferie ved sykdom Arbeidstid, ferie og permisjoner; Arbeidsmiljø og HMS. Det er flere forhold man bør tenke på før man inngår en særavtale. Les mer om dette her. Bedriften må forhandle med tillitsvalgte om den ønsker å opprette eller revidere en særavtale

Ferie / Feriepenger NMB

Kontakt oss. LO Stat Møllergata 10 0179 Oslo. Telefon: +47 23 06 83 00 Epost: lostat@lostat.no. Fakturaadresse til LO Stat: ELMA: 9908:971435704 eller 971435704@autoinvoice.n •Særavtale om rammer for arbeidstid og fleksitid for ansatte ved bispedømmekontorene og Kirkerådets sekretariat. Ferie •Det er både rett og plikt til å avvikle ferie •Arbeidsgiver fastsetter ferietiden etter drøfting med den enkelte arbeidstaker (personalreglementet § 27 ARBEIDSTID OG ARBEIDSPLANER, FERIE, PERMISJONER M.M. OU-kurs for Den norske kirke (rettssubjektet) høst 2019 - vår 202 6/2019 Særavtale om ferie for statsansatte. Vi viser til kundenotat 2/2018 der vi orienterte om feriepengeberegning i juni måned. Etter dialog med Kommunal- og moderniseringsdepartementet har vi kommet frem til at vår eksisterende presentasjon på lønnsslippen er i overensstemmelse med den nye utgaven av Statens personalhåndbok, og vil derfor ikke bli endret

Særavtale om fleksibel arbeidstid i staten punkt 4. sier at minustimer over 10 timer medfører trekk i lønn. Ved behov for redusert arbeidstid skal arbeidstaker søke permisjon. Det er lurt å ta en prat med ansatte som har mye minustid og høre om hvorfor de er kommet i en slik situasjon Endringer i forskriften om arbeidstid for avlastere på høring. Arbeids- og sosialdepartementet har sendt forslag til endringer i avlasterforskriften på høring. Forslagene går ut på å åpne for ferieavlastning i én uke sammenhengende, og å tydeliggjøre at avlastning for barn i fosterhjem er omfattet av forskriften Siste nytt om lønnsoppgjøret ditt. Søk i tariffavtaler eller se oversikt over avtalene Fagforbundet er part i. Nyheter om lønn og avtaler

På denne siden finner du oversikt over sentrale og lokale dokumenter som lov- og avtaleverk, forskrifter med mer, som er gjeldende for ansatte ved NTNU. English version:.... Kunnskapsbase, brukerveiledninge Her finner du kursmateriell og flere nyttige lenker ifm. kursrekken Rammer og regler for arbeidsforholdet 2019-2020 1) Etter tidligere særavtale om rutinemessige faste oppdrag var definisjonen av ett «rutinemessig fast oppdrag» at følgende tre kriterier for reisen var oppfylt samtidig: «1) reisen må være rutinemessig, 2) det må utføres ordinært arbeid og 3) reisen krever ikke spesiell godkjenning». Disse tre kriteriene videreføres Særavtale om særskilte lønns- og arbeidsvilkår for leger (heretter Særavtalen) mellom arbeidsgiverorganisasjonen Virke og Legeforeningen. Arbeidstid reguleres i kap 3 i begge avtalene, og reguleringen er i stor grad sammenfallende. Avtalene i sin helhet finner du her

Arbeidstakers rettigheter til ferie og feriepenger, regler for fastsettelse av ferietidspunkt mv, reguleres av lov av 29. april 1988 nr 21 om ferie (Ferieloven) og bestemmelser om ferie i Hovedtariffavtalen. 10. Ferie Ved tiltredelse vil den tilsatte bli meldt inn i SPK. Pensjonsinnskudd 2% av brutto lønn trekkes automatisk fra første da - Særavtale om arbeidstid, fritid og beredskap for prester i Den norske kirke (arbeidstidsavtalen) Søn- og helgedager i ferie skal ikke inngå i beregningen. Bestemmelsen vil . 4 omfatte prester som arbeider ca. 381 eller flere røde dager i året. Grensen kan variere ette Særavtale om arbeidstid i kriminalomsorgen (pdf) Arbeidstidsveilederen (pdf) Stortingsmelding nr 37 (pdf) Personalreglement for kriminalomsorgen (pdf) Kommentarer til personalreglementet (pdf) Statutter for «seniormillionen» - seniorpolitisk tiltak (pdf) Særavtale for fg. 1.betjent i pool (pdf) Statsansatteloven (ny tjenestemannslov) (pdf Særavtale om kirkelige stillinger. Denne særavtalen omhandler blant annet bestemmelser om fritid (kap 2) og arbeidstid på leir (kap 4). Avtalen inneholder også noen andre bestemmelser som gjelder alle ansatte (kap 5), samt særlige bestemmelser for kirkemusikere (kap 3)

Ferie Alle arbeidstakere har rett på ferie. Ferie er ikke noe man opptjener, og er ikke knyttet til om man har rett til feriepenger. Leger i helseforetak har 5 uker ferie, altså 30 virkedager. Ferieloven gir arbeidstakere rett til fire uker og én dag ferie • Hver arbeidet time om natten, jf arbeidsmiljøloven § 10-11 (1), regnes lik 1 time og 15 minutter. Det gis bare kompensasjon for arbeid som utføres enten om natten, eller på søn- og helgedag. Arbeidstiden kan maksimalt reduseres til 33,6 timer i løpet av en uke og skal ikke overstige 35,5 timer pr. uke. 4.3 Arbeidstidens inndelin Arbeidstakeren opprettholder godtgjørelser som dekker løpende utgifter til husleie ved midlertidig fravær slik som ferie, sykdom, hjemreise mv. Dekning av utgifter til kost eller kompensasjonstillegg bortfaller dersom det utbetales godtgjørelser etter «Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands», eller tilsvarende bestemmelser Statsansatte har fem uker ferie og feriepengene er 12 prosent feriepengegrunnlaget. For ansatte over 60 år er feriepengesatsen 14,3 prosent. Når ferien avvikles, blir det utbetalt vanlig lønn under ferien. Etter tidligere særavtale fikk statsansatte utbetalt vanlig lønn pluss ferielønnstillegget i juni

Når trekkes ferie fra lønna? - Forbruker, jus og økonomi

 1. særavtale med virkning fra 1. januar 1993 om lønns- og og ferie og feriegodtgjørelse etter ferielovens bestemmelser slik de praktiseres for andre statstjenestemenn. Det forutsettes at alle arbeidsoppgaver utføres innenfor denne arbeidstiden
 2. Ferie Ansettelse Informasjon om alle særavtalene i KS-området, finner du på KS' samleside om særavtaler. Nøkkelord KS Særavtale Tariffområde KS
 3. Særavtale om arbeidsvilkår m.v. for leger i Arbeids- og velferdsetaten (NAV-avtalen) Denne særavtale gjelder for perioden 01.05.13 ukers ferie og anledning til utdanningspermisjon med lønn i 4 måneder i hver 3-årsperiode av sin tjenestetid
 4. I staten er man pliktig til å følge statens særavtaler for reiser. Det er to sentrale avtaler som regulerer reisevirksomhet og utgiftsdekning, og det er Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands og Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost utenfor Norge
 5. Hvis du blir syk før ferien, må du gi beskjed til arbeidsgiver siste virkedag før du skulle ha gått ut i ferie, om at du er syk og ønsker ferien utsatt, fl paragraf 9 nr.. 1 første ledd. Dersom du blir syk i løpet av ferien, skal du varsle arbeidsgiver om at du vil kreve erstatningsferie, uten ugrunnet opphold, når du kommer tilbake på jobb, fl paragraf 9 nr.. 1 annet ledd
 6. 16. Kombinasjon av tjenestereise og privat ferie/fridager 17. Reiseforskudd 18. Leiebil. 1. Overordnede prinsipper. Retningslinjene styres av følgende overordnede prinsipper og regelverk: Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands og Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost utenfor Norge (lovdata.no, regjeringen.no

Lov- og avtaleverk - K

Lokal særavtale Arbeidstøy Sted: Levanger Dato: 07.02.14 Lov om sosiale tjenester i NAV av 18.12.2009 nr. 131 . Utvides en fagtur med fritid/ferie belastes ekstra utgifter den enkelte. Brukes arbeidstid til dette, skal det registreres som ferie eller avspasering Dette bør du vite om arbeidstidsavtalen Arbeidstidsavtalen bestemmer blant annet hvor mye tid lærere skal arbeide, på og utenfor skolen. AV Redaksjonen. 11. juni, 2020. Lærere i kommunene (KS-området) har en spesiell arbeidstidsordning. Ordningen er regulert i arbeidstidsavtalen SFS 2213 Om oss. Slik er vi bygget opp Internasjonalt Vedtekter, retningslinjer og rutiner For arbeidsgivere Kontakt oss For pressen SFS 2208 Sentral forbundsvis særavtale . AVTALE FOR PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK RÅDGIVNINGSTJENESTE (PPT) SUPERVISJON. 1. Hjemmelsgrunnlag m.v En Hovedavtale, overenskomst eller en særavtale om er i strid med ufravikelig lov vil også være ugyldig. Inngåelse og oppsigelse av særavtaler. Regler om inngåelse og oppsigelse av særavtaler er tatt inn i de fleste hovedavtaler. Bedriften må derfor sjekke hvilken hovedavtale bedriften er bundet av Særavtale om fleksibel arbeidstid og fleksiskjema. Lønn og betingelser . Lønnsfastsettelse, lønnsutbetaling og endring i lønn. Fastsettelse av ferie, feriens lengde og øvrige fridager. Sykefraværsoppfølging . Rutiner for oppfølging av sykemeldte ansatte

Sykdom under ferie kan gi ny ferie Kursagente

Særavtaler Arbeidsgiverportalen - Dif

ferie og bedre plassering av øvrig ferie/fridager. Tilsvarende ordning gjaldt ikke for pilotene. Arbeidsmønsteret for øvrig for pilotene var mindre gunstig NITO, var det inngått særavtale om fastsettelse av tidsressurser og lønn ved ansvar for nettbasert undervisning (Nettlæreravtalen) Når ansatte bruker egen bil i tjeneste for arbeidsgiver, er det vanlig å få betalt bilgodtgjørelse. Andre begreper som brukes ved utgiftsdekning når ansatte har brukt egen bil er kilometergodtgjørelse og kjøregodtgjørelse.Trekkfri sats for kilometergodtgjørelse for 2020 er offentliggjort Norsk Tjenestemannslag (NTL) er et fagforbund for ansatte i staten og i virksomheter med offentlig tilknytning (som kultur- og forskningsinstitusjoner). Vi organiserer også studenter. NTL er et av de største fagforbundene i LO, og har i dag ca 47.000 medlemme • Arbeidstaker må fremme krav om utsettelse • Må velge mellom å avvikle eller utsette hele ferien • Gjelder uavhengig av om bedriften avvikler fellesferie • Bestemmelsen kan ikke fravikes til skade for arbeidstaker FERIE OG SYKDOM Sykdom inntrer før ferien jf § 9 (1), første led Arbeidstid reguleres av bestemmelsene i arbeidsmiljøloven, hovedtariffavtalene i staten og særavtale om fleksibel arbeidstid i staten. Permisjoner. Noen permisjoner er lovbestemte eller gis med hjemmel i hovedtariffavtalene. Andre permisjoner følger av interne reglement eller retningslinjer. Her finner du informasjon om ulike permisjonstyper.

Lokal særavtale om lønns- og arbeidsvilkår for vitenskapelig personale ved AHO Ferie som tas ut ellers i året, avtales med leder på forhånd. Ubenyttede feriedager kan ikke overføres til påfølgende arbeidsår, og de blir heller ikke godtgjort med lønn Denne særlovgivingen for statstjenestemenn har eksistert helt siden 1918, for eksempel særavtale om flyttegodtgjørelse, særavtale om fleksibel arbeidstid, særavtale om ferie etc.15 Ansatte søker om overføring av ferie i HR-portalen, hvor leder godkjenner denne. Overføring av mer enn 14 dager som er i strid med ferieloven krever spesiell begrunnelse . Overføring av ferie. Det er arbeidsgiver sitt ansvar å sørge for at arbeidstakeren tar ut tilstrekkelig ferie hvert år

Ferie - NS

Del på: Del på Facebook; Del på LinkedIn; Del på Twitte Er du usikker på om du skal levere egenmelding eller sykemelding kan du høre med enten sjefen eller fastlegen om hva som er best. Les mer: Får jeg ferie som lærling? Egenmelding eller sykemelding? Egenmelding betyr at du melder fra til arbeidsplassen at du er syk, uten å gå til legen for å få dokumentasjon NTNUs særavtale om kortvarige tilsettinger ved feltarbeid Særavtale om honorering for arbeid på eksternt finansierte prosjekter Særavtale om minstelønn for postdoktorer - gyldig fra 01.12.201 KMD og hovedsammenslutningene er i forhandlinger om flere særavtaler som utløper 31. desember 2017, blant annet reiseavtalene for innland og utland. Forhandlingene vil ikke bli ferdig før årsskiftet, men fortsetter i januar. Partene er enige om at gjeldende særavtaler videreføres etter 31. desember 2017 mens forhandlingene pågår. - Det har vært utfordrende forhandlinger, sier LO Stat. Kort og direkte om nye regler, satser, tolkninger og oppdateringer innen lønn-, skatt, arbeids- og trygderett. Nós usamos cookies no nosso website para que lhe possamos oferecer uma ótima experiência

Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet Norges

Manglende avviklet ferie i andre tilfeller skal overføres til neste år, hvis manglende ferieavvikling skyldes arbeidsgiver kan arbeidstaker i tillegg til overføringen krever erstatning etter § 14. Avtale om forskuddsferie begrenses til to uker i tråd med hva som gjelder for adgangen til å avtale overføring av ferie staten, gjelder særavtale om arbeidstid i Jernbaneverket. Arbeidstakere som normalt har arbeidstid innenfor særavtale om fleksibel arbeidstid i Ved ferie som gis samlet med minst 5 feriedager i strekk, bør ferien tiltres senest kl. 1500 dagen før, og vare til kl. 0600 dagen etter ferien I juni brøt Delta forhandlingene med KS på SFS 2404 Særavtale for brann og redning. Dermed ble særavtalen behandlet i sentral nemd.. Kjennelsen er nå klar, og har gitt 1 times ekstra betalt for uttrykning mellom 2100-0600 i pkt 3.1, samt økning i døgnsatsene i pkt 4.3

Særavtale om ferie for statsansatte! Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og hovedsammenslutningene ble i møte 14. desember 2017 enige om ny særavtale om ferie for statsansatte. Ny avtale har virkning fra 1. januar 2018 til og med 31. desember 2020 OVERENSKOMST FOR ANSATTE I AS VINMONOPOLET - HK 2018/2020 - 3 - DEL A PROTOKOLL FRA DE INNLEDENDE FORHANDLINGENE OM OVERENSKOMSTREVISJON 2018 Vises til protokollen i sin helhet bak i overenskomsten. DEL B 0.1. OVERENSKOMSTENS OMFANG Denne overenskomsten gjelder for medlemmer av Handel og Kontor i A

Tariff Lønn & tariffavtaler Fagforbunde

Ferie Avlaster har rett på ferie som i et ordinært arbeidsforhold. For avlastere ansatt i kommunen, eksempelvis barnehage / skole, må ferieuttaket være samtidig med den ordinære jobben i kommunen. Opplæring Det fremgår ikke av rundskrivet, ei heller forskrift eller særavtalen om omfanget av opplæring ha hjemmel for drøftinger eller forhandlinger om ytterligere kompensasjon. Alternativt kan slike bestemmelser være avtalt i særavtale eller lokal avtale. Organisasjonene håper innholdet i dette heftet vil være til hjelp og nytte for tillitsvalgte i den lokale turnusprosessen. Lykke til med turnusarbeidet lokalt. Oslo September 201 Hvem bestemmer når ferien skal tas? Det er arbeidsgiver som fastsetter tidspunktet for ferien innenfor de rammene loven setter. Det er med andre ord ikke slik at arbeidstaker har krav på å få lagt ferien til en bestemt periode, se ferieloven § 6 (1). Arbeidstaker skal bli hørt, og arbeidsgiver plikter på forhånd å diskutere plasseringen av ferien med den enkelte, eller med.

LOKAL SÆRAVTALE OM KOMPETANSEPOOL AV OFFSHOREANSATTE Odfjell Drilling - Industri Energi / SAFE / DSO 24.02.2009 Side 6 av 13 Den ansatte plikter å ta de oppdrag som tilbys, og som man er kvalifisert for, med mindre de Særavtale om lønns- og arbeidsvilkår for lærlinger og lærekandidater i staten (lovdata.no) Lærlinger og økonomi (vilbli.no) Karriereveiledning.no Snakk med en veileder om utdanning og jobb! Var denne siden nyttig for deg? Var denne siden nyttig for deg? Ja. Nei. Bekreft ved å trykke send SÆRAVTALE FOR FELTARBEID VED NTNU Avtalen ble sist revidert 09.12.11 med virkning fra 01.01.12 (gjeldende satser fra 01.09.11 - 01.09.12 hvor de deretter justeres i henhold til konsumprisindeksen) 1. Hvem avtalen gjelder for Avtalen omfatter feltarbeid som utføres av tilsatte som har dette som del av sitt arbeid og so Lov om yrkesskadeforsikring med forskrifter (16. juni 1989 nr 65). Midlertidig særavtale om forsikrings- og erstatningsordninger for statsansatte på tjenestereise og ved stasjonering. (Gjeldende til og med 30. november 2013). Erstatning til statstilsatte ved skade på eller tap av private eiendeler i forbindelse med tjenesten

Sykdom og ferie Sykefravær inntil 8 uker Sykefravær ut over 8 uker; Sykepenger Særavtale - Frikjøp av hovedvernombud m.m Særavtale - Godtgjøring fagansvarlig for lærlinger Særavtale - Lønn ved opprykk. Professor/dosent og internasjonal spesialistutd. Særavtale - Midlertidige tilleggsoppdrag, fortløpende forhandlin Ferie Ansettelse Pensjon Oppsigelse Protokoll - særavtale om reiseregulativet KA revidert 17.12.2018 (pdf) Protokoll - særavtale for barnehager og skolefritisdsordning KA revidert 18.12.2018. om særavtale om økonomiske vilka r for personell som tjenestegjør ved stasjoner, AT -staber og andre enheter i utlandet. 2 Innhold 1. 12.1 Avvikling av ferie og tjenestefri. Undersøk derfor om din bedrift er bundet av en tariffavtale som har bestemmelser om kompetanse, og i hvilken grad disse sier noe annet eller mer enn det som omtales her. Kompetanseutvikling Reglene i Hovedavtalen viser at partene erkjenner betydningen av økt utdanning for den enkelte, bedriftene og samfunnet I tillegg har vi enkelte steder inngått særavtaler om bl.a. arbeidstidsbestemmelser og spesialistpermisjoner, der hvor dette ikke er tilstrekkelig regulert i B-delen. I tillegg har Psykologforeningen inngått en sentral særavtale med Spekter som regulerer bla kompetansegrupper for psykologer i helseforetak, herunder også bestemmelser om spesialisering og vedlikehold av spesialitet

Særavtale om tillegg, ytelser og godtgjørelser i

 1. Ofte stilte spørsmål om feriepengar og ferie
 2. B-rundskriv om avlasteravtalen - K
 3. SFS 2305 (Særavtalen
 • Instagram glyph.
 • Lokalavisen stavanger.
 • Krimserier for barn.
 • Toad kostüm selber machen.
 • Kjøpe flytende jod.
 • Skiltbutikken rabattkode.
 • Snøfall.
 • Akademikliniken.
 • Auf zu manu salzgitter.
 • Kriminalhund murmel kichern.
 • Hiv utslett.
 • Diare av laks.
 • Låne ekstra til oppussing.
 • Rufus usb tool download.
 • Webcam düsseldorf rheinturm.
 • Homofilt samliv kristendommen.
 • Sveivegrammofon.
 • Nachtleben in bregenz.
 • Hvordan lage en god arbeidsplan.
 • Alligator gar.
 • Sky programm jetzt.
 • Koke egg på fjellet.
 • Verdikonfigurasjon hotell.
 • Hyppig avføring hund.
 • Belysning bad tips.
 • Fjorden cowboys sesonger.
 • Hund får ikke puste.
 • Aroma diffuser ohne kabel.
 • Hadeland sentimento rødvin.
 • Hotel edelweiss großarl frühstück.
 • Sport brosig mietcenter & bikeshop oberaudorf.
 • Sikkerhetsnivå norge.
 • Mario barth stream online.
 • Oransje belegg på tennene.
 • Eggerøre i ovn oppskrift.
 • Eth gas station.
 • Hvor stor er en supernova.
 • Mammut i norge.
 • Belgia språk.
 • Best drinks.
 • Women's world record 100m speed.