Home

Etiske retningslinjer bedrift

Målet med etiske retningslinjer er å skape en felles plattform for den enkelte kommune, fylkeskommune eller bedrift . Etiske retningslinjer sier noe om hvilken etisk standard organisasjonen vil ha og hvilke handlinger som ikke aksepteres Innholdet i de etiske retningslinjene vil variere fra bedrift til bedrift. Bedrifter er ulike, og de arbeider i ulike bransjer. De konkrete etiske retningslinjene må derfor ta utgangspunkt i både bransjens og bedriftens særegenheter. Alle i bedriften vil ha noe å bidra med når det gjelder hvilke etiske retningslinjer bedriften skal ha

Etiske retningslinjer - gode eksempler - K

Etiske retningslinjer Hovedmålet for Renovasjonens etiske retningslinjer er å skape felles holdninger til hvordan selskapet skal drives, slik at eiere, kunder, ansatte, offentlige myndigheter og så vel samarbeidende som konkurrerende selskaper til enhver tid har tillit til selskapets profesjonalitet og integritet Krav til atferd. Høy etisk standard i all vår atferd er avgjørende for at vi skal lykkes. Ledere har et særlig ansvar for ved sitt eksempel og sine beslutninger å fremme en kultur basert på etisk grunnlag. De skal aktivt søke informasjon om tilstanden på dette felt innen eget ansvarsområde. Den enkelte medarbeider skal opptr

Salg, service og sikkerhet Vg2 - Etiske retningslinjer i

Etiske retningslinjer. 1. Generelt. Disse retningslinjene bygger på grunnprinsipper som ærlighet og respekt for andre mennesker. En virksomhet som Unikom er avhengig av tillit og et godt omdømme for å lykkes Etiske retningslinjer for den internasjonale bedrift. Oppgaver . Norske bedrifters verdigrunnlag. Mange organisasjoner har skriftlige verdigrunnlag. Disse kan også bli kalt etiske retningslinjer eller etisk grunnlag. Verdigrunnlaget kan også inngå i visjoner, måldokumenter, plandokumenter, mål- og formålsdokumenter, strategiske planer etc Etikk i DNB. Høy etisk standard har egenverdi både for konsernet og for den enkelte medarbeider. Den etiskestandarden er en del av ansvaret DNB har som samfunnsaktør ETISKE RETNINGSLINJER FIRST HOTELS er en bedrift med stort hjerte, og tiltakene som er beskrevet i dette dokumentet er de viktigste forpliktelsene våre. I tillegg tas det fortløpende en rekke nye initiativ. Det er viktig for oss å understreke at også følgende punkt følges nøye: ARBEIDSTAKERRETTIGHETE

1.2 Sykepleie har sitt etiske fundament i Sykepleiens grunnlag og yrkesetiske retningslinjer. 1.3 Sykepleieren har et personlig ansvar for at egen praksis er faglig, etisk og juridisk forsvarlig. 1.4 Sykepleieren holder seg oppdatert om forskning, utvikling og dokumentert praksis innen eget fagområde og bidrar til at ny kunnskap anvendes i praksis Våre etiske retningslinjer. Det er avgjørende at vi bruker de samme etiske standardene overalt der vi opererer. Våre etiske retningslinjer er dypt forankret i selskapets verdier - nysgjerrighet, ansvarlighet, integritet og respekt - og sikrer at vi har en ærlige og etisk praksis. Våre verdier gir et grunnlag for vår bedriftskultur Etiske retningslinjer Vi utforsker stadig nye muligheter sammen med kunder, leverandører og andre samarbeidspartnere. I alle situasjoner er det essensielt å ha etiske retningslinjer som hjelper oss å gjøre gode vurderinger Privat Bedrift Privat. Netthandel Handle i utlandet På reise Flytte til Norge Tilbakebetaling Statsansatte plikter å følge de rettslige regler og etiske retningslinjer som gjelder for virksomheten, samt å etterkomme pålegg fra overordnete forstått kommunens etiske regler. 12. PERSONLIG ANSVAR Ansatte i Oslo kommune har et personlig og selvstendig ansvar for å følge kommunens etiske regler. Ansatte må ta opp tvilstilfeller i forhold til de etiske reglene med sin nærmeste leder. Kommunens ansatte har rett til å nekte å følge pålegg som er ulovlige elle

Etiske retningslinjer - Renovasjonen IK

Våre etiske retningslinjer for leverandører klargjør ytterligere vårt ståsted overfor våre leverandører, ansatte og andre interessenter. Retningslinjene stiller strenge krav til leverandører, underleverandører og produsenter og omfatter arbeidsrettigheter og miljøhensyn, og andre etiske dimensjoner i samsvar med internasjonale konvensjoner fastsatt av ILO og FN Hvilke etiske retningslinjer har din praksisbedrift? (Søk på internett og se om du finner noe på bedriftens hjemmeside). Om ikke du har en praksisbedrift, så velg en bedrift du liker, og gjør det samme. Beskriv og diskuter etiske dilemmaer som kan oppstå i bedriften der du har praksisplass Rundskriv, retningslinjer, instrukser, delegasjoner og sirkulærskriv er Skattedirektoratets anvisninger på håndteringen og saksbehandlingen av ulike saksområder i Skatteetaten. Vi bruker cookies Denne siden bruker cookies God forretningsskikk er et samlende begrep for samfunnsansvar i næringslivet, foretaksetikk og ansvarlig næringsliv. Basert på prinsipper vedtatt av FN og OECD, har Innovasjon Norge utarbeidet retningslinjer for god forretningsskikk der to hovedprinsipper vektlegges: 1. Unngå å skad

Etiske retningslinjer - Prone

Læreplan i salgsfaget Vg3 / opplæring i bedrift (SLG3-01 personalpolitiske retningslinjer, forretningsplan og rammebetingelser; planlegge, utføre og dokumentere arbeidsoppgaver i samsvar med bedriftens planer for salgs- og markedsaktiviteter, regelverk for helse, miljø og sikkerhet, internkontroll og etiske retningslinjer; vurdere. oppstått tvil om bedriftens etiske praksis, er det svært vanskelig å gjenopprette tilliten. Den enkelte bedrift må derfor trekke opp grenser for hvilke vir-kemidler den skal bruke i sin relasjonsbygging. Dette handler om retningslinjer, men også om holdningsskaping. Det er umulig

Atle Korsmo (58)

Etiske retningslinjer Uniko

Etiske retningslinjer/ Code of Conduct. RUSTFRIE BERGH skal være en ansvarlig bedrift i forhold til hvordan virksomheten påvirker det ytre miljø. Vi skal ha fokus på den relative reduksjonen av direkte og indirekte utslipp av klimagasser som følger av bedriftens virksomhet Etiske retningslinjer - Code Of Conduct Ragn-Sells er forpliktet til å ivareta alle sine forretningsmessige og øvrige interesser i henhold til lovverket og grunnleggende etisk prinsipper. Det er konsernets policy å være en ansvarlig samfunnsaktør Etiske retningslinjer. Storebrands virksomhet er helt avhengig av tillit fra kunder, myndigheter, aksjonærer og samfunnet generelt. En slik tillit krever solide etiske retningslinjer og en gjennomgående etisk praksis på alle nivåer i organisasjonen. Dette gjelder både i hvordan vi driver virksomheten vår, samt hvordan hver enkelt av oss. Dette er våre etiske retningslinjer . Kontakt. Sentralbord: 03080 (fra utlandet: +47 75 66 30 80) TINE Kundesenter Privat: 51 37 16 06 / forbruker@tine.no. TINE Kundesenter Bedrift: 51 37 15 13 / kundeservice@tine.no. Bedriftsveien 7, 0950 Oslo Postadresse: Postboks 113 Kalbakken, 0902 Oslo. Følg Oss. Meld deg på vårt nyhetsbrev Etiske retningslinjer for leverandører. Fortums målsetning er å skape energi som forbedrer livet for nåværende og fremtidige generasjoner. Vi tilbyr bærekraftige løsninger som tilfredsstiller behovene for lave utslipp, ressurseffektivitet og energisikkerhet, og som leverer verdi for våre eiere

Etiske retningslinjer 1 Innledning. Borregaard skal drive sin virksomhet i overensstemmelse med prinsipper for ansvarlig, etisk og sunn forretningspraksis og overholde alle gjeldende lover og offentlige forskrifter. Dette forutsetter samlet innsats av alle ansatte og de som representerer selskapet,. Etiske retningslinjer for ansatte Side 1 av 6 Styrende dokument personalområdet Etiske retningslinjer for ansatte Sist godkjent dato: 29.01.2020 Fagområde: Arbeidsreglement og etikk Dokumenttittel: Etiske retningslinjer for ansatte Målgruppe: Alle ansatte i Vestfold og Telemark fylkeskommune Utgiver: HR, mestring og utvikling Godkjent dato Våre etiske retningslinjer angir grunnprinsippene for vår personlige atferd og forretningsskikk, bedrift. Alle opplysninger skal behandles konfidensielt. Moelven vil ikke bruke represalier mot vedkommende som tar opp, eller bidrar til å ta opp, en bekymring Lage etiske retningslinjer for ledere. Av Leif-Runar Forsth. Mange organisasjoner har skriftlige etiske retningslinjer for sine ledere. Disse kan inngå som deler av et mer generelt verdigrunnlag eller i andre former for dokumentasjonMange organisasjoner har skriftlige etiske retningslinjer for sine ledere Etiske retningslinjer for Ortopediteknikk AS Våre etiske retningslinjer skal gi et generelt grunnlag for etisk refleksjon hos yrkesutøver og bedrift. Faget ortopediteknikk bygger på grunnleggende kunnskap innen medisin, tekniske fag og håndverksfag, for å kunne vurdere behov for, og ev. ta mål til og individuelt tilpasse ortopediske hjelpemidler (ortoser og proteser)

Verdigrunnlag og etiske retningslinjer - IPOs nettste

 1. De etiske retningslinjene er en felles plattform for Fagforbundets medlemmer. Yrkesseksjon helse og sosial arbeider for at alle medlemmer som er ansatt i helse og sosialsektoren skal gis tid, rom og anledning til etisk refleksjon i hverdagen. Etiske retningslinjer - plakat (last ned og heng opp på arbeidsplassen) Etiske retningslinjer (brosjyre
 2. En bedrift er eksempel på en organisasjon. utarbeider og bruker konkrete etiske retningslinjer som hjelper de ansatte til å foreta korrekte valg i den daglige driften. Etikk er ikke nødvendigvis det samme som å følge lover og regler,.
 3. Avinors etiske retningslinjer uttrykker Avinorkonsernets holdninger i møte med kunder, leverandører, kollegaer og øvrige omgivelser. Formålet med retningslinjene er å styrke vår bevissthet, hjelpe oss med å gjøre de rette valgene når vi som bedrift eller enkeltmedarbeider står overfor etiske

Etikk - DN

Etiske retningslinjer er ikke uttømmende, og kan ikke dekke alle dilemma den enkelte måtte komme i. Er man i tvil om en aktivitet er etisk akseptabel, og en ikke finner svaret i etikkretningslinjene, må man først og fremst reflektere selv Etiske retningslinjer. Hovedmål og etiske prinsipper. Vi har opprettet følgende retningslinjer som skal følges både internt i vår bedrift, og av alle våre samarbeidspartnere. Våre ansatte. Våre ansatte er vår største ressurs, og vi setter gjensidig respekt og yrkesstolthet i høysetet Etiske retningslinjer for medarbeidere i TAFJORD beskriver hovedprinsipper for personlig opptreden, interessekonflikter, bestikkelser, korrupsjon, konkurranse samt reaksjoner og oppfølging ved brudd på retningslinjene. Revidert 9. april 2018. Lojalitet og taushet. Vi skal internt og eksternt, være pålitelig, åpen og høflig ETISKE RETNINGSLINJER INNLEDNING De etiske retningslinjene beskriver hvilken adferd vi ønsker hos ansatte og andre som opptrer på vegne av Norsk Helsenett (NHN). De er et hjelpemiddel når vi står overfor krevende valg og dilemmaer. Sammen med lover og regler skal de sikre at vi opptrer i samsvar med NHNs verdigrunnlag, gjeldend Etiske retningslinjer i Landkreditt Innledning Landkreditt har som formål å bidra til bedre økonomi for med- bedrift bør handle som en del av et fellesskap. Vi tilstreber en høy etisk standard i og for Landkreditt. Med Landkreditt menes morselskapet med datterselskaper. 1

Etiske dilemma som vi ofte møter på NTNU, er beskrevet i Etikkportalens 10 fokuspunkter. Her finner man også henvisning til relevante retningslinjer og regelverk der slike finnes. I dette dokumentet introduseres viktige etiske tema i rollen som ansatt ved NTNU i møte med kollegaer, studenter og eksterne samarbeidspartnere til at leverandører bryter Norconsults etiske retningslinjer, skal varsle sin personalansvarlige leder i samsvar med rutinen for varsling. 2.4. Bruk av mellommenn Mellommenn omfatter agenter, salgsrepresentanter og andre parter som fungerer som forbindelser til tredjeparter 2 Etiske retningslinjer er BN Banks viktigste rammeverk for etikk. Det beskriver hvordan det forventes at vi ansatte skal opptre og hva hver enkelt av oss må tenke på i det daglige. Etisk retningslinjer er en rettledning som vi skal bruke for å gjøre riktige vurderinger og valg

Våre etiske retningslinjer skal gi oss retning og bidra til en åpenhetskultur der etiske spørsmål og dilemma kan diskuteres på en god måte. Retningslinjene skal bidra til å forebygge, at vi stopper opp, tenker og tar de gode valgene i arbeidshverdagen. Løsningsorientert Vi har en praktisk tilnærming til de oppgavene vi skal løse Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Lindesnes kommune ble vedtatt 23.04.2020. På denne siden finner du kortversjon/plakat og fullversjon av dette dokumentet Formålet med de etiske retningslinjene er å sikre forsvarlig etisk praksis og definere felles etiske standarder. Med bakgrunn i kommunens etiske retningslinjer er e-læringen «Etiske valg» utarbeidet. Her får politikere og ansatte presentert kommunens etiske retningslinjer, og 7 ulike etiske dilemma til refleksjon. «Etiske valg

Etiske retningslinjer. Våre etiske retningslinjer bygger på konsernets verdier, og danner en norm for hva som anses som god og ansvarlig opptreden Vedlegg 15.1 - REMA 1000 Etiske retningslinjer for leverandører (SCoC) 2018. Vedlegg 15.2 - Veiledende kommentar til etiske retningslinjer for leverandører Partene skal sammen arbeide for at det i produksjonen og fremstillingen av varer omfattet av Rammeavtalen, ikke skjer brudd på grunnleggende menneskelige og faglige rettigheter, herunder mht. arbeidsforhold , HMS, miljøvern og. Formålet med Deltas etiske retningslinjer er å sikre en god etisk praksis og definere felles standarder for ansatte og tillitsvalgte i Delta. 2. Generelt. Ansatte og tillitsvalgte i Delta skal arbeide for organisasjonens beste i tråd med lover, regler, Deltas verdibok og politiske vedtak. 3 Disse etiske retningslinjer beskriver generelt de etiske prinsippene som Scana skal styre virksomheten etter, måten samarbeidspartnere skal behandles på og den atferden som forventes av medarbeidere, samarbeidspartnere (inkl. agenter og innleid personell) og levererandører

Etiske retningslinjer og kjerneverdier Gode opplevelser. Vår visjon er å gi våre kunder gode opplevelser. Og gode oppstår når forventninger innfris. Derfor er vårt overordnede mål å sørge for at vi har avklart forventinger med kunden, og at våre kunder sitter igjen med en god opplevelse Retningslinjer, regelverk og samarbeidsavtaler har sitt utspring i allmenngyldige etiske verdier og normer som for eksempel rettferdighet, lojalitet, ærlighet, pålitelighet, sannferdighet og at man skal behandle andre slik man selv ønsker å bli behandlet og er bygget på Helse Sør-Østs visjon og verdier Etiske retningslinjer. Vedtatt av kommunestyret i 2008, revideres av administrasjonsutvalget. Informasjon og åpenhet. Kommunen tar sin rolle som forvalter, myndighetsutøver og tjenesteyter alvorlig. Alle parter skal få. den informasjonen de behøver, og det skal være åpenhet og innsyn i forvaltningen. Romslig og sjenerø Etiske retningslinjer er et sett med retningslinjer som er designet for å sette ut akseptabel oppførsel for medlemmer av en bestemt gruppe, forening eller yrke. Mange organisasjoner styrer seg selv med en slik kode, spesielt når de håndterer sensitive spørsmål som investeringer, helsetjenester, eller interaksjoner med andre kulturer Retningslinjer for bærekraft. I Storebrand er bærekraft en integrert i forretningsvirksomheten. Vi skal gjøre både økonomiske, sosiale og miljømessige vurderinger før vi tar beslutninger. Vi har prinsipper for bærekraft som gjelder hele virksomheten, inkludert investeringer, produktutvikling, drift av eget hus og utvikling av ansatte

COOP NORGES ETISKE RETNINGSLINJER FOR LEVERANDØRER (CODE OF CONDUCT) Coop Norge skal drive en ansvarlig virksomhet. Dette innebærer å fremme gode arbeids- og miljøforhold våre verdikjeder. Coop Norge ønsker å utvikle effektive og lønnsomme samarbeidsrelasjoner med våre leverandører og sikre gode miljøforhold og arbeidsvilkår, båd EtiskE rEtningslinjEr. Etisk E r E tningslinj E r n ordic c hoic E h ot E ls EtiskE rEtningslinjEr for nordic choice hotels. Hoteller på over 100 destinasjoner i Norden. 3 ETISK E R E TNINGSLINJ E Vår bedrift har lagt til rette for å varsle internt på en god måte. Samtidig har den enkelte alltid ret

Etiske retningslinjer. Sandnes kommune har etiske regler som gjelder for hele kommunen, inkludert kommunale foretak. Formålet med disse er å sikre en god etisk praksis og definere felles standarder. Her kan du laste ned de etiske retningslinjen (PDF) Utdrag fra våre etiske regler Etikkportalen UiT omhandlar forskings- og personaletikk ved UiT. Aktiv oppfølging av etikk i arbeid og samarbeid er viktig for UiT. Etikkportalen er oppretta som følgje av sak i Universitetsstyret ved UiT: 53/16 Etiske retningslinjer ved UiT.: Forskingsetikk omfattar etiske aspekt ved forskarrolla og forskingsarbeidet.. Etiske dilemma kan også oppstå i skjeringsflata mellom forsking og. Etiske retningslinjer for Store Norske Store Norske er som statlig eid kategori 3-bedrift med sektorpolitiske mål, et virkemiddel for å bidra til å oppnå statens svalbardpolitiske målsetninger. Selskapet er dermed også en viktig aktør i det lokale samfunnet En bedrift kan for eksempel bruke uregistrert arbeidskraft. Når bedriften ikke registrerer de ansatte, sparer den arbeidsgiveravgift På den måten vil toppledelsen sikre seg at alle ansatte får en grundig gjennomgang av bedriftens etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer for rettssubjektet Den norske kirke. Disse etiske retningslinjene gjelder for alle ansatte i rettssubjektet Den norske kirke. Som ansatte er vi representanter for Den norske kirkes verdier og trosgrunnlag. Våre holdninger og handlinger påvirker folkets tillit til kirken Etiske retningslinjer Leger Uten Grensers ansatte, medlemmer og samarbeidspartnere i felt skal opptre respektfullt og ikke diskriminere pasienter, kollegaer eller lokale innbyggere på grunn av etnisitet, meninger, livsstil, kjønn, seksuell legning, sosioøkonomisk bakgrunn, opprinnelse, religion eller tro og andre identitetsmarkører Etiske retningslinjer INNLEDNING . Eika Boligkreditt AS (EBK) er avhengig av tillit og et godt omdømme. Det hviler derfor et stort ansvar både for selskapet og på den enkelte ansatte med hensyn til etisk framferd overfor kunder, eierbanker, investorer, samarbeidspartnere, kolleger og omverdenen forøvrig ETISKE RETNINGSLINJER NORDIC CHOICE HOTELS ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORDIC CHOICE HOTELS Vi skal ikke bare score mål, vi skal score mål på den riktige måten! sitat Petter A. Stordalen SLIK TORGEIR SER DET Et besøk hos Nordic Choice skal være positivt og smart for våre gjester og for samfunnet

Skriftlig advarsel til flere av de norske

Varsling. Lister Nyskaping ønsker å ha en åpen bedriftskultur der det er aksept for å ta opp bekymringer og å reise kritikk. En ansatt som blir klar over en handling som er ulovlig eller representerer brudd på prinsippene i Lister Nyskapings etiske retningslinjer, bør varsle om dette enten muntlig, eller skriftlig til den ansattes nærmeste overordnede Etiske retningslinjer for FO skal være en støtte for alle tilknyttet organisasjonen og i ulike sammenhenger der man representerer FO. De er ment som hjelp og rettesnor for hvordan vi skal forholde oss til hverandre, medlemmene våre og samarbeidspartnere når vi utøver verv som tillitsvalgt i FO, representerer FO og når en har ansvar fo Etiske retningslinjer avl og oppdrett (PDF, 5MB) Våre samarbeidspartnere: 21 19 Følg oss. Gå til Facebook; Gå til Instagram; Gå til Twitter; Gå til Youtube; Norsk Kennel Klub. Nordåsveien 5, 1251 Oslo. Postboks 52 Holmlia, 1201 Oslo. 21 600 900. info@nkk.no. Bli hundeeie Etiske retningslinjer Etikk innebærer å forholde seg redelig til et verdigrunnlag, både sitt eget og det verdigrunnlaget som gjelder i Ringerike kommune. Fokus på etikk for ansatte og folkevalgte. Våre verdier er NYSKAPENDE, ÆRLIG OG RESPEKTFULL

Enighet om etiske retningslinjer for bruk av kunstig

De etiske prinsippene for dommeratferd er vedtatt av Den norske Dommerforening, Teknas etatsforening for jordskifterettene og Domstoladministrasjonen, og er utarbeidet i samarbeid mellom disse. Prinsippene gjelder for alle fagdommere i de alminnelige domstolene og i jordskiftedomstolene, både i og utenfor den dømmende virksomhet, og ble gjeldende fra oktober 2010 Kort fortalt Her finner du regler og retningslinjer som gjelder for alle de kommunale skolene i Tønsberg På bakgrunn av kommunesammenslåingen er flere regler og retningslinjer under utvikling Hvis du har spørsmål du ikke finner svar på, ta kontakt med din skol Etiske retningslinjer for anskaffelser. Hafslund E-COs etiske retningslinjer for leverandører gjelder for samtlige leverandører og deres underleverandører, og er basert på gjeldene lover og regler, sentrale FN-konvensjoner, ILO-konvensjoner og angir minimumsstandarder

AI arbeidsglede arbeidsmetodikk bistand bærekraft Bærekraftig utvikling delingsøkonomi egen bedrift egen virksomhet etikk etikk og ledelse etikk og teknologi etiske retningslinjer etisk refleksjon forretningside fremtidens arbeidsmarked FTU føre var-prinsippet Grønt skifte gründer ingeniøretikk innovasjon integritet karriere klimaetikk. Retningslinjer for etisk oppførsel bidrar til å drive en bedrift ved å gi ansatte konkrete ideer om hva som er riktig og hva som ikke aksepteres på arbeidsplassen, uten at det er behov for kontinuerlig ledelse til å overvåke dem. Etiske retningslinjer er retningslinjer for alle ansatte i et selskap for å gjøre det rette og å oppføre seg på høye standarder til enhver tid De etiske reglene handler om krav til etisk adferd, men fanger ikke opp alle forhold knyttet til «riktig atferd». Konsernet har flere retningslinjer og regelverk som utfyller de etiske reglene. Det er derfor viktig å bruke skjønn når selskapet vurderer hva som er en etisk riktig handlemåte i hver enkelt situasjon Våre etiske retningslinjer angir retningen for vår forretningspraksis samtidig som de også er en del av plattformen for selskapsstyring og beslutningstaking i Pegasus Industrier. Våre etiske retningslinjer skal leses og forstås av alle ansatte, inklusive ansatte i Pegasus Industriers datterselskaper

Yrkesetiske retningslinjer - NS

Etiske retningslinjer er en del av the Insula Way, og disse definerer våre standarder for hvordan vi gjør forretninger og opptrer som ansvarlige representanter for konsernet. Våre etiske retningslinjer gjelder for alle ansatte og styremedlemmer i konsernet, uavhengig av geografisk lokasjon eller selskapstilhørighet De etiske retningslinjene består av fire deler: Gassnovas verdier, beskriver de verdiene som skal prege arbeidet og samhandlingen i Gassnova, samt knyttes til Gassnovas omdømme.; Gassnovas etiske grunnlag, beskriver hva foretakets etiske retningslinjer er bygd på; Etiske retningslinjer for individuell atferd i Gassnova, beskriver, med bakgrunn i det etiske grunnlaget, de forventede. Etiske retningslinjer har til formål å sikre en god praksis og definere felles standarder for folkevalgte og ansatte i Eidskog kommune. De har, sammen med kommunens verdier, betydning og konsekvens for folkevalgtes og ansattes handlinger. Kommunen ivaretar flere roller i lokalsamfunnet; samfunnsutviklerrollen Etiske retningslinjer De etiske retningslinjene BBG påtar seg ansvaret som det å være en global bedrift innebærer når det kommer til å respektere menneskerettigheter og særlig utfordringene knyttet til barnearbeid, som fastsatt i BBGs bestemmelser for menneskerettigheter Etiske retningslinjer skal bidra til refleksjon rundt ulike dilemmaer og situasjoner, og hjelpe våre medarbeidere til å ta etisk velbegrunnede valg, ivaretar vårt særlige samfunnsansvar og bygge tillit

Våre etiske retningslinjer Fortum

 1. Eidsivas etiske retningslinjer skal sikre at vi etterlever dette. Dette gjelder for alle som er ansatt i konsernet, og de som opptrer på vegne av Eidsiva. Våre etiske retningslinjer omfatter regler for god personlig adferd, god forretningspraksis, og varsling og håndtering av eventuelle brudd på retningslinjene
 2. Nye etiske prinsipper for kommunikatører. Kommunikasjonsforeningen har vedtatt nye etiske prinsipper for sine medlemmer. - Jeg føler at vi nå har satt en høyere standard for hva vi mener er godt skjønn for en kommunikatør, sier styreleder Gro Bogen Nilsen (bildet)
 3. Etiske prinsipper for nordiske psykologer Vedtatt av landsmøtet 1998. III.1 Etisk veiledning til psykologen. Prinsippene er ment som en støtte til psykologen i hans/hennes daglige arbeid, tenkning og planlegging, og i løsningen av etiske problemstillinger
 4. God advokatskikk. Regler, uttalelser og retningslinjer. Regler for god advokatskikk med kommentarer, Etikkutvalgets uttalelser, retningslinjer for forsvars- og bistandsadvokater, retningslinjer for styreverv og private granskninger med mer
 5. Etiske retningslinjer. Etiske retningslinjer. Gassco skal alltid opptre i samsvar med god forretningsskikk, ha sporbarhet i all saks- og kjøpsbehandling samt sørge for likebehandling av leverandører

I vårt samfunn har vi mange lover og forskrifter som lovfester etiske verdier og normer. Vi må alle forholde oss til disse. Vi må som yrkesutøvere også respektere etiske retningslinjer og policy hos arbeidsgiver og i de virksomheter vi samhandler med. Som Tekna-medlem må du selv kunne stå for dine beslutninger Helsefagarbeidere i Delta har laget yrkesetiske retningslinjer for helsefagarbeidere. Yrkesetikk gir retningslinjer for hvordan man bør oppføre seg i rollen som fagperson. Målet med retningslinjene er å bevisstgjøre helsefagarbeidere om ansvar og riktige handlinger Kvalitet og etiske retningslinjer. AS REKO skal være en moderne, konkurransedyktig og lønnsom bedrift som driver yrkeskvalifisering og formidling av kvalifisert arbeidskraft samt spesialisert rehabilitering. Vekst og utvikling av nye forretningsområder skal skje med basis i bedriftens ressurser,.

Etiske retningslinjer SpareBank 1 SR-Ban

Dokumentet «Etiske retningslinjer» er et svært viktig dokument for alle kommuner og for bedrifter. I dette dokumentet beskrives retningslinjer for det arbeidet om skal utføres, og hvilke forventninger og krav som ligger på de ulike områdene for ansatte i hver kommune og i hver bedrift Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Alt innkjøpsarbeid skal være preget av høy etisk standard der rollen som pådriver for miljøkrav og en etisk leverandørkjede er tydelig, og der det ikke orekommer avvik i forhold til lovverket om offentlige anskaffelser Styret i Helse Sør-Øst RHF 2009 Versjon 01.01.1 At det etiske regelverket blir tatt i bruk i barnehagen, er ikke minst viktig for å sikre at Norge oppfyller sine plikter etter Barnekonvensjonen. Blant annet for å sikre at hensynet til barnas beste blir tillagt korrekt vekt ved løsningen av ulike dilemmaer som gjelder barnas skole- og barnehagehverdag Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer for undervisningspersonell skal distribueres til lærere og studenter, legges i informasjonsmappe for nyansatte og gjøres tilgjengelige i skolens digitale læringsplattform, herunder LINKI. Studentene skal informeres om de etiske retningslinjene ved studiestart. De etiske retningslinjene skal etterleves av lærere og studenter. Forholdet mellom. Psykologens møte med mennesker som trenger hjelp, gir store påvirkningsmuligheter. Det forutsetter høye etiske standarder og gode evner til selvstendig etisk refleksjon. Her kan du sette deg inn hvordan Psykologforeningen forvalter sine etiske forpliktelser

Etiske retningslinjer - Tolletate

 1. Karriereveilederen er forpliktet av disse etiske retningslinjene og skal bruke dem bevisst i veiledningen. I tilfeller der veilederen er i tvil om etiske spørsmål, skal hun eller han drøfte dette med kollega eller leder. Ledelsen har et særlig ansvar for å legge til rette for etisk refleksjon og oppfølging av retningslinjene
 2. Etiske retningslinjer Etikk: Er læren om fellesskapsverdier og kvaliteten i mellommenneskelige forhold. Etiske normer og verdier sier noe om hvordan vi bør forholde oss til hverandre. Vi skal ha et fellesskap preget av åpenhet, trygghet, tillit og tilhørlighet
 3. ering. Vi tolererer ingen form for diskrimenering med hensyn til kjønn, alder, rase, nasjonalitet, funksjonshem
 4. Hvorfor har vi etiske retningslinjer? Folkevalgte og ansatte i Halden kommune blir daglig utfordret på å ta stilling til etiske dilemmaer og håndtere disse på en best mulig måte. Disse retningslinjene er ment som en bevisstgjøring og en oppfordring til folkevalgte og ansatte og andre som utfører et arbeid for kommunen til å reflektere over egne holdninger og handlinger
 5. Etiske retningslinjer Vi i Agenda Karriere arbeider etter de etiske retningslinjene utarbeidet av Kompetanse Norge. Det innebærer blant annet at vi skal være faglig oppdatert, reflekterte og møte den som veiledes med respekt, åpenhet og en anerkjennende holdning
 6. Hovedmålsettingen for etiske retningslinjer er å unngå situasjoner der det kan reises tvil om den enkeltes uhildethet, objektivitet og mistanke om korrupsjon. Færder kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i all sin virksomhet. Som forvalter av samfunnets fellesmidler stilles det høye krav til den enkelte medarbeiders etiske holdninger i sin virksomhet i.

NTEs etiske retningslinjer for leverandører - NT

 1. I de reviderte etiske retningslinjene omtales nå ulike grunnlag som kan begrunne opplysningsplikt om og begrensninger i den enkeltes ansattes adgang til å eie og handle med verdipapirer. Som et viktig tillegg, tydeliggjøres det at arbeidsgiver vil kunne innføre generelle retningslinjer om håndtering av disse spørsmålene
 2. Etiske retningslinjer for leverandører beskriver hovedprinsipper for hvordan konsernets leverandører skal etterleve krav i gjeldende lover og regler, sentrale FN- og ILO-konvensjoner. Leveranser til TAFJORD skal være forenelig med beskrevne krav. Denne policyen gjelder konsernets leverandører og deres underleverandører
 3. Etiske retningslinjer. De etiske retningslinjene bygger oppunder Olav Thon sin visjon, sitt formål og sine verdier. Dette dokumentet beskriver gruppens etiske filosofi, og gir noen rammer for hva som oppfattes som ansvarlig atferd
 4. Etiske retningslinjer ansatte. Dette dokumentet legger premissene for hvordan vi forholder oss til hverandre og til våre omgivelser. Alle andre policyer og prosedyrer i NOAH bygger på disse prinsippene. Her beskrives hva som forventes av ledere, tillitsvalgte og ansatte samt konsulenter,.
 5. Vi ser på hvilke etiske dilemmaer arbeidstakere kan havne i på sosiale medier, eksempler på overtramp, balansen mellom ytringsfrihet og lojalitetsplikt, hva som er privat og hva som er offentlig og typiske fallgruver, slik at dere kan utforme gode etiske retningslinjer for virksomheten
 6. Etiske retningslinjer og samfunnsansvar. Vårt ansvar er å utruste Forsvaret. Vi ivaretar eierskapsforvaltningen av materiellet i hele levetiden. Våre kjerneverdier er integritet, respekt og ansvar. Verdiene gjenspeiler de kravene og forventningene som omgivelsene har til oss
 7. Etiske retningslinjer Nordek er et kjedeselskap som på vegne av sine medlemsbedrifter innen byggevarehandel og husprodusenter, skal bestrebe en etisk handel. Leverandørene til Nordek forplikter seg til å utøve sin forretningsvirksomhet på en slik måte at man ikke bryter med internasjonale anerkjente prinsipper og retningslinjer knyttet til menneske- og arbeidstakerrettigheter, miljø og.

Etiske retningslinjer. Norengros jobber for å fremme gode arbeids- og miljøforhold i våre leverandørkjeder. Dette ønsker vi å gjøre i nært samarbeid og i dialog med våre leverandører og samarbeidspartnere Etiske retningslinjer for Repstadkonsernet En verdidrevet bedrift. REPSTAD Vår kunnskap former Sørlandet... Repstadkonsernet er en verdidrevet bedrift med ansvar for både ansatte, kunder og leverandører. Ved hjelp av bedriftskulturen med verdiene; positiv, aerlig, laerevillig og samarbeidsvillig, skal vi utøve vårt ansvar

Forside – Troms Kraft ASStein Morten Holberg | ProneoForside | SeritProneo setter ny rekord på gründerutvikling - Proneo

Etiske retningslinjer ved UiA. Universitetstradisjonen forutsetter en stor grad av tillit til at de ansatte er med på å bygge institusjonen, undervise og utvikle undervisningstilbudet, drive sin forskning på en redelig måte, og forvalte og utvikle universitetet innad og i samspill med samfunnet rundt til våre etiske retningslinjer. Retningslinjene er en del av Ifs Risk Management System. 2. Forpliktelser 2.1 IFS GRUNNLEGGENDE ETISKE PRINSIPPER HØY ETISK STANDARD ER EN FORUTSETNING FOR LANGSIKTIG SUKSESS If og dets ansatte oppfører seg rettferdig, riktig og ærlig, med høy integritet Etiske Retningslinjer Innledning Røros Produkter sine etiske retningslinjer er til for å skape felles holdninger til hvordan organisasjonen skal drives, slik at eiere, leverandører, kunder, ansatte, offentlige myndigheter, samarbeidende og konkurrerende selskaper til enhver tid har tillit til bedriftens profesjonalitet og integritet Etiske retningslinjer Etisk kvalitet på vår virksomhet er en forutsetning for at våre kunder og våre eiere, innbyggerne i Tromsø kommune og Troms fylke, skal ha tillit til vår virksomhet. Målet med disse etiske retningslinjene er at alle ansatte skal være seg dette bevisst Etiske retningslinjer i arbeidslivet - august 23, 2019 Posted in Bedriftskunnskap og arbeidsmiljø , Etiske retningslinjer and tagged arbeidets verdi , etikk , etikk i arbeidslivet , lojalitet i arbeidslivet , moral , yrkesetikk

 • Koke egg på fjellet.
 • Startliste marcialonga 2018.
 • Australia wikipedia.
 • Bilder von oldtimer autos.
 • Nybegynner gitar.
 • Clairvoyant kryssord.
 • Gillette venus barberblad pris.
 • Gastroskopi aleris.
 • Ku og kylling.
 • Kanada seen und flüsse.
 • Unterkunft eifel.
 • Renslakt årstid.
 • Forskjell på brandy og cognac.
 • Pasient post no login.
 • Frases para nuestra virgen del valle.
 • Nye makt og menneske 8.
 • Samsung soundbar netonnet.
 • Martinstift moers heiraten.
 • Køyeseng sofa.
 • Ps4 mieten.
 • Decathlon böblingen größe.
 • Hvordan håndtere aggressive og truende personer.
 • Førstelektor krav.
 • Kinderfasching potsdam 2018.
 • Koblingsskjema bilstereo.
 • Eigentumswohnung kaufen steinfurt burgsteinfurt.
 • Fartsgrense lastebil.
 • Rheinische friedrich wilhelms universität bonn kunstgeschichte.
 • Biathlon massenstart frauen ruhpolding.
 • Psychopathy pcl r test.
 • Dagtavle autisme.
 • Jim crow laws facts.
 • Victarion greyjoy.
 • Furninova hjørnesofa.
 • Major lazer cold water.
 • Kroatien priser 2018.
 • Ducati scrambler custom.
 • Harry potters bror.
 • Svenske kongelige diademer.
 • Lollipop is ingredienser.
 • Bruna fläckar på kroppen.