Home

Aksjeloven forkortelse

Aksjeloven (Lov om aksjeselskaper av 13. juni 1997 nr 44, forkortet asl.) er en norsk lov som regulerer dannelse, styring og andre forhold vedrørende aksjeselskaper.Loven erstattet lov av 4. juni 1976 nr. 59 om aksjeselskaper.. Den er nært relatert til allmennaksjeloven av 1997 som regulerer de samme forhold for allmennaksjeselskap.De to lovene har i grove trekk lik oppbygging og felles. Aksjeloven inneholder bestemmelser om hvordan aksjeselskapet skal organiseres. Øverste myndighet i selskapet er generalforsamlingen, hvor alle aksjeeierne har møterett. Normalt gir hver aksje én stemme under generalforsamlingen. Selskapet skal ha et styre med ett eller flere medlemmer, og det kan også ha en eller flere daglige ledere § 1-1. Lovens virkeområde (1) Denne loven gjelder aksjeselskaper. (2) Med aksjeselskap forstås ethvert selskap hvor ikke noen av deltakerne har personlig ansvar for selskapets forpliktelser, udelt eller for deler som til sammen utgjør selskapets samlede forpliktelser, hvis ikke noe annet er fastsatt i lov CA = Aksjeloven Ser du etter generell definisjon av CA? CA betyr Aksjeloven. Vi er stolte over å liste akronym av CA i den største databasen av forkortelser og akronymer. Det følgende bildet viser en av definisjonene av CA på engelsk: Aksjeloven

Lov om aksjeselskaper (aksjeloven) Kapittel 3. Selskaapitalen. IV. Transaksjoner mellom selskapet og aksjeeiere mv. 0: Overskriften endret ved lov 15 des 2006 nr. 88 (ikr. 1 jan 2007 iflg. res. 15 des 2006 nr. 1432). § 3-8. Avtaler med aksjeeiere eller medlemmer av selskapets ledelse mv § 3-8 - Tolkningsspørsmål vedrørende aksjeloven § 3-8 fjerde ledd § 3-8 - Unntaksregelen i aksjeloven § 3-8 første ledd annet punktum nr. 6 §§ 2-7 og 10-12: Skatteposisjonen innbetalt kapital §§ 5-6 og 6-16 - Aksjelovgivningen og prosedyrer i generalforsamlinger §§ 6-11 og 8-10 - Aksjeloven §§ 6-11 og 8-10 og selskapsloven § 3-1 Aksjeloven 1997 vil bli kalt aksjeloven eller asl.. Andre selskapsformer vil bli omtalt ved sitt fulle navn eller alminnelig forkortelse, for eksempel allmennaksjeselskap eller ASA. Med begrepene forkjøpsrett eller forkjøpsrett ti Aksjeselskap, forkortelse AS, er et selskap med bestemt kapital fordelt på én eller flere andeler som kalles aksjer. Deltakerne, det vil si aksjonærene, har ikke personlig ansvar for selskapets forpliktelser eller gjeld. Aksjeselskapene er regulert i aksjeloven. Aksjeselskapet er den vanligste selskapsformen i næringslivet. I 2020 var det registrert drøyt 340 000 aksjeselskaper i Norge

Lov om allmennaksjeselskap har først og fremst betydning for større selskaper. Mindre aksjeselskaper (gjerne betegnet AS, AL eller LL) er regulert av aksjeloven (lov 1997-06-13-44 om aksjeselskaper). Et aksjeselskap må ha en aksjekapital på minst 30 000 kroner, som skal være fordelt på en eller flere aksjer Engelske oversettelser av lover og forskrifter har vært lite tilgjengelig for allmenheten. Lovdata har publisert ti oversettelser av norske lover på lovdata.no. Flere oversettelser er på vei

Aksjeloven - Wikipedi

 1. Aksjeloven er endret på flere punkter i 2020, 2019, 2018 og 2017. I denne artikkelen tar vi for oss hovedinnholdet i disse endringene. Allmennaksjeloven er også endret på en del punkter, dette behandles ikke i denne artikkelen
 2. Lov om aksjeselskaper Informasjonsbrosjyre om den nye aksjeloven (lov 13 juni 1997 nr 44) INNHOLD Innledning 1. Hovedtrekkene ved aksjeselskapsformen Ansvarsbegrensningen Aksjeeierne Vedtekter Organiseringen av selskapet 2. St..
 3. Stor eller liten forbokstav. Mange er usikre på når man skal bruke stor og liten forbokstav. Her følger en kort oppklaring. Lenger ned på siden finner du en liste over navn og ord man kan være usikker på om skrives med stor eller liten forbokstav. Se også en artikkel om hvor vanskelig det kan være å skrive egennavn riktig
 4. st 30 000 kroner. Eierne har ikke noe personlig ansvar for selskapets.

Aksjeloven om kapitalforhøyelse ved fondsemisjon Aksjeloven om kapitalforhøyelse ved nytegning av aksjer Overkurs. Innbetaling av overkurs betyr at aksjonærene betaler inn et beløp per aksje som overstiger aksjens pålydende «Den som ikke vil gjøre mer enn å overholde aksjelovenes minimumskrav, bør aldri velges til styremedlem, og den som ikke gjør mer enn å overholde aksjelovenes minimumskrav, bør kastes straks,» har det vært sagt Minimumskravene ifølge aksjeloven Selskapets firma Dette er selskapets navn. Et aksjeselskap skal dessuten alltid ha betegnelsen aksjeselskap eller forkortelsen AS som en del av navnet. Firmaloven inneholder nærmere bestemmelser om hva som kan brukes som firmanavn

Temaet for oppgaven er aksjeloven (asl.) 13. juni 1997 nr. 44 § 4-24. Bestemmelsen hjemler en aksjeeiers rett til få sine aksjer innløst av selskapet. Aksjeselskapsformen har enkelte særpreg. I et aksjeselskap er deltakernes ansvar begrenset. Aksjeloven sier at ikke noen av deltakerne har personlig ansvar fo Aksjeloven har regler om forkjøpsrett til aksjer som skifter eier. Disse reglene kan være supplert av forkjøpsrettsbestemmelser i vedtektene, i aksjonæravtaler og i andre overenskomster. Men om vi holder oss til lovens regler så er ofte det interessante: Hvem har forkjøpsrett til aksjer som skifter eier

Aksjeloven innebærer dermed, i motsetning til selskapsloven, at selskaper med samvirkekarakter iht. de nevnte kriterier faller utenfor loven. Grensen mellom selskaper som dekkes av aksjeloven og samvirkeforetakene som faller utenfor aksjeloven trekkes med andre ord i aksjeloven § 1-1 tredje ledd nr 3 - først og fremst vurdert og bestemt ut fra selskapenes formål Aksjeloven om ledelsens oppgaver og saksbehandling Aksjeloven om krav til bosted I tillegg må foretaksnavnet enten inneholde hele ordet allmennaksjeselskap eller forkortelsen ASA. Minimumskravene til vedtekter i allmennaksjeselskap er mer omfattende enn for aksjeselskap 2 Av praktiske hensyn anvender jeg forkortelsen (allmenn-)aksjeloven når jeg viser til både aksjeloven og allmennaksjeloven. 3 Se Zimmer/BAHR s. 599. 3 1.3 Avgrensning Avhandlingens tema er omfattende og har flere tilgrensede problemstillinger. Det er ikk

Lov om aksjeselskaper (aksjeloven) - Lovdat

Daglig leder er en norsk selskapsrettslig tittel som tilegnes den personen i en bedrift som anses ansvarlig for selskapets daglige drift og ledelse. Tittelen kan benyttes i selskapsformer som blant annet aksjeselskap, allmennaksjeselskap og enkeltpersonforetak. Aksjeselskap er ikke pålagt å ha en daglig leder. Ved tilfeller der daglig leder velges bort, er det styrelederen som står. I det følgende vil aksjeloven og allmennaksjeloven som utgangspunkt bli gjenstand for en felles behandling, da bestemmelsene er like på flere punkter. Dermed vil § 3-8/§ 2-6 benyttes som forkortelse for begge aksjelovenes §§ 3-8 og 2-6. Der det er ulikheter vil forkortelsene asl. og asal. benyttes

Husk at forkortelsen for CCCA er mye brukt i bransjer som bank, databehandling, utdanning, økonomi, myndigheter og helse. I tillegg til CCCA, kan Aksjeloven kreditorer Arrangement være en forkortelse for andre akronymer Aksjekapital er summen av pålydende på samtlige aksjer i et (allmenn)aksjeselskap.Som en følge av det begrensede deltakeransvar som gjelder for aksjeselskaper vil aksjekapitalen være en del av selskapets såkalt bundne egenkapital, noe som innebærer at aksjonærene ikke kan gjøre innhugg i denne til skade for selskapets kreditorer.. Aksjeloven. Lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper. Allmennaksjeloven . Lov 13. juni 1995 nr. 45 om allmennaksjeselskaper. Arbeidsmiljøloven . Lov 17. juni 2005.

Aksjeloven slår her kun fast at overtagende selskap ved fusjon og fisjon skal oppbevare overdragende selskaps regnskapsmateriale, og at avviklingsstyret skal sørge for tilsvarende oppbevaring av et avviklet selskaps regnskapsmateriale. Aksjeloven §§ 2-1, 5-7, 5-16, 6-29, 13-17, 14-8 og § 16-1 Aksjeloven krever at det skal være en daglig leder i selskapet. Dersom aksjekapitalen er mindre enn NOK 3 mill. kan dog styret bestemme at selskapet ikke skal ha daglig leder. I så fall vil det være styrets leder eller eventuelt hele styret som står for den daglige ledelse (asl §§ 6-2 og 6-14) Denne siden ble sist redigert 7. nov. 2020 kl. 22:38. Innholdet er tilgjengelig under Creative Commons-lisensen Navngivelse-Del på samme vilkår, men ytterligere betingelser kan gjelde.Se bruksvilkårene for detaljer.; Personvern; Om Wikipedia; Forbehold; Mobilvisning; Utviklere; Statistik

Aksjeloven sier at selspaper med mer enn 200 ansatte skal ha en bedriftsforsamling. Forkortelse for bruttonasjonalproduk t. Samlet verdiskapning for hele landet, lik verdien (til markedspris) av alle de varer og tjenester landet produserer i løpet av en bestemt periode,. Forkortelser - norske og utenlandske lover og konvensjoner. asal. - Lov om allmennaksjeselskaper (allmennaksjeloven) av 13. juni 1997 nr. 45. asl. - Lov om aksjeselskaper (aksjeloven) av 13. juni 1997 nr. 44. avtl. - Lov om avslutning av avtaler, om fuldmagt og om ugyldige viljeserklæringer av 31. mai 1918 nr Forkortelse for aksjeloven (AL) aldersgrense Brukt i flere sammenhenger, blant annet om den alder som alderspensjonen skal utbetales fra. I arbeidstakerforhold har en person rett og plikt til å fratre ved oppnådd aldersgrense. alfakrøll Spesialtegnet @, som særlig brukes i e-post adresser Aksjeloven om aksjeeierbok. Aksjeeierregister. Forkortelse for Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization. Samme som driftsresultat før avskrivninger. Effektiv avkastning. Aksjeuttrykk. Summen av utbytte og kursendring i prosent av aksjekursen ved begynnelsen av perioden Forkortelse for pris/bok, eller price/book på engelsk. Forholdet mellom aksjekurs i markedet og bokført egenkapital pr. aksje. Kan gi et bilde av om en aksje er dyr, men med det forbehold at bokført egenkapital ofte kan være misvisende. P/E. Forkortelse for price/earnings (pris/fortjeneste)

Når du skal starte et aksjeselskap må du velge navn, stifte selskapet og skaffe til veie aksjekapital. Deretter skal selskapet registreres. Her får du vite hva som kreves for å starte et aksjeselskap, og hvordan du går frem når du skal registrere selskapet EBITDA er en forkortelse for Earnings before interests taxes depreciations and amortizations. I utgangspunktet er slikt eie ikke lovlig etter aksjeloven, men godtas likevel i visse sammenhenger (bl.a. oppkjøp, fusjon). I konsernsammenheng er også aksjer som morselskap og datterselskap har i hverandre, egne.

NUF er en forkortelse for «Norsk avdeling av utenlandsk foretak», og er en foretaksform som er opprettet nettopp med tanke på at utenlandske foretak skal kunne opprette en filial her til lands. På grunn av tidligere års høye krav til aksjekapital (100 000,- kroner), og revisjonsplikt for alle aksjeselskap, har mange Norske firma blitt etablert som NUF nærmest for å omgå disse reglene Jusleksikon.no er et gratis oppslagsverk med sentrale begreper fra hele det juridiske fagområdet og benyttes som hjelpemiddel av studenter, lærere, jurister, næringsliv, offentlig forvaltning og folk flest. Tilgang på informasjon er rettssikkerhet i praksis og målet er å gjøre jussen mer tilgjengelig, på en strukturert og lett forståelig måte Simonsen Vogt Wiig. Ved å bruke nettsiden vår aksepterer du bruk av informasjonskapsler (cookies)

Forkortelser 15 Lover 15 Forskrifter 16 Offentlige dokumenter 16 EUs selskapsdirektiver 16 Litteratur 17 Tidsskrifter 18 Innledning 19 1 Tidligere aksjelovgivning og aksjelovreformen 19 2 Rettskilder pä aksjerettens omräde 21 3 E0S-avtalen og aksjeloven 23 4 Allment om aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper 26 4.1 Opplegget i de to lover 2 Oppgaver og verktøyEtter aksjeloven skal daglig leder stå for den daglige ledelse av selskapets virksomhet og skal følge de retningslinjer og pålegg styret har gitt. Ofte deles daglig leders arbeidsoppgaver inn i tre hovedområder; strategi, organisasjonsutvikling og operasjonell drift.I samarbeid med styret skal altså daglig leder utvikle en strategi og en målsetting for selskapet

CA definisjon: Aksjeloven - Companies Ac

Sentrale lover og forkortelser Asl. Lov om aksjeloven av 13. Juni 1997 (aksjeloven) Alle paragrafer uten henvisning til spesifikk lov omhandler paragrafer i aksjeloven Deknl. Lov om fordringshavernes dekningsrett av 6. August 1984 (dekningsloven) Ftrl. Lov om folketrygd av 1. Mai 1997 (folketrygdeloven) Rskl. Lov om årsregnskapet av 17 Sjekk online for hva er CA, betydningene av CA, og andre forkortelse, akronym og synonymer

Aksjeloven § 3-1; Vegtrafikkloven § 3; Forkortelse. For eksempel: § 3-1 § 3; Merk: Du kan skrive lovhenvisningene: Med og uten mellomrom mellom paragraftegn og -nummer; Uten paragraftegn; Lovens forkortelse kan skrives med og uten punktum; For å trigge mer vidtgående paragrafhenvisninger som sammenhengende plukkes opp kan du Aksjeloven har gjennomgått en rekke endringer de senere årene. Før nåværende aksjelov fra 1997,17 hadde vi en aksjelov fra 1976.18 Loven fra 1976 gjaldt for både private og allmenne aksjeselskap. Bestemmelsen om erstatningsansvar var en av bestemmelsene som ble utformet anderledes i 1997 loven i forhold til bestemmelsen i 1976 loven Lover trigger på paragrafnivå og kan skrives på tre forskjellige måter: Fullstendig tittel For eksempel: Lov om aksjeselskaper § 3-1 Lov om vegtrafikk § 3 Kortnavn For eksempel: Aksjeloven § 3-1 Vegtrafikkloven § 3 Forkortelse For eksempel: § 3-1 § 3 Merk: Du kan skrive lovhenvisningene: Med og uten mellomrom mellom paragraftegn og -nummer Uten [ Få med enkelt fakturaprogram! Når du starter AS på Starte-AS.no får du med det populære Intro-abonnementet til Conta.Der kan du lage inntil 20 fakturaer helt gratis. Du kan også huke av for Smart-abonnementet og dermed føre regnskap i Conta Etter den nye aksjeloven må aksjekapitalen være minst 30.000 kroner. Videre skal vedtektene inneholde aksjenes pålydende. Med «pålydende» menes det kronebeløpet hver aksje lyder på, og dette beløpet utgjør det aksjeinnskuddet som minst må betales for aksjen. Aksjeloven bestemmer at samtlige aksjer må lyde på samme beløp

For eksempel aksjeloven § 3-1 og vegtrafikkloven § 3. Forkortelse. For eksempel asl. § 3-1 og vtrl. § 3. Lovens forkortelse kan skrives med og uten punktum. Flere paragrafhenvisninger samtidig For å trigge flere paragrafhenvisninger som plukkes opp sammenhengende har du to muligheter. Du kan: 1 • Vanlig forkortelse: AS • En av fire bedriftstyper som er en egen juridisk enhet som betyr at det skilles mellom bedriften og eier(e) og at bedriften er eget skatteobjekt, og underlagt egne lover og regler Aksjeloven (asl.) er styrend

Et selskap under etablering har ubegrenset ansvar for aksjeeierne, jfr. aksjeloven § 2-20 annet ledd, og avtaler inngått mellom selskapet og tredjemann er bare betinget bindende, jfr. første og tredje ledd. Aksjer kan overdras fra og med selskapet er stiftet Aksjeloven beskriver ansvar og oppgaver for styret, blant annet med hensyn til: tilsetting av daglig lede 3.2 Styrets ansvar for melding av innbetalt aksjekapital 3.2.1 Ansvar ved stiftelsen - Asl/aasl § 2-19 Ved stiftelsen av et aksjeselskap velges styret i stiftelsesdokumentet, jfr asl § 2-3/aasl § 2-3 første ledd, punkt 5 Hvis et aksjeselskap eller allmennaksjeselskap har tapt en. PNS, prosjektnedbrytningsstruktur, er den norske forkortelsen for den engelske WBS, Work Breakdown Structure, noen ganger omtalt som PBS, Project Breakdown Structure. Prosjektnedbrytningsstrukturen brukes til å gi en oversikt over omfanget på leveransene til prosjektet med en underliggende beskrivelse av alle deloppgavene

Enkeltmannsforetak forkortelse Vi hjelper deg i gang · Følg drømmen · ENK er enkel . NUF er en forkortelse for «Norsk avdeling av utenlandsk foretak», og er en foretaksform som er opprettet nettopp med tanke på at utenlandske foretak skal kunne opprette en filial her til lands Selskapsrettslig følger boligaksjeselskapene aksjeloven, men ifølge borettslagsloven (brl) § 1-4 reguleres forholdet mellom selskap og beboer av brl. Kap. 5, som har regler om borett, vedlikehold og liknende. Derfor er likheten med borettslag stor, og større enn likheten med eierseksjonssameier Prop. 107 L (2011-2012) Endringer i bokføringsloven, verdipapirhandelloven, eiendomsmeglingsloven m.m. Endringer i bokføringsloven, verdipapirhandelloven. I tillegg finner man forkortelsen «Beslutn.», som viser til stortingsbeslutning 18. november 1905 «til Redaktion af Grundloven». Endringene her skjedde ikke i henhold til prosedyren for å endre Grunnloven, jf. § 112, men kom iht

Lov om aksjeselskaper (aksjeloven) - IV

Aksjeloven og almennaksjeloven av 13. juni 1997 nr. 44 og 45 (heretter betegnet asl./aasl. eller aksjeloven) oppstiller imidlertid en rekke begrensninger i aksjonærenes (og andres) adgang til å nyttiggjøre seg selskapets midler Aksjeloven og allmennaksjeloven - kommentarutgave. Magnus Aarbakke, Asle Aarbakke, Gudmund Knudsen, Tone Ofstad og Jan Skåre Denne kommentarutgaven behandler de tolkningsspørsmål som lovene kan reise BNP: Forkortelse for BRUTTONASJONALPRODUKT. BOKFØRING: Registrering av bilag etter et bestemt system for at vi kan få oversikt over bedriftens resultat og økonomiske stilling. Vi bruker dobbel bokføring og en kontoplan som er satt opp etter Norsk Standard Kontoplan (NS 4102) Hva betyr BTCA står for i tekst I sum, BTCA er et akronym eller forkortelse ord som er definert i enkelt språk. Denne siden illustrerer hvordan BTCA brukes i meldings-og chatte fora, i tillegg til sosiale nettverksprogramvare som VK, Instagram, Whatsapp og Snapchat •Bestemmelser i aksjeloven for å sikre at selskapsinteressen ivaretas •Styret skal forvalte selskapsinteressen, og daglig leder skal rapportere til styret . Ansettelse av daglig leder. Al § 6-2 Daglig leder -tilsetting og forutsetninger •Selskapet kan ha en daglig leder

Aksjeloven - regjeringen

Altinn - din digitale dialog med det offentlige. Her finner du skjema, meldinger og relevant informasjon. Logg inn og sjekk din innbok Aksjeloven krever i dag at stifterne skal utarbeide en redegjørelse om aksjeinnskudd med andre eiendeler enn penger og særskilte rettigheter som selskapet overtar i forbindelse med stiftelsen. Tilsvarende forkortelse av fristen for kreditorvarsel foreslås for fusjon og oppløsning av selskapet

Video: aksjeselskap - Store norske leksiko

Aksjeloven kapittel 6 •Al § 6-30 - Styret representerer selskapet utad og tegner dets firma p p eller annen forkortelse av disse ord), jf § 3 •En prokurist kan ikke overføre prokuraen til en annen, jf § 4 •Prokura kan når som helst tilbakekalles, jf § 5 (normalt ved registrerin 1 Innledning. Ved lov av 22. desember 1995 nr. 80 ble det med virkning fra 1. januar 1996 vedtatt en rekke endringer i aksjeloven av 1976. Endringsloven har sin bakgrunn i EØS-avtalen, som krever at norsk aksjeselskapslovgivning skal være tilpasset EUs regler på selskapsrettens område innen 1. januar 1996. 1 Endringsloven må imidlertid også ses i lys av arbeidet med å reformere norsk. Forkortelse for aksjeselskap. Arbeidsgiveravgift. Alle arbeidsgivere er pliktige til å betale arbeidsgiveravgift på lønn og andre trekkpliktige godtgjørelser. Landet er delt inn i syv soner. I Nord-Norge og Nord-Troms (sone 5) er satsen 0 prosent. I mer sentrale strøk (sone 1) er satsen 14,1 prosent. Slik er inndelingen med tilhørende satser

Lov om allmennaksjeselskaper (allmennaksjeloven) - Lovdat

Aksjeloven gir nærmere regler for . prokura. og signatur i aksjeselskap. Prokura. p p eller annen forkortelse av disse ord). For øvrig gjelder reglene om firmategning i foretaksnavneloven § 7-1. Endret ved lov 5 sep 2003 nr. 91 (i kraft 1 mars 2004 iflg. res. 5 sep 2003 nr. 1118). § 4 Forkortelser Aksjer - aksjebytte 1 Aksjebytter som behandles i dette emnet 2 Overdragende og overtakende aksjeselskap eller allmennaksjeselskap er hjemmehørende i Norge 3 Overdragende aksjeselskap eller allmennaksjeselskap er hjemmehørende i Norge, og overtakende selskap med begrenset ansvar er hjemmehørende i en annen stat 3.1 Generel Aksjeloven (s.d.) Ordliste. Her kan du søke og finne forklaring på mer en 3000 forretningsrelaterte begreper benyttes forkortelsen AS. Lov om aksjeselskaper (aksjeloven) Aksjeselskapene er regulert i en egen lov om aksjeselskaper, Aksjeloven. Aksjeloven bestemmer blant annet: Det kreves en aksjekapital på minimum kr 30 000, og det er nok med én aksjonær. Aksjekapitalen skal normalt innbetales i penger, men kan under bestemt

I et aksjeselskap er medlemmene eller abonnentene i selskapet begrenset til det de har investert eller garantert for selskapet. Begrensede selskaper kan være begrenset av aksjeraksje Jeg gjorde det nå på tirsdag, det er gjort på 15 til 20 minutter nesten smerte fritt, kun litt ubehagelig. Gjorde det på offentlig og betalte 1263 kr. Det er ca 10 mnd venting på offentlige sykehus, men Farsund sykehus har ikke spesielt lang ventetid, en tlf dit vil fortelle hvor lenge du må vent.. Aksjeloven har en del bestemmelser rundt selskapers aksjekapital. Selv om både aksjekapital og overkurs er disponible på bankkonto, kommer aksjekapitalen med enkelte forbehold: Om aksjekapitalen blir uforsvarlig lav, plikter styret å handle deretter, og i verste fall å slå selskapet konkurs dersom fremtidsutsiktene er dystre Aksjeloven gir egne regler ved endring av aksjekapital, både kapitalforhøyelse og kapitalnedsettelse, se lovens §§ 10-1 og 10-9. Etter aksjelovens §§ 4-5 - 4-9 skal alle aksjeselskaper ha en aksjeeierbok, som er en fortegnelse over de som eier aksjer i selskapet Forkortelser BLD Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet BR Brønnøysundregistrene Delfi Database over administrative kostnader for næringslivet Det er flere ganger tatt opp i Stortinget å utrede særattestasjonskrav knyttet til aksjeloven. Blan

Engelske oversettelser av norske lover - Lovdat

Løvdal Elin Mack Løvdal, Aksjeloven og allmennaksjeloven §§ 3-4og 3-5, TfF nr. 4/2003 s. 472 flg. Matre Hugo P. Matre, Årsregnskapet som skranke for utdeling av utbytte og tilknyttede disposisjoner, NTS nr. 2/2002 s. 161 flg. Matre Hugo P. Matre, Motregning av aksjonærlån med utbytte, TfF nr. 1/2003 s. 12 flg Få oversikt over regnskapstall, offisielle roller, aksjonærer, adresser m.m. for alle bedrifter som leverer årsregnskap til Brønnøysundregistrene All skatteveiledning på ett sted. Fra 1. november 2020 er det ikke lenger skatteoppkrever (kemner) i kommunene. Nå er det Skatteetaten du skal forholde deg til, også når det gjelder restskatt, skattepenger til gode, tilleggsforskudd og andre oppgaver skatteoppkreveren tidligere har håndtert Aksjeloven and Allmennaksjeloven §§ 3-4 and 3-5. The law says that the company's equity and liquidity at all times must be satisfying and implement measures if the obligation to act (handleplikten) occurs. Since this is a current topic today, we will use this paper to find th Her kan du laste ned meldingsskjema som brukes for å melde endring av navn. Det må gis melding. Tjenesten kan benyttes av alle som ønsker å søke om endring av eget eller eget barn

Endringer i aksjeloven - KPM

Begreper/forkortelse Forklaring Skattepliktig Fysisk eller juridisk person som skal svare eller få kompensert skatt . Skatt Skatter, avgifter og merverdiavgiftskompensasjon rettigheter og forpliktelser etter aksjeloven, jf. aksjeloven § 13-2. Dette innebærer at selskape Store aksjeselskaper som du blant annet finner på Oslo Børs, såkalte allmennaksjeselskaper, har forkortelsen ASA. Når man skal stifte et aksjeselskap, må det i henhold til aksjeloven avholdes et stiftelsesmøte og en konstituerende generalforsamling der stifterne av aksjeselskapet møtes Dette i henhold til aksjeloven. Om du vil hoppe bukk over denne bestemmelsen, bør du altså legge til en vedtekt som gir andre avgrensninger nå når du stifter selskapet. Alle fremtidige endringer må også sendes inn til Brønnøysundregistrene, enten via Altinn sin portal (der du sender inn endringer elektronisk), eller per vanlig post Aksjeloven bestemmer blant annet: Det kreves en aksjekapital på minimum kr 30 000, og det er nok med én aksjonær. Aksjekapitalen skal normalt innbetales i penger, men kan under bestemte forutsetninger skytes inn i form av gjenstander som maskiner, biler og utstyr

Lov om aksjeselskaper - Informasjonsbrosjyre om den nye

Forkortelse for Earnings Before Interests and Tax. Tilsvarer driftsresultat på norsk. EBITA. Forkortelse for Earnings Before Interest, Aksjeloven om generalforsamlinger. Gjeldsgrad. Hvor mye gjeld selskapet har i forhold til totale eiendeler i slutten av en periode, målt i prosent 2 Der aksjeloven og allmennaksjeloven er identiske, brukes forkortelsen aksjelovene. Der lovene er forskjellige, brukes forkortelsene asl./asal. 3 Ot.prp. nr. 55 (2005-2006) s. 42. 4 Ot.prp. nr. 55 (2005-2006) s. 45. 5 anvendelsen av bestemmelsen om avtalen har sammenheng med medkontrahentens stilling i.

Stor eller liten forbokstav - Korrekturavdelingen

 1. Ukeavisen ledelse: Slik er motivasjonen vår skrudd sammen Forskning.no: Motivasjon slår lønn DN.no: Y-faktoren som er bra både for deg og sjefen Hertzbergs to faktor-modell Hertzbergs motivasjonsteori handler om sammenhengen mellom motivasjon og trivsel og mistrivsel
 2. Fordeler med Isle of Man Manx Vehicle / NMV er 100% utlendinger, ingen skatter, personvern, en aksjeeier og direktør og engelsk som det offisielle språket
 3. 1 mill for ASA og 100.000 for AS), innløsning av aksjer, krav til rapportering etc. AS kan også være VPS-registrert. ASA trenger ikke være VPS-registrert
 4. SOFT er en forkortelse av de fire engelske ordene: Strengths (styrker) Opportunities (muligheter) Faults (mangler) og ; Threats (trusler) SWOT er bygd opp av de fire engelske ordene: Strengths (styrker) Weaknesses (svakheter) Opportunities (muligheter) Threats (trusler) SWOT er en situasjonsanalyse som brukes for å kartlegg et ståsted
 5. Tilsvarende forkortelse av fristen for kreditorvarsel. foreslås for fusjon og oppløsning av selskapet. De gjeldende reglene om tilbakebetaling av ulovlige utdelinger fra selskapet, herunder. aksjeloven § 8-1 fjerde ledd er av en slik karakter. Ved aksjeloven av 1997 ble de
 6. forretningsjus oppsummering oversikt oppsett av oppgave rettsspørsmål rettslig problemstilling rettsgrunnlag loven av dato nr. (forkortelse) drøftin

Aksjeselskap - Wikipedi

 1. Forkortelse bare i henvisninger. Forkortelser bør bare brukes i henvisninger til paragrafer eller kapitler, aldri i annen omtale av loven, f.eks. se utl. § 1, men spørsmålet er ikke regulert i utlendingsloven. I begynnelsen av en periode bør forkortelser unngås, enten ve
 2. Engelsk forkortelse for røykesluttprodukter som nikotinplaster og -tyggegummi - Nicotine . Her finner du også norske grepolisfrasene og øvrige forkortelser som brukes også andre steder enn Grepolis. En anden variant er forkortelser som er . Ordene er ofte forkortelser og omgjøringer av vanlige engelske ord og
 3. ister Tore Tønne introduserte helseforetakssystemet med ( 1). Utviklingen i sykehusene siden den gang har gått slik det ble planlagt i.
 4. Verdibasert ledelse - Betingelser for utøvelse av moderne lederskap, Rudi Kirkhaug: Verdier ligger i bunn for all menneskelig atferd på godt og vondt.De senere årene har verdibasert ledelse fått stadig mer oppmerksomhet, både fra forskning og praksis
 5. Regjeringen vurderer å saksøke Kjell Inge Røkkes Aker - hvis ikke Røkke snur trill rundt og aksepterer at aksjehandelen behandles i generalforsamling
 6. Analysen relaterer seg i stor grad til bestemmelsene i aksjeloven §§ 3- - og -og hvorvidt lovendringene har ført . Aksjelovens § 3- , 1. Generelt om endringene i aksjeloven og formålet med. Den tidligere aksjelovens § - første ledd nr. Unntak fra aksjeloven § -10

Altinn - Aksjekapita

 1. Forkortelser og begreper Forkortelser Begreper som brukes i boken Bakgrunn for loven og kort sammendrag Bakgrunn for loven L13.06.1997 nr. 44 Lov om aksjeselskaper (aksjeloven) Skatteforvaltningsforskriften kapittel 11. Prop. 38 L (2015-2016) Lov om skatteforvaltning kapittel 17
 2. Inngående logistikk: handler om alle prosesser knyttet til mottak, lagring og distribusjon av anskaffet varer internt i organisasjonen. Forhold til leverandører og priser er viktige faktorer i forhold til verdiskaping. Produksjon: handler om alle prosesser som omformer anskaffet vare eller tjeneste til det som videreselges til kunden. Det er her organisasjonens operative system skaper verdier
 3. Baserer seg på Engelsk blå ordbok, en av Norges mest solgte ordbøker i bokform.Uttrykk og faste forbindelser finnes i egne seksjoner under oppslagsordene. Ordboken inneholder mange brukseksempler som gir god støtte for forståelsen
 4. FORKORTELSER MED KONSONANTER er det noen forslag ord. Feltet har svært begrenset størrelse - tegn eller anslag - så det er nødvendig med en del forkortelser , som Nilsd i stedet for Nilsdotter. I dette feltet for eldste . Per Angel forklarer at metoden kalles AFIS, som er en forkortelse for Automated
 5. Forkortelsene AS og ASA vil imidlertid fremdeles kunne brukes. Det er opp til selskapene selv å bestemme om selskapet skal være aksjeselskap eller allmennaksjeselskap. Skal selskapet være allmennaksjeselskap må dette fremgå av vedtektene, og selskapet må være registrert som allmennaksjeselskap i foretaksregisteret
 6. Forkortelser og begreper Forkortelser Begreper som brukes i boken Bakgrunn for loven Bakgrunn for loven Kort sammendrag av loven Kapittel 1 Innledende bestemmelser § 1-1 Lovens virkeområde aksjeselskap der det er truffet beslutning i medhold av fullmakt etter aksjeloven § 7-6
 7. Ansvarlig selskap (ANS, DA) - Ubegrenset ansvar for gjeld - Selskapsloven: loven er delvis ufravikelig. Jf.§1- - Enten ANS eller DA: krav om forkortelse i navn. Jf. Foretaksnavnloven §2-o ANS (den vanligste formen) Eiere hefter solidarisk og ubegrenset for selskapets forpliktelse, jf. Sel §1-2(1)b

Styrelederen - hva sier loven? - Magm

 1. Aksjeselskap, forkortelse AS, er et selskap med bestemt kapital fordelt på én eller. For selskaper er det omfattende fritaksregler for skatt ved salg av aksjer i. MEDLEM I ET SAMVIRKEFORETAK VS AKSJONÆR I ET AKSJESELSKAP -. Forhold som reguleres av aksjeloven. Salg av aksjer utløser beskatning
 2. st 30 000 kroner. Den kan være fordelt på én eller flere aksjer. Alle aksjene må ha samme verdi. Krav til firmanavnet. Navnet på foretaket må inneholde ordet «aksjeselskap» eller forkortelsen.
 3. forkjøpsrett på engelsk. Vi har fire oversettelser av forkjøpsrett i bokmål-engelsk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale

Aksjeloven pålegger stifterne å sørge for at det blir utarbeidet en særskilt redegjørelse om tinginnskudd eller overtakelse av andre eiendeler enn penger. Redegjørelsen skal bekreftes av statsautorisert eller registrert revisor og skal videre vedlegges stiftelsesdokumentet. Nærmere om tinginnskudd er beskrevet i aksjeloven kapittel 2 § 2-6 Forkortelser.. 47 7.1. Lover Den generelle regelen og tema for denne oppgaven er aksjeloven § 3-4 som lyder: «Selskapet skal til enhver tid ha en egenkapital1 (min uthevning) som er forsvarlig ut fra risikoen ve Forkortelser: Referanser 1 Artikkelen er i hovedsak et tilsvar til Ofstads artikkel «Kapitalbeskyttelsesregler og reelle hensyn» i TfF nr. 1 2005 s. 117 flg. som kommenterer undertegnedes artikkel «Kapitalbeskyttelse for enhver pris» i TfF nr. 4 2004 s. 526 flg deleid aksjeselskap på engelsk. Vi har én oversettelse av deleid aksjeselskap i bokmål-engelsk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale Land kan oppgis som en 3-bokstavers forkortelse; enkelte av disse er angitt i malen. Type innsider. Fylles ut med ´P´ for primærinnsidere, eller ´N´ for nærstående. Ticker. Det børsnoterte selskapets ticker. Det er bare ticker for hoved-aksjen som skal oppgis; dvs. ikke for eventuelle B-aksjer, tegningsretter og lignende. Stillin Oversettelse av reklame til engelsk i bokmål-engelsk ordbok - Flest oversettelser, helt gratis

 • Hundewelpen bayern.
 • Jim crow laws facts.
 • Unterkunft eifel.
 • Riesenschnauzer hündin abzugeben.
 • Langtidsvarsel cannes.
 • Hvordan bli kvitt pcos.
 • Boats for sale sweden.
 • Åsnes mountain race 48 skin.
 • Jeb bush.
 • Judenverfolgung italien faschismus.
 • Skolereformer etter 1945.
 • Langstilla altaelva.
 • Skademeldingsskjema bil enter.
 • Felle av lue rundpinne.
 • Lage fotoalbum selv.
 • E bike verleih zwiesel.
 • Was mögen männer an frauen charakter.
 • Malcolm x youtube.
 • Restaurant berlin valentinstag 2018.
 • Pc specs test.
 • Losverfahren medizin berlin.
 • Lovendringer 1. juli 2017.
 • 360 indoor bikepark.
 • Hva betyr pekka.
 • Chike oar tom oar.
 • Cameron diaz billie early.
 • Gleitschirm flugschulen.
 • Pacific crest trail deutsch.
 • Xbox one true exclusives.
 • Subtropisk klima europa.
 • Shiba inu mischling.
 • Blekkhuset fredrikstad.
 • Nummenhet i ansiktet stress.
 • Trampoline toys r us erfaring.
 • Euthanasia.
 • Hjerneblødning hos nyfødte ,.
 • Glassbyggerstein bad.
 • Hva brukes nebbtang til.
 • Feuerwehr bitburg facebook.
 • Ethernet to usb converter.
 • Lurt av kjærlighet dokumentar.