Home

Delegering av myndighet

NOU 2019: 5 - regjeringen

 1. Delegering av myndighet til å treffe avgjørelser betyr at et organ eller en person som i utgangspunktet ikke hadde myndighet (kompetanse) til å treffe avgjørelse, får tildelt slik kompetanse. Prinsipielt må dette holdes adskilt fra plikt til å treffe avgjørelse, som eventuelt må ha et annet grunnlag, som lov eller overordnet organs instruksjonsmyndighet
 2. Delegering av myndighet dreier seg om å sørge for at medarbeideren har de ressurser og den beslutningsmyndighet, fullmakter, makt og frihet som skal til for å utføre oppgaven. Å bare delegere ansvar for en arbeidsoppgave uten samtidig å sørge for at medarbeideren har den myndighet som skal til for å utføre oppgaven, er en vanlig feil mange ledere gjør
 3. Reglement for delegering av myndighet og innstillingsrett Politisk delegasjonsreglement 2.6 Betydningen av delegert myndighet og overordnet organs mulighet til å få fremlagt enhver sak Organet som delegerer gir ikke fra seg sin egen myndighet, men gir den i tillegg til noen andre
 4. Fylkesrådet har avgjørelsesmyndighet etter delegert myndighet gitt av fylkestinget. Det er gitt slik myndighet til fylkesrådet i fylkestingssak 31/20 «Reglement for delegering av myndighet fra fylkestinget». Forøvrig vises det til «Reglement for fylkesrådet» (vedtatt i sak 95/1999, revidert i i FT
 5. Vedtak 30. juni 2008 nr. 771 om delegering av myndighet til Helsedirektoratet etter lov om sterilisering § 6 første ledd Vedtak 11. november 2008 nr. 1634 om delegering til Helsedirektoratet av Helse- og omsorgsdepartementets myndighet etter lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern § 6-1 tredje ledd til å oppnevne medlemmer av kontrollkommisjone
 6. rammen av sin delegasjonsmyndighet, retningslinjer for intern delegering og utøvelse av slik myndighet. Slik intern delegering skal være skriftlig. Kommunalt folkevalgt organ kan delegere myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning til leder, ett arbeidsutvalg elle
 7. Delegering av myndighet brukes som et virkemiddel for å få en effektiv og velfungerende organisasjon. De hensyn som skal ivaretas i den forbindelse er: At rettssikkerhet for innbyggerne/brukerne blir ivaretatt At Oppdal kommune har en effektiv ressursbruk og høy servicegra

1.5 Delegering av myndighet til å gjøre vedtak. Etter kommuneloven § 6 er det kommunestyret som har hjemmel til å gjøre vedtak på vegne av kommunen. Hvis andre enn kommunestyret skal gjøre vedtak etter barnehageloven, må kommunestyret delegere dette videre Denne versjonen av «Delegering av kommunedirektørens myndighet» er en justering av reglementet vedtatt den 17.02.2020. Justeringen var nødvendig fordi noen lover / paragrafer ikke var tatt inn / ikke var korrekte i 17.02. versjonen. INNHOL Fjernmøte eller delegering av myndighet? KS råder kommunene og fylkeskommunene til å legge til rette for kommunestyre- og fylkestingsmøter som fjernmøter. For å følge helsemyndighetenes råd anbefaler KS kommunestyrer og fylkesting å legge til rette for fjernmøter. Foto: Mostphoto

Delegering - en nøkkel til effektivt lederskap - Magm

Delegering (av latin delega're) vil si overføring av myndighet.Hensikten er avlasting av arbeidsoppgaver fra den som formelt innehar myndigheten, samt forenkling av beslutningsprosess. Delegering kan skje i forbindelse med et spesielt oppdrag, ved at en person opptrer med fullmakt til å utføre en spesiell handling.. Den mest omfattende form for delegering skjer imidlertid som en mere. Delegering vil si overføring av myndighet. Hensikten er avlasting av arbeidsoppgaver fra den som formelt innehar myndigheten, samt forenkling av beslutningsprosesser. Kommunestyret er det øverste styrende organet i kommunen etter kommuneloven. Kommunestyret kan også delegere myndighet videre

Delegering At myndighet er delegert vil si at en annen person eller et annet organ kan treffe vedtak. Myndighet kan tilbakekalles når som helst. «overføring av myndighet fra ett organ eller stilling til ett annet organ eller stilling.» Vedtak fattet av organ uten delegert myndighet kan være ulovlig Delegering av myndighet og fordeling av ansvar Beslutningsstrukturer skal utformes på slik måte at de fremmer åpenhet og plasserer myndighet og ansvar på egnede nivåer i organisasjonen. Slike strukturer skal sikre god styring, effektivitet og fordeling av ansvar, det sistnevnte for å avverge misligheter og feil FYLKESRÅDMANNENS DELEGERTE MYNDIGHET . Delegering fra folkevalgt organ til administrasjonen skal være til fylkesrådmannen, som selv avgjør videre delegering i administrasjonen. Fylkesrådmannen utarbeider selv innen rammer fastsatt av det delegerende organ, retningslinjer for delegering og utøvelsen av slik delegert myndighet

Reglement for delegering av myndighet og innstillingsret

ikke annet følger av lov eller vedtak om delegering. 3.1.2 Myndighet fylkestinget ikke kan delegere Deler av fylkestingets myndighet kan ikke delegeres videre etter kommuneloven. Fylkestinget må således selv fatte beslutninger som gjelder: a. Politisk styringsform og organisering DELEGERING AV MYNDIGHET LURØY KOMMUNE Gjeldende fra 16.6.2010 (k-sak 20/10) 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Distribusjon Side 4 Endringslogg Side 4 Politisk struktur Side 5 Administrativ struktur Side 5 Reglement for deleg ering av myndighet Side 6-Innledning Side 6 - Generelle bestemmelser Side 6 - Kommunestyrets kompetanse. Delegering av myndighet innebærer ikke frasigelse av overordnet myndighet. 2.4 Retten til ikke å bruke delegert myndighet. Den som har fått delegert myndighet, kan overlate til overordnet organ å treffe avgjørelse når særlige forhold tilsier det. 2.5 Omgjøringsrett

 1. istrative beslutninger Myndighet til å foreta beordring i henhold til LOV-2001-06-15-75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell § 27, delegeres til regionene. 5 Endring og oppheving Denne delegering kan endres eller oppheves av hovedkontoret. Delegering kan trekkes tilbak
 2. Delegering av oppgaver og myndighet etter dette reglementet gjelder både etter kommuneloven, særlover og forskrifter. For å unngå unødvendige forsinkelser ved uforutsette enkeltsaker er alle oppgaver og myndighet som ikke er tillagt politiske utvalg eller ordfører - og som ikke er av prinsipiell art - delegert til rådmannen
 3. myndighet til å treffe vedtak i saker som ikke er av prinsipiell betydning hvis ikke bystyret selv har bestemt noe annet. Det folkevalgte organet beholder imidlertid myndigheten. Bystyret har fortsatt det overordnede ansvaret for kommunens vedtak og avgjørelser. Delegering av myndighet til kommunedirektøren skal bidra til
 4. REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET Sist revidert i tråd med vedtak i kommunestyret 28.1.16 Kommunestyret er kommunens øverste organ og innehar all myndighet som ikke positivt er tillagt andre organer. I dette reglementet er myndighet delegert så langt det er mulig etter kommuneloven og de enkelte særlover
 5. Delegering av oppgaver og myndighet etter dette reglementet bygger på bestemmelsene i Kommuneloven og særlover, med forskrifter. Reglementene bruker de samme kortformene av navnene på lovene som er brukt i Lovdata, jevnfør www.lovdata.no. I tillegg brukes tre bokstavforkortinger: Kommuneloven: KL
 6. Veiledning for myndighetsutøvelse av tilsyn utført av brann- og feiervesenet Delegering av myndighet til interkommunale selskap Innledning. I veiledningen til dimensjoneringsforskriften (s. 13 og 14) redegjøres det for hva som menes med delegasjon, kommunens plikt til å delegere og hvordan delegasjon faktisk skal gjennomføres
 7. § 2 Delegering av myndighet med hjemmel i lover og ev. andre bestemmelser Kommuneadvokaten har faglig sett en fri og uavhengig stilling som advokat og ikke ut fra delegert myndighet fra rådmannen. § 3 Delegering av myndighet i henhold til interne bestemmelser Myndigheten til å foreta ansettelser delegeres til kommuneadvokaten. Ellers delegere

Arbeidsdelingen gjennom delegering fra den sentrale ledelsen til virksomheter og avdelinger Samordningen på tvers i organisasjonen gjennom team sammensatt på tvers av fag, virksomheter og nivåer 1.2 Bruk av delegert myndighet Retningslinjer for utøving av fullmakt All delegering av myndighet skal være skriftli I delegeringsreglementet for Hamar kommune delegeres myndighet fra kommunestyret til kommunedirektøren. I dette reglementet delegeres kommunedirektørens myndighet videre til kommunalsjefer og stabssjefer. Videredelegering (se pkt 1.3) utover dette framgår av KF Delegering. I tillegg er bestemmelser om delegering beskrevet i økonomireglementet Merverdiavgiftsloven - delegering av myndighet til Skattedirektoratet Publisert: 29.12.2017 Fellesskrivet av 2. april 2013 omhandler Finansdepartementets delegasjon av myndighet til Skattedirektoratet etter bestemmelsene i merverdiavgiftsloven §§ 19-3 første ledd, 10-3, 15-9 annet ledd, 15-1 niende ledd og 6-11 fjerde ledd

Delegering av myndighet fra Helse- og omsorgsdepartementet

Det er en forutsetning for all delegering av myndighet at det gis tilstrekkelig rapportering til den som har delegert myndigheten. ORGANISERING AV MYNDIGHETSNIVÅER Kommunens organisasjonskart er vedtatt i Rødøy kommunestyre 20. juni 2013, sak 028/2013. Kommunen er organisert i tre administrative myndighetsnivåer Delegering av myndighet til andre i organisasjonen begrenses av den myndigheten som er delegert til rådmannen. 3 Delegert myndighet til kommunalsjefene Kommunalsjefene3.1 Kommunalsjef tilhører for oppvekst rådmannsnivået organisatorisk

Endring av delegering Delegering kan bare endres av det organet eller den rollen som har delegert myndigheten. 1.3 Regler for bruk av delegert myndighet Disse reglene gjelder for all bruk av myndighet som er delegert fra kommunestyret: Bruk av delegert myndighet All delegert myndighet skal utøves i samsvar med DELEGERING AV MYNDIGHET Sist revidert av kommunestyret 25.02.16. 2 1.6 Tilbakekalling av myndighet Kommunestyret kan når som helst trekke tilbake myndighet som det har delegert til andre. Dette innebærer at kommunestyret også kan overprøve andre organers vedta

Delegering av myndighet innebærer at andre gis fullmakt til å treffe vedtak på vegne av det delegerende organ. Det delegerende organ har imidlertid alltid ansvar på vedkommende område, og kan fastsette retningslinjer for hvordan delegert myndighet skal utøves Delegert myndighet kan delegeres videre, helt eller delvis, hvis ikke noe annet følger av lov, forskrift eller vedtatt delegeringsforbud. 1.4 Tilbakekalling av delegert myndighet og omgjøringsrett Delegering av myndighet innebærer ikke frasigelse av myndighet. Det delegerende organet/den som delegerer beholder sin overordnede kompetanse b) Valg av fylkesordfører og fylkesvaraordfører. c) Oppnevning, fritak og suspensjon av medlemmer til fylkestingets komiteer, kontrollutvalg og medvirkningsorganer, samt fylkeskommunens representanter i partssammensatt utvalg. d) Valg av fylkesrevisor. e) Reglement for delegering av myndighet fra fylkestinget og tildeling av innstillingsret

Delegering av myndighet fra rådmannen til administrasjon, revidert sist 01.09.2017 Side 6 FØRSTEKONSULENT Førstekonsulent i Rødøy kommune har ansvar for at Rødøy kommune etterlever lov- og avtaleverk og at kommunen når vedtatte målsettinger innenfor gitte rammer for hele sentraladministrasjonen All delegering av myndighet skal være skriftlig. 2.2 Kontroll Overordnet organ har rett og plikt til å kontrollere at det underordnede organ ikke går ut over sin delegerte myndighet eller de rammer og forutsetninger denne myndigheten skal utøves innenfor Delegering av myndighet til faste organer opprettet med hjemmel i kommuneloven § 5-7 skal være ihht. den til enhver tid gjeldende politiske organisering i Lillehammer kommune. Ved endringer i den politiske organisering skal delegeringsreglementet endres tilsvarende. Generelle prinsipper for utøvelse av delegert myndighet

Reglement for delegering av myndighet fra Viken fylkesråd . Viken fylkeskommune 6 m) fremme innsigelse til kommunal plan jf. plan - og bygningsloven kapittel 11 og 12 dersom planforslaget inneholder tekniske feil og mangle r og ikke innebærer skjønnsmessige vurderinger. Fylkesdirektørens fullmakt omfatter ikke å fremm Med delegering menes i dette reglementet overføring av myndighet til å fatte vedtak eller ta avgjørelser på ulike områder, fra kommunestyret til politiske utvalg eller til rådmannen. Delegering av myndighet innebærer ikke fraskrivelse av ansvar. Delegeringsreglementet for Øvre Eiker er delt inn i tre hovedkapitler Delegering av valgstyrets myndighet. Her kan du lese mer om hvilke oppgaver valgstyret kan delegere til deg som valgansvarlig og hvilke oppgaver valgstyret selv må ha ansvar for. Om delegering av myndighet Regelverk. Om delegering av myndighet 1. Hvorfor bør du få delegert fullmakt? 2. Hva kan.

Teststrategi - unyttig pliktløp eller din viktigste

Gjennom delegering av deler av sin egen myndighet ønsker kommunestyret å oppnå følgende mål: - å effektivisere og å heve kvaliteten til kommunens saksbehandling - å samordne styringen på politisk og administrativt pla Delegering av myndighet fra kommunestyret VEDTATT 19.6.2019 I SAK KST-122/19. etter ferien delegeres ordfører myndighet til å fatte vedtak i saker av ikke prinsipiell betydning som ikke er delegert til rådmannen, og som ikke kan vente til rett politisk utvalg er samlet All delegering av myndighet skal være skriftlig. Den som delegerer myndighet har ansvar for hvordan den man gir fullmakten til anvender den delegerte myndigheten. Den som delegerer har derfor tilsyns- og kontrollansvar, og kan gi instruksjoner med hensyn til utøvelsen av den delegerte myndigheten

1.5 Delegering av myndighet til å gjøre vedtak - Udi

 1. Delegering av budsjettdispone­ringsmyndighet. Myndigheten til å disponere budsjettet ligger i utgangspunktet hos virksomhetslederen, som kan delegere denne helt eller delvis til tilsatte på lavere nivå. mens myndighet for deler av det samlede budsjettet kan tildeles flere
 2. Informasjonsbrev til kommunene - Delegering av myndighet for støy for visse typer virksomheter fra Fylkesmannen til kommunene Brevet sendes til kommunene med utgangspunkt i Fylkesmannens rolle som formidler av nasjonal politikk til lokalt nivå. tillatelse Bakgrunn Klima- og miljødepartementet (KLD) fastsatte den 30
 3. istrasjonen, skal det likevel tolkes som om det har skjedd til rådmannen
 4. Delegeringsreglementene innholder generelle prinsipper for fordelig og delegering av myndigheter i Råde kommune. Formålet med prinsippene er å sikre en tydelig fordeling av makt og myndighet i kommunen, gi grunnlag for god virksomhetsstyring og internkontroll samt sikre en forsvarlig, rasjonell og effektiv forvaltning i kommunen

Fjernmøte eller delegering av myndighet? - K

 1. dre gaver til ansatte ved spesielle anledninger og ti
 2. delegering av myndighet for alkoholloven med forskrift og serveringsloven i henhold til vedlagte oversikt datert 18.07.2018. Saksutredning: Etterat någjeldende delegeringsreglement ble vedtatt (K-sak 22/15) er det foretatt flere endringer i alkoholloven med forskrift og i serveringsloven
 3. Delegering etter plan- og bygningsloven forts. •Variasjon i delegering til utvalg/komiteer, men enkelte oppgaver finnes ofte: - Praktisk gjennomføring av arbeid med reguleringsplaner - Dispensasjoner - Midlertidig forbud mot tiltak •Rådmannen fatter enkeltvedtak i saker som ikke er prinsipielle. •Eksempler på annen myndighet delegert ti
 4. RETNINGSLINJER FOR UTØVING AV DELEGERT MYNDIGHET 1. PRINSIPPER FOR DELEGERING Hovedprinsippet for delegering i Vadsø kommune er å utvikle et styringssystem og arbeidsformer som er effektiv og rasjonell og fremmer utviklingen av lokaldemokratiet ved å desentralisere myndighet. All myndighet i kommunen, både på privat- og offentligrettslig.
 5. 1. Generelle bestemmelser om delegering 1.1 Formål og virkeområde 1.2 Krav til utøvelse av delegert myndighet 1.3 Videredelegering 1.4 Tilbakekalling av delegert myndighet og omgjøringsrett 1.5 Rapportering og internkontroll 2. Kommunestyrets myndighet 2.1 Kommunestyret som kommunens øverste organ 2.2 Kommunestyrets ansvar for økonomiforvaltning 2.3 Kommunestyrets arbeidsgiveransva
 6. Skattedirektoratet har i vedtak av 17. februar 2011 delegert myndighet etter skattebetalingsforskriften § 11-7-4 til skattekontorene. Delegeringen innebærer at søknader om nedsettelse eller ettergivelse av renter beregnet etter sktbl. §§ 11-1 og 11-2 av økning i merverdiavgift skal behandles og avgjøres av skattekontorene i første instans
 7. istrasjonen. Retningslinjene gjelder tilsvarende for delegert myndighet etter særlovgivning. 1.3 Hvordan myndighet delegeres • All delegering tar utgangspunkt i kommunestyret

KF - KF Delegeringsreglemen

delegering etter særlov fremgår av punkt 9 i dette reglement. 3.8 Øvrige delegerte myndighetsområder a) Formannskapet delegeres myndighet til å fastsette kommunens boligprogram 1.2. Retningslinjer i kommuneloven for delegering av myndighet Delegeringsreglementet er forankret i kommunelovens bestemmelser om delegering. Loven slår fast at kommunestyret er kommunens øverste organ, og at kommunestyret treffer vedtak på vegne av kommunen . hvis ikke noe annet følger av lov (kommuneloven § 5-3)

Delegering av myndighet innebærer ikke frasigelse av myndighet. Det organ som har delegert myndighet kan til enhver tid trekke fullmakten tilbake, eller kreve å få seg forelagt delegert enkeltsak som et underordnet politisk organ eller administrasjonen har til behandling. Dersom endelig vedtak er fattet, kan det delegerende organet selv ogs Valgloven inneholder ikke egne bestemmelser om delegering til valgstyrets myndighet, så kommunelovens bestemmelser om delegering av myndighet kommer til anvendelse. Delegeringsadgangen omfatter enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning, jfr. Kommunelovens § 10 nr. 4 og 23 nr. 4

Delegering av myndighet til bydelsdirektøren for administrativ behandling av høringsuttalelser til søknader om salgs- og skjenkebevilling. Publisert dato: 29.01.2019. Saksfremlegg Delegering av kommunestyrets myndighet på de områder lovverket pålegger kommunen ansvar og myndighet framgår av delegeringsreglementet del 2 for den enkelte lov. Presiseringer av delegert myndighet, og delegering av myndighet utenfor lovregulert område framgår av delegeringsreglementets del 2 og 3 Delegering av myndighet innebærer ikke fraskrivelse av myndighet og ansvar. Figuren under viser en oversikt over kommunestyret sin mulighet til delegering. Side 4 Vi skaper framtida sammen Figur 1- Kommunestyrets mulige delegering Kommunale selskap og samarbeidsordninge

Delegering av Kongens myndighet etter forvaltningsloven

Delegering av myndighet fra folkevalgt organ til administrasjonen kan bare skje til kommunedirektøren, med mindre annet er direkte hjemlet i lov. Dette skal sikre et helhetlig administrativt ledelsessystem i kommunen. Det er opp til kommunedirektøren å gjøre vedtak om interndelegering innen administrasjonen. 2.5. Generelle retningslinje Interesserte leverandører av systemer som kan håndtere delegering av myndighet og tilgangsstyring. Andre statlige virksomheter som er interessert i tilsvarende system. Dialogkonferansen ble arrangert i samarbeid med Innovative anskaffelser torsdag 7. februar kl 13:00-14:30. Konferansen ble strømmet. Se konferansen på nytt he

All delegering av myndighet skal være skriftlig. Delegering av myndighet innebærer ikke fraskrivelse av ansvar. Delegeringsreglementet er fastsatt i medhold av kommunelovens bestemmelser og i medhold av særlover for kommunal myndighetsutøvelse. Reglementet gjelder for alle organer og all virksomhet i Kvinesdal kommune Delegering av myndighet for godkjenning av vannforvaltningsplaner I Statsråd fredag 19.6 ble myndighet etter plan- og bygningsloven kapittel 8 for behandling av de regionale vannforvaltningsplanene overført fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til Klima- og miljødepartementet 10.All delegering fra kommunestyret til annet politisk utvalg kan videredelegeres hvis ikke annet framkommer av lov. Delegering til administrasjonen er delegering til rådmannen, hvis særlov ikke bestemmer noe annet. Rådmannen kan videredelegere sin myndighet gjennom intern delegering

Delegering av myndighet 2.1 Ansvarlig For Arbeid (AFA). Det skal til enhver tid foreligge en oversikt over personer som kan ha myndighet til å planlegge og ha ansvaret for å etablere, lede og avvikle sikkerhetstiltakene på arbeidsstedet ved arbeid på eller nær ved elektriske anlegg - for lavspenningsanlegg betegnes denne som ansvarlig for arbeid (AFA) Delegering av myndighet fra hovedkontoret til regionene - (application/pdf) Andre nettsteder fra Mattilsynet. matportalen.no matvaretabellen.no kostholdsplanleggeren.no nokkelhullsmerket.no. Telefon +47 22 40 00 00. Postadresse. Mattilsynet Felles postmottak Postboks 383 2381 Brumunddal. Innhold I dag foregår delegering av myndighet og tilgangsstyring gjennom manuelle prosesser, og det er vanskelig å holde en fullstendig oversikt. Banner for den digitale dialogkonferansen. Kystverket gjennomfører en dialogkonferanse med potensielle leverandører og fagfolk som forberedelse til en mulig anskaffelse DELEGERING AV MYNDIGHET FOR DRIFT AV HØY OG LAVSPENNINGSNETT I KONSESJONSOMRÅDENE: FREDRIKSTAD, FOLLO OG ASKØY 1 Generelt Denne instruks gjelder alle typer anlegg, tilhørende netteiere nevnt over, og som kommer inn under konsesjonskravene i Energiloven. 2 Forutsetninger Driftsledere i de legale selskap skal føre kontroll me 2.0 Delegering av myndighet til formannskapet 2.1 Generelt Kommunestyret fastsetter i hht. Kommuneloven § 8 nr. 3 området for formannskapets virksomhet. 4 a) Formannskapet har beslutningsmyndighet i alle saker som ikke skal behandles

Delegering til rådmann • Ansvars -og arbeidsområder • Generell myndighet • Myndighet i økonomiske saker • Myndighet i personalsaker • Rådmannens myndighet til å treffe vedtak, herunder klagebehandling • Oversikt over alle lover som er delegert rådmannen • Retningslinjer for utøvelse av delegert myndighet DELEGERING AV MYNDIGHET TIL Å GODKJENNE TAKSTER, RABATTER OG UNNTAKSORDNINGER VED BOMPENGEPROSJEKTER FRA SAMFERDSELSDEPARTEMENTET TIL VEGDIREKTORATET Stortinget sluttet seg ved behandlingen av Innst.S nr. 214 (1988-89), jf. St.meld. nr. 32 Norsk veg- og veg-trafikkplan 1990-93 (NVVP 1990-93), til at myndighet ti Delegering av myndighet. Hei! Du må ha et aktivt abonnement for å lese videre. Kjøp digital tilgang her. Mange, men litt annerledes julebord. Fylkestinget mot utsettelse. Ikke aktuelt med burka- eller niqabforbud. Tar kommunen til retten. Dobbelt så mange kvinner som menn har søkt på denne stillingen Delegering av myndighet etter naturmangfoldloven §§ 69, 70, 71 og73 til nasjonalpark-og verneområdestyrer Miljødirektoratet delegerer myndighet til nasjonalpark-og verneområdestyrer etternaturmangfoldloven§§ 69, 70, 71 og73. Myndighet etter naturmangfoldloven §§ 69 -73 ble i brev 22. september 2009 og gjennom forskrif

Norsk vann bulletin 2-2013 by Norsk Vann - Issuu

2.3 Delegering av myndigheten til å fatte enkeltvedta

• Delegering av myndighet etter særlovgiving til utvalg, kommunedirektør eller andre, omfatter myndighet etter forskrifter som er gitt i medhold av vedkommende lov. • Et forvaltningsorgan kan etter forvaltningslovens § 35 omgjøre sitt ege A. GENERELLE REGLER OM BRUK AV DELEGERT MYNDIGHET . 1.0 Hensikt med delegering . Hensikten med å delegere myndighet i kommunen er å sikre og utvikle et funksjonsdyktig lokalt selvstyre, en rasjonell og effektiv forvaltning, en bærekraftig utvikling og innbyggernes rettssikkerhet. 1.1 Retningslinjer for bruk av fullmakt og klagebehandlin

Kommunestyret i Frosta skal tirsdag 26.05. 2020 delegere myndighet til fordeling av kulturmidler og utdeling av Ildsjelpris 2020 DELEGERING AV MYNDIGHET FRA FAKULTETSSTYRET TIL DEKAN Fakultetsstyret behandlet i sak KF 23-2009 Delegasjon av myndighet fra fakultetsstyret til dekan - se vedlegg 1. Videre behandlet styret i sak KF 03-13 en revisjon av delegasjonsfullmakte DELEGERING AV MYNDIGHET I FORBINDELSE MED ÅRSAVSLUTNINGEN §1 Myndighet til å gjennomføre delvise strykninger i regnskapet for å hindre underskudd delegeres til formannskapet. Eventuelle strykninger skal foretas i henhold til bestemmelsene i regnskapsforskriften § 6, fastsatt av Kommunal- o Av Hermann Möhring. 24. september foreslo Miljødirektoratet endringer av Avfallsforskriftens kapitler 10 (Forbrenning av avfall) og 11 (Farlig avfall) og sendte forslagene på høring. Vil flytte myndighet til Fylkesmannen. En av de foreslåtte endringene var å gi Fylkesmannen myndighet til å gi tillatelse til å sluttbehandle farlig avfall Delegering av myndighet til Fiskeridirektoratet og Fiskeridirektoratets regionkontor etter deltakerloven Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 17. juni 2005 nr. 607 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 4, § 6 tredje ledd, § 7 andre ledd, § 9, § 11 andre ledd

REK – Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig

Delegasjon - Wikipedi

Delegering av myndighet til Luftfartstilsynet etter luftfartsloven. Delegering av myndighet til Luftfartstilsynet etter luftfartsloven. Sist oppdatert: 18. feb 2019. Kontakt oss postmottak@caa.no Medier Telefon: 75 58 50 00 Beredskapstelefon: 926 42 632 (døgnet rundt) Om os Intern delegering Kommunestyret er det øverste organet i kommunen, og fylkestinget er det øverste organet i fylkeskommunen. Kommunestyret treffer vedtak på vegne av kommunen, og fylkestinget treffer vedtak på vegne av fylkeskommunen, hvis ikke noe annet følger av lov. Kommunestyret og fylkestinget kan delegere myndighet til å treffe.

Barnevern 2018 2020 innhold (2) by svco - IssuuKystverket - Ferdseslforbud ved havaristSaksbehandlerkurs for biblioteksjefer, KS-Agenda as | KSKorona-tiltakene rundt transport og trafikk

om delegering av myndighet etter naturmangfold­loven fra Klima- og miljødepartementet til Miljødirektoratet. Fastsatt av Klima- og miljødepartementet 20. oktober 2015 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (natur­mangfoldloven), jf Delegasjon av myndighet til å dispensere fra bestemmelser i akvakulturdriftsforskriften 07.02.18 Brev om delegering av myndighet 14.07.17 Brev om delegering av myndighet 04.03.1 dette følger av tildelt eller delegert myndighet, men dersom det skjer kan det likevel føre til at kommunen i særlige tilfelle blir pådratt ansvar fordi den andre parten handler i tillitt til at korrekt delegering av avgjørelsesmyndighet foreligger. Delegering ligner mye på fullmak

 • Skatteavtale med sveits.
 • Ferdige kinesiske pannekaker.
 • Oxlade chamberlain southampton.
 • Instagram biografi tips.
 • Kep bunad.
 • Den første trykte avis.
 • Landbrød surdeig.
 • Aura color meaning.
 • Dukkehus møbler tilbud.
 • Vikings staffel 5 episodenguide.
 • Numerologi skjebnetall.
 • Leopard aussehen.
 • Antithese erörterung.
 • Broadband speed.
 • Amazonas elv.
 • Jason newsted.
 • Bowling levanger priser.
 • Manchester united encyclopedia.
 • Saïf al islam kadhafi.
 • Streetdance 2.
 • Kooperativet henting.
 • Søstrene grene tønsberg tlf.
 • Gaskammer ablauf.
 • Insel kos.
 • Stadt gladbeck stellenangebote.
 • Spiseforstyrrelser bergen.
 • Kroppsspråk kanin.
 • Bade etter tatovering.
 • Hodetransplantasjon desember 2017.
 • Elektriker privatist.
 • Vibeke klemetsen gift.
 • Tilhengerhjul 8.
 • Elektriska och magnetiska fält.
 • Akuttmottak ahus.
 • Line dance.
 • Indoor aktivitäten waldshut.
 • Ja vi elsker dette landet trompet.
 • Plex media server synology.
 • Treg iphone 6s.
 • The forest age rating.
 • Kleine zeitung skipass 2018.