Home

Riksantikvaren veileder

Jeg trenger veiledning - Riksantikvaren

Riksantikvarens bystrategi - Riksantikvaren

 1. ner i kommunen. Kultur
 2. Veileder om innsyn i straffesaksdokumenter for andre enn sakens parter Publisert: 03.10.2017 Det har vært behov for en samlet oversikt over reglene om innsyn i straffesaksdokumenter for andre enn sakens parter, og også å gi retningslinjer for påtalemyndighetens behandling av slike innsynsbegjæringer
 3. Her finner du alle håndbøkene fra Statens vegvesen. Håndbok N300 Trafikkskilt. 30.10.2020: NA-rundskriv 2020/09 NA-rundskriv 2020/09 Nye normalbestemmelser for skiltsymbol 640.30 05.06.2020: NA-rundskriv 2020/04 Normalbestemmelser for skiltsymbol 790.16 31.10.2018: NA-rundskriv 2018/10 Fartsgrensekriterier 07.09.2018: NA-rundskriv 2018/6 Endring i normalbestemmelser N300 skilt 314.
 4. Riksantikvaren kan imidlertid fremme innsigelse der nasjonale interesser er truet og fylkeskommunen eller Sametinget ikke fremmer innsigelse, men vil akseptere planen. Innenfor et fagområde er det normalt bare ett fagorgan som kan fremme innsigelse på sektorens fagområde
 5. Nasjonal veileder for estetikk i plan- og byggesaker. Nordland fylkeskommune samarbeider med Riksantikvaren om verdiskapningsprogrammet Den verdifulle kystkulturen i Nordland, som er et av 11 pilotprosjekt i det nasjonale verdiskapningsprogrammet initiert av Miljøverndepartementet og Riksantikvaren

Grøntanlegg - Riksantikvaren

 1. Veileder. Råd om energisparing i gamle hus. Boro, Marte. Other
 2. Byantikvaren er Oslo kommunes faglige rådgiver i alle spørsmål som gjelder bevaring av arkitektoniske og kulturhistoriske verdifulle bygninger, anl..
 3. nesøk gir deg oversikt over kultur
 4. neforvaltning og er faglig rådgiver for Klima- og miljødepartementet i utviklingen av den statlige ulturk

NB!-registeret. Databasen for historiske byområder. Others. Åpn Veileder til hvitvaskingsloven. Publisert: 31. mai 2019 Sist endret: 17. desember 2019 Dokumentnummer: 8/2019. Rundskrivet gjelder for: Banker Kredittforetak Finansieringsforetak E-pengeforetak Låneformidlere Foretak som driver valutavirksomhet Betalingsforetak og andre som har rett til å yte betalingstjeneste Veileder : Kulturminner, kulturmiljøer og landskap. Plan- og bygningsloven 7 Otternes bygdatun i Aurland kommune er et klyngetun som består av fire gårder med til sammen 27 bygninger. Her har det bodd folk i minst 400 år. Mellom husene kan man se ut over Sognefjorden, den samme fjorden som alltid. Foto: Sissel Carlstrøm©Riksantikvare 1. Innledning Mange naturområder har stor verdi for friluftsliv fordi de er tilrettelagt med merkede stier og skiløyper, hytter, gapahuker, benker, informasjon med mer Kulturminner som er yngre enn 1537 er ikke fredet med mindre Riksantikvaren har fattet et vedtak om fredning med hjemmel i kulturminneloven. Dette er i hovedsak bygninger og anlegg. Her finner du de freda kulturminnene i Trøndelag - www.kulturminnesok.no. Verna kulturminne. Et verna kulturminne er vernet ved lov eller andre virkemidler

Publikasjoner fra Miljødirektoratet. Brattørkaia 15, 7010 Trondheim Grensesvingen 7, 0661 Oslo Facebook; Twitter; Instagram; LinkedIn; YouTube; Flick Foto: May-Liss Bøe Sollund, NIKU/Riksantikvaren . VEILEDER . 2 . OM BESTEMMELSEN Kravet om å søke dispensasjon for et tiltak som kan medføre inngrep i et automatisk fredete kulturminne, gjelder både enkeltpersoner, bedrifter og offentlige instanser. Hva som mene

Til- Fylkeskommunene Kopi:- Riksantikvaren- Direktoratet for naturforvaltning- Fylkesmennene- Kommunene- Landsdels- og sjøfartsmuseene- Samisk kulturminnevern Rundskriv T-4/92 Ark. 500 13. oktober 1992 INNHOLD 1) Innledning2) Bestemmelser a.. Bergen kommunes nettsted - informasjon og tjenester for innbyggerne i Berge

Riksantikvaren, eller Direktoratet for kulturminneforvaltning, er en statlig etat som har ansvaret for kulturminnevernet på nasjonalt plan. Riksantikvaren er underlagt Klima- og miljødepartementet og er departementets rådgivende og utøvende faginstans for forvaltning av kulturminner og kulturmiljøer. Det skal sikre kulturminner og kulturmiljøer, arbeide for at disse hensyn blir ivaretatt. Den årlige revisjonen for 2019. I 2019 har Riksrevisjonen revidert statsregnskapet og 230 årsregnskaper for alle departementer og underliggende virksomheter Riksantikvaren opprettet i forbindelse med direktoratets hundreårsjubileum en egen kulturminnepris. Den årlige prisutdelingen skal sette fokus på arbeid som gjøres lokalt i Norge for godt kulturminnevern, og utdeles til personer, organisasjoner eller miljøer som har gjort en særlig innsats for å ivareta kulturminner, kulturmiljø eller særskilte landskap Riksarkivarens forskrift gir utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om arkivrutiner, arkivlokaler, lagringsmedier, avleveringsrutiner m.v. Revidert forskrift trådte i kraft 01.01.2020

NB!-registeret - Riksantikvaren

Veileder KULTURMINNER OG KULTURMILJØER, PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Riksantikvaren Direktoratet for kulturminneforvaltning Postboks 8196 Dep. 0034 Oslo Telefon: 22 94 04 00 Telefaks. 22 94 04 04 E-post: riksantikvaren@ra.dep.no www.riksantikvaren.no Riksantikvarens rapporter Nr. 29.2001 Tittel Kulturminner og kulturmiljøer, plan- og bygningsloven. Riksantikvaren: Veileder. Kulturminner, kulturmiljøer og landskapplanlegging etter plan- og bygningsloven. Se kap. 3.4 innsigelse. Sametinget: Sametingets planveileder (veilederen revideres og er på høring) Statens vegvesen: Innsigelse; Lukk. Sist faglig oppdatert: 11. juni 2020. Sist. Her finner du publikasjoner fra NVE som er eller skal bli tilgjengelige elektronisk. Finn det du leter etter ved å velge mellom år og/eller serietittel i tabellen under. (Alternativt kan du finne dem via bibliotekkatalogen vår, der du kan søke på navn, tittel, emneord osv. Marte Boro, Riksantikvaren Siw Sylvia Rasmussen, Brann- og ByggConsulting AS Bjørg K Langnes, eget foretak , fagredaktør Aslaug Koksvik, NKF, prosjektleder NKF byggesak vil gjerne motta innspill, synspunkter og forslag til forbedringer. Alle synspunkter, ris og ros vil vi ta med oss i det videre revisjonsarbeidet Arkivverket består av Riksarkivet, åtte statsarkiv, Samisk arkiv og Norsk helsearkiv. Arkivverkets samfunnsoppdrag er å sikre samfunnets behov for å bevare, gjøre tilgjengelig og formidle arkiver som er avlevert til eller deponert i etaten. Samfunnsoppdraget omfatter også å fastsette krav og standarder, veilede og føre tilsyn med offentlige arkiv, samt oversikt og samordning av.

Reguleringsplanveileder - regjeringen

Riksantikvaren. Riksantikvaren har kommet med et nyttig hefte som også gir et godt historisk tilbakeblikk. Riksantikvaren. Byggforsk har en rapport som tar for seg tekking med skifer. Rapport nr 544.102. Rapporten kan kjøpes på byggforsk.no for kr 310. Taksikring Konflikter er i seg selv verken et gode eller et onde. Håndtert på riktig måte kan konflikter være en kilde til utvikling, læring og tettere relasjoner

Kulturminner i kommunen

Verneverdige bygninger må tas hånd om på riktig måte, mener Riksantikvaren. (Illustrasjonsfoto fra Lærdal) Riksantikvaren stiller strengere kompetansekrav. Lørenskog tidlig ute med klimagass-veileder 19 okt 2020; Produkter Strålende fornøyd med vannklosett på byggeplasse Riksantikvaren har en veileder om energisparing i gamle hus og en nettside om bærekraft og kulturminnevern. Fortidsminneforeningen har laget heftet: ENØK-tiltak i gamle hus. Sintef : Norge bør satse på rehabilitering framfor nybygg. Verneplaner og bestemmelser. Kulturminneplan 2013-2025. Til siden om verneplaner og bestemmelser. Om Byantikvare Veileder i utforming av konsesjonssøknad for vindkraftverk ≤ 10 MW. Prioriteringskriterier for konsesjonsbehandling av vindkraftprosjekter , NVE notat 9.2.2009 Mulighetsstudie for landbasert vindkraft 2015 og 2025 , NVE og Enova 2008 - en veileder for Hadeland og Land Versjon 1 April 2007 Randsfjordmuseene AS med bidrag fra Oppland Fylkeskommune, kommunene Jevnaker, Lunner, Gran, Søndre Land og Nordre Land, Norsk Kulturråd, Riksantikvaren, Husbanken, Fylkesmannen i Oppland / STILK og Regionrådet for Hadeland Prosjektleder: Dag Lindbråte TILBUD Veileder bevaringsplaner gravplasser 1 Diverse Asplan Viak AS 1 BAKGRUNN Gravplassrådgiver i Tunsberg bispedømmeråd Åse Skrøvset har via mail den 16.sept 2016 tatt kontakt med Rannveig Søndergaard Holm, Asplan Viak angående mulighet for bistand til å utarbeide en veileder for bevaringsplaner for gravplasser

Veileder om innsyn i straffesaksdokumenter for andre enn

Pil som peker til neste lenke Vannregione Riksantikvaren har publisert en ny veileder for utbygging og fornyelse av det nedgravde ledningsnettet. Slikt arbeid innebærer omfattende gravearbeid i grunnen, noe som kan påvirke arkeologiske kulturminner Riksantikvaren har laget en veileder om faggrunnlag og arbeidsmåte for KULA. Denne veilederen skal fungere som et verktøy for regional kulturminneforvaltning i arbeidet med å velge ut KULA-områder. Vi har også laget en veileder om hvordan disse områdene bør forvaltes gjennom arealplanlegging og andre virkemidler Riksantikvaren har utarbeidet en ny veileder som gir råd om energisparing i gamle hus. Den nye veilederen gir bakgrunnskunnskap som det er viktig å ha når en skal planlegge forbedringer av gamle hus. Det er fullt mulig å energieffektivisere verneverdige bygninger uten å ødelegge bygningens karakter og historie Miljødirektoratet og Riksantikvaren har gitt ut en veileder om landskapsanalyse til bruk i kommuneplanens arealdel. Metoden bygger på at man deler inn arealet i landskapsområder, beskriver områdene, fastsetter landskaarakter og gir områdene verdi

Dette er en veileder fra Riksantikvaren om plan- og bygningsloven som verktøy i forvaltningen av kulturminner og kulturmiljøer Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har i samarbeid med Riksantikvaren gitt ut en veileder om Bybrannsikring. Dette arbeidet omfatter en registrering av nesten 200 områder med verneverdig og tett trehusbebyggelse i Norge 1 AUTOMATISK SLOKKEANLEGG VEILEDER FOR VALG OG INSTALLASJON Veilederen er utarbeidet av KA kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon og Riksantikvaren i 2012. Bidragsytere: Jan Haraldset fra Bt- brannteknikk

Folkehelseinstituttet har laget en veileder for renhold og desinfisering for sektorer utenfor helsevesenet. Denne skal oppdateres dersom rådene endrer seg og kan leses her.. For dere som forvalter verneverdige kirker vil vi anbefale at dere benytter veilederen som KA har laget i samarbeid med Riksantikvaren www.bfk.n Offentlige arkiv av stor kulturell eller forskningsmessig verdi, eller som inneholder rettslig eller annen viktig dokumentasjon, skal bevares og gjøres tilgjengelig for ettertiden. Materiale som ikke er bevaringsverdig kan det gjøres kassasjonsvedtak for slik at det kan slettes eller makuleres når organet ikke lenger har bruk for det

Jf. lover 15 juni 2001 nr. 79, 27 juni 2008 nr. 71 og 19 juni 2009 nr. 100 kap. V. - Jf. tidligere lover 3 des 1920 nr. 2 og 29 juni 1951 nr. 3 fredet eiendom eller arkeologiske fornminner (kontakt Byantikvaren eller Riksantikvaren) biologisk mangfold, (se veileder for naturmangfoldloven i byggesaker (PDF, 0,1MB) eller kontakt Bymiljøetaten) Eventuell tiltaksplan for graving og forurensning Riksantikvaren av Lynvernkonsulenten med utgangspunkt i veileder av 2005 utarbeidet av sivilarkitekt Knut Østby. Ved Lynvernkonsulenten (Ing. E. Braadland A/S) har konsulent Ja Riksantikvaren skal følge opp Meld. St. 35 (2012-2013) Framtid med fotfeste - Kulturminnepolitikken i henhold til oppfølgingsplanen. Det skal gis særlig prioritet til videreutvikle dette i samsvar med Direktoratet for økonomistyring sin veileder for risikostyring • Kulturminne og kulturmiljø i konsekvensutgreiingar (Riksantikvaren, veileder 2003) • Konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven (T-1015, T-1177, T-1173, T-1380, og veileder mai 2006) • Digitale planer etter plan- og bygningsloven (veileder T-1412) • Kommuneplanens arealdel (veileder T-1381) • Reguleringsplan

Byantikvaren - Trondheim kommune

Veileder. Nordland fylke, Noreg. Merete Hov Jensen. Merete Hov Jensen ServiceDesk konsulent hos 99X. Oslo. Sigrid Solheim Murud. Sigrid Solheim Murud Seksjonssjef at Riksantikvaren. Oslo. Alvær Margrethe. Alvær Margrethe Seksjonssjef for Drift og IT- Sikkerhet hos Department of Social Services (DSS) Oslo. Lars Eirik Vorland. Lars Eirik. Veileder T-986 ISBN 82-7249-958-6 2 Riksantikvaren (2009): Kulturhistorisk stedsanalyse. En veileder i bruk av DIVE. ISBN 978-82-7574-404-5 Landskapsanalyse Formålet med landskapsanalysen er å beskrive de visuelle egenskapene til landskapet. Beskrivelsen danner grunnlag for Personalreglementet supplerer og utfyller statsansatteloven. Her finner du mal for personalreglement. Du finner også mal for midlertidig personalreglement som kan brukes når en ny virksomhet blir opprettet i staten

VEILEDER Kulturminner i områder vernet etter naturmangfoldloven. Kulturminner i områder vernet etter naturmangfoldloven Utførende institusjoner: Miljødirektoratet og Riksantikvaren Miljødirektoratet og Elin Dalen og Ragnhild Hoel fra Riksantikvaren, med bistand fra kolleger i begge direktorater Veileder Vedlikehold og utbedring av bevaringsverdig bebyggelse i Flekkefjord sentrum 2. opplag 2011 Vest-Agder Fylkeskommune bysenteret er dessuten gitt et overordnet vern gjennom at Riksantikvaren har pekt på områdets nasjonale betydning. Når man ser på Flekkefjord med antikvarblikk, er det helheten - trehusbyen. Vedlegg: Skilting og skjøtsel av kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap i Buskerud -Veileder . Forord Kulturminner er en kilde til kunnskap og opplevelse. Formidling av kulturarven handler om å gjøre kulturminnenes historie og betydning tilgjengelig for folk flest. Formidling og økt kunnskap om kulturarven er et vikti

Håndbøker Statens vegvese

H-2/14 Retningslinjer for innsigelse i plansaker etter

veileder - Høring Vi viser til høringsbrev av 31. oktober d.å. Riksantikvaren vil berømme Skjelettutvalget for å ha startet arbeidet med en veileder. Som utvalget skriver, er den rettslige tilstanden på dette området til dels lite oversiktlig; det er derfor svært positivt at det utarbeides en veileder for feltet Vedtak fattes av Riksantikvaren. Administrativt fredete kulturminner. Riksantikvarens veileder Eksempelsamling - Bestemmelser til arealplaner Hensynssone bevaring er en bestemmelse i Plan- og bygningsloven av 2008, som trådte i kraft i 2009 og som erstatter spesialområde bevaring

Kirkerådet, Riksantikvaren og KA har satt en arbeidsgruppe til å utarbeide en veileder for de som vurderer å installere solceller på kirketak. I 2016 laget forskere fra EPFL (Research Institute and University Lausanne) en metode for å vurdere fordeler og ulemper med å montere solcellepaneler på bygg med kulturhistorisk verdi Veileder - Reguleringsplan for småhusområder i Oslos ytre by - S-4220, datert 2.2.2007 og godkjent med endringer av byråd for byutvikling. ved byrådens sak nr. 3/2007. Oslo, 12. juni 2007. Merete Agerbak-Jensen. det gjøres funn vil også Riksantikvaren være involvert

Nasjonale og lokale byggeskikkveiledere - Direktoratet for

Personopplysninger er opplysninger som kan kobles til deg som person. Det kan være navn og kontaktopplysninger, men også mye annen informasjon som kan knyttes til deg mer indirekte. For Datatilsynet er det viktig at du vet hva Det er Riksantikvaren som er dispensasjonsmyndighet for tiltak som berører fredete kulturminner med sikringssoner. Søknaden sendes Sysselmannen, som videresender saken til Riksantikvaren med en tilrådning. Det er Riksantikvaren som fatter vedtak i saken. Riksantikvarens vedtak kan påklages til Klima- og miljødepartementet Derfor blir Riksantikvaren langt oftere involvert ved funn av menneskelige levninger, enn det ansvaret vårt skulle tilsi. Det første vi spør oss ved henvendelser er, er det vårt ansvar? Hvis ikke - hvem har ansvaret? Kanskje burde vi for lenge siden laget en slik veileder som nå foreligger

Riksantikvaren kommer nå med ny veileder om dette arbeidet. 3 Jul 2018 Det nedgravde ledningsnettet bygges ut og fornyes over hele Norge, til vann og avløp, fjernvarme, gass, avfallssug og ulike typer kabler for strøm og bredbånd Siden 1989 har Riksantikvaren hatt ansvaret for registeret. Byggverk og anlegg eldre enn 1850. Alle søknader om riving eller vesentlig endring av byggverk og anlegg som er oppført før 1850, skal kommunen sende til regional kulturminneforvaltning for uttalelse

SINTEF har utarbeidet en veileder som kan bidra med råd og løsninger til å redusere energibruken i verneverdige boliger. Løsningene kan også brukes for verneverdige bygninger generelt. Prosjektet er støttet av Riksantikvaren, Husbanken, Byantikvaren i Oslo og Enova SF Veileder for oppfølging av NVEs utvalgte kulturminner - roller, ansvar og virkemidler Glomfjord kraftledning. Riksantikvaren. 6 Fig. 2 Sauda III fra 1930. Sauda III er et av flere anlegg foreslått fredet i Statkrafts landsverneplan. Foto: Unn Yilmaz/NVE, 2014 Lenker til andre lover som er relevante i byggesaker. Listen er ikke uttømmende. Arbeidsmiljøloven (Lovdata) Forskrifter og veiledninger denne loven krever abonnement på Lovdata PRO Kulturminneloven Riksantikvaren (Lovdata) Veileder Kulturminner, kulturmiljøer og landskap (Riksantikvaren) Offentleglova (Lovdata) anskaffelse

Veileder nr Visuell innvirkning på kulturminner og kulturmiljø Utgitt av: Norges vassdrags- og energidirektorat Redaktør: Arne Olsen, Ingvild Vaggen Malvik og Yngvild Pernell Haugen Forfatter: Inge Lindblom og Gro Jerpåsen (NIKU) Trykk: NVEs hustrykkeri Opplag: 13 Forsidefoto: ISSN 1501-0678 Emneord: Vindkraft, kraftledninger, kulturminner, kulturmiljø, visuell

Video: Riksantikvarens vitenarkiv: Veileder

Norge digitalt-samarbeidet er et samarbeid mellom virksomheter som har ansvar for å fremskaffe stedfestet informasjon og/eller som er store brukere av slik informasjon Difi utvikler offentlig sektor og jobber med digitalisering, anskaffelser, ledelse og organisering, ID-porten, digital postkasse, universell utforming, klart språk, innovasjon, tidstyver, informasjonssikkerhet og e-læring

Jobbnorge tar rekruttering på alvor og tilbyr våre kunder de beste verktøyene for en enklere vei til rett medarbeider Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442:2016), M-128 Veileder for støyvurdering ved etablering av nærmiljøanlegg (herunder ballbinger) (pdf), IS-1693 Musikkanlegg og helse - Veileder til arrangører og kommuner, IS-0327 Riksantikvaren. Tildelingsbrevet gir sammen med Instruks for virksomhets- og økonomistyring, Prop. 1 S og budsjettinnstillingene, rammer, forutsetninger, og krav for Riksantikvaren i 2019. Tildelingsbrevet og instruksen er utgangspunktet for Riksantikvarens rapportering gjennom året Eit personalreglement skal ha reglar for tilsetting i ei verksemd. Samstundes skal det seie noko om handlingsrommet i verksemda

Veileder for oppfølging av NVEs utvalgte kulturminner Riksantikvaren varslet i 2017 oppstart av fredning av alle tre mastene. 4.3.2 Nedleggelser. Nedleggelser av anlegg utløser typisk krav om ivaretakelse av allmenne interesser, inkludert anleggenes kulturminneverdier Bygg21s fasenorm for reguleringsplaner er en veileder i bruk av beste praksis for å utvikle gode planer på halve tiden 3. Fasenormen viser hvordan utviklere og kommune skal bruke beste praksis til å forbedre og effektivisere arbeidet med å lage planer som gir en tilstrekkelig ramme for å prosjektere, bygge og bruke bebyggelse, samferdselsanlegg, teknisk infrastruktur m.m Veileder for solceller på kirketak. Derfor har Kirkerådet, Riksantikvaren og KA nedsatt en arbeidsgruppe som skal utarbeide en veileder for solceller på kirketak. - Objektive kriterier er nødvendig for å finne gode individuelle løsninger for hvert enkelt kirkebygg Kommunene har en svært viktig rolle i kulturminneforvaltningen. For å styrke den kommunale kulturminnekompetansen opprettet Riksantikvaren et prosjekt kalt «Kulturminner i kommunen» - KIK. Dette prosjektet er fortsatt aktivt Lynvern på kirker - en veileder i estetikk KA har sammen med Riksantikvaren utarbeidet en estetisk plan for montering av lynvern på kirkebygg. Veiledningen er ment for montører, slik at de har et godt utgangspunkt til å lage monteringsbeskrivelser som ivaretar et estetisk nivå som Riksantikvaren og lovverket krever

Byantikvaren - Etater, foretak og ombud - Oslo kommun

Ny veileder om tiltak i boligbygg. Publisert: 08.04.2005 15:30. Sist endret: 27.11.2013 20:55. 50 % av byggesakene gjelder eksisterende bygninger. Likevel fokuserer byggesaksdelen av plan- og bygningsloven på nybygging Riksantikvaren har sendt ut forslag om 16 landskapsområder i Buskerud som skal inngå i registeret Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse. Kongsberg har flere delområder i forslaget. Ny frist for innspill til forslaget er 15. juni 2020. Høringsdokumentene Høringsbrevet Høringsutkastet Informasjonsark Veileder om faggrunnlag og. Dette er hentet fra en mappe hos Riksantikvaren med tittel Historiske hager i Akershus, Ringgården 1962″. Det er ikke oppgitt hvem som har samlet informasjonene. I vårt eget arkiv fant vi en kopi av en kopi av en rapport med tittel Ringgården, Drøbak i Frogn Kommune. Utarbeidet i juli 1988 av Ingrid-M. Ødegård Riksantikvaren skal ta utgangspunkt i sitt etablerte system for risikoanalyser og videreutvikle dette i samsvar med Direktoratet for økonomistyring sin veileder for risikostyring. Det er viktig at etatene følger opp tiltaksplanene for risikoanalysene, og . 2016 Last ned - Riksantikvaren

Kulturminnesø

Veileder for plan- og byggesaker i Midtbyen 25. juni 2013. Kommuneplanens Arealdel 2012-2024 36. Retningslinjer for hensynssone kulturmiljø og kulturlandskap tillatelse fra Riksantikvaren. Fredningen gjelder kulturlag i bakken, og verdiene er dermed ikke synlige Asplan Viak har i samarbeid med Riksantikvaren revidert veilederen for DIVE-analyser. Asplan Viak har i samarbeid med Riksantikvaren revidert veilederen for DIVE-analyser. Arbeidet er basert på veilederen fra 2009. Metoden er den sammen, men er forenklet og tilpasset i formen basert på kunnskap gjennom bruk Kulturminner er alle spor etter menneskers liv og virke, fra ørsmå kullrester fra et ildsted i steinalderen til telefonkiosker fra 1930-tallet og landbrukslandskap fra 1800-tallet. Det er en lovpålagt oppgave å ta vare på kulturminner. Kulturminnemyndighetene (Riksantikvaren, Sametinget og fylkeskommunen) har plikt til å verne kulturminner av nasjonal eller regional betydning Se Difis veileder om miljømerker og miljødokumentasjon. Universell utforming. Det er plikt til å ta hensyn til universell utforming for ytelser som skal brukes av personer, enten allmennheten eller ansatte hos oppdragsgiver, med mindre unntak kan begrunnes særskilt

NB!-registeret. Databasen for historiske byområder. Veileder

14.00-14.20: Velkommen og presentasjon av «Veileder ved funn av menneskelige levninger», ved Nils Anfinset, leder for Skjelettutvalget 14.20-14.40: Riksantikvarens refleksjoner og innspill til veilederen, ved Jostein Gundersen, Riksantikvaren Anskaffelser Betaling av varer og tjenester. Alle betalinger av varer og tjenester skal skje via bank. Større utstyr bør leies.Dersom det er mest lønnsomt å kjøpe utstyr, kan det gjøres etter nærmer

Metode for landskapsanalyse i kommuneplan - MiljøkommuneArne Lie Christensen - Institutt for kulturstudier ogSlik beholder du husets sjel - ArkitekturBo i verdensarven - Røros kommune

Rådgivningsfirmaet Asplan Viak registrerer verneverdige bygninger på oppdrag fra Riksantikvaren, ved hjelp av en egenutviklet app. Målet er å få oversikt over tilstanden til bygningene. Nesten 13 000 bygninger skal kontrollregistreres over fem år veileder gir imidlertid ikke faglige kriterier for hvordan forskningsprosjekter som har som forutsetning at det innvilges dispensasjon fra kulturminnelovens § 8, skal evalueres. Det foreligger slik AM ser det derfor ingen formelle krav fra Riksantikvaren hvilke kriterier et slikt forskningsprosjekt skal oppfylle. Vi ser det i denne. Trøndelag fylkeskommune og Riksantikvaren støtter kommuner som setter i gang arbeidet med kulturminneplaner. Skaun kommune har fått tilskudd fra Riksantikvaren. En kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer vil gi kommunen større kunnskap og innsikt, og det vil være et verktøy og ressurs for undervisning, formidling, folkehelse, arealplanlegging, forvaltning og næringsutvikling Veileder for bybrannsikring utgitt av DSB og Riksantikvaren [12] Risiko- og sårbarhetsanalyse for Åsgårdstrand sentralområde datert 20.04.2015 [18] 2.2 IDENTIFISERING AV RISIKO OG BRANNTEKNISKE FORHOLD Formålet med brannsikringsplanen er bl.a. å identifisere risiko og spesielle branntekniske forhold. Det e Riksantikvaren. Nedre Slottsgate 17 og Karl Johans gate 18, nyopp-malt i opprinnelig farge og materiale som i dette tilfellet er oljemaling. Byantikvarens informasjonsark - Fargesetting av 1800-talls murgårder 2010 Fargeundersøkelser på Oslomurgårde Postmottak hos Riksantikvaren har gått gjennom de siste 3 år med postlister fra Vestfolds Kulturarv og kan ikke se at de har mottatt informasjon om riving og utbygging av planområdet med Arenfeldts vei 12 og 14. Fylkeskommunen har heller ikke sendt ut post om planen til Riksantikvaren

 • Neumünster outlet verkaufsoffener sonntag.
 • Evangelische erwachsenenbildung oldenburg.
 • Werkbladen groep 2 letters.
 • Grüner knollenblätterpilz steckbrief.
 • Mario max schaumburg lippe girlfriend.
 • Tacoform lavkarbo.
 • Contact instagram by phone.
 • Weihnachtsmarkt sauerland.
 • Feuerwehr ratingen einsätze.
 • Gratis photoshop mac.
 • Bruce willis 2018.
 • Racedepartment assetto corsa.
 • Landekode 41.
 • Af anlegg lønn.
 • Flettemaskin br leker.
 • Berühmte afrikanische politiker.
 • Trening etter gastric bypass.
 • Eigentumswohnung marchtrenk kirchengasse.
 • Lamborghini aventador s roadster preis.
 • Turmalin schörl anhänger.
 • Skutt av politiet kristiansand.
 • Gratis billett bygg reis deg.
 • John cleese dead.
 • Ford triton motor.
 • Best way to play hay day.
 • Gastrulation einfach erklärt.
 • Https settings yahoo com locations languages.
 • Tips ned i vekt etter fødsel.
 • Dobbel gardinstang.
 • Bildtema.
 • Kamskjell engelsk.
 • E bike verleih gmunden.
 • Tikrit.
 • Balayage in bielefeld.
 • Norske ss offiserer.
 • Coraline analysis.
 • Sonder köln speisekarte.
 • Bettinsoli kombi kammeret.
 • Blaublatt funkie.
 • Renovierungsbedürftige wohnung kaufen stuttgart.
 • Melkweg kommende aktiviteter.